Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 619219
Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí d’arquitecte de l'Ajuntament de Deià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret de Batllia de dia 17 de desembre de 2021 s'aprova la convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball, de personal funcionari interí arquitecte, escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, de l'Ajuntament de Deià, en els següents termes:

CONVOCATÒRIA I BASES PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, TAE ARQUITECTE, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ

Primera.

Objecte

1.- L'objecte d'aquesta convocatòria és la de constituir, pel procediment de concurs, una borsa de feina en la categoria d'arquitecta (grup A, subgrup A1) per cobrir en règim d'interinitat aquelles necessitats que puguin sorgir en el futur per qualsevol circumstància, així com les situacions previstes a l'art. 10 del TREBEP: possibles vacants, baixes, vacances, permisos, llicències, acumulacions de tasques o qualsevol supòsit de nomenament com a personal funcionari interí, de conformitat amb l'article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Segona.

Normativa d'aplicació

Aquest procés selectiu es regeix per la següent normativa:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. (TRLEBEP)

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Supletòriament, pel Decret 30/2009, de 22 de maig, mitjançant el qual s'aprova el procediment de selecció de funcionaris interins de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per la resta de normativa que sigui d'aplicació.

Tercera.

Requisits dels aspirants

1.- Les persones aspirants hauran de reunir, a la data d'expiració del termini establert per a la presentació sol·licituds, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o, també, la d'aquells altres que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir complerts 16 anys i no excedir, l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de la titulació d'arquitecte o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, la persona aspirant haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acrediti l'homologació o de la credencial per a l'exercici de la professió corresponent.

 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici de les funcions públiques per resolució judicial. En cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés al servei públic.
 • No tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.
 • Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2, mitjançant l'aportació del certificat o document lliurat per l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.
 • Haver abonat la taxa de 10,00 € segons estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i utilització de fotocopiadora i fax per expedició de documents o d'actuacions municipals a instància de part (BOIB Núm. 54 de 3 de maig de 2018).

En el justificant de pagament hi ha de constar el nom de la persona aspirant i el concepte ha de ser " Borsa Treball Arquitecte”.

El pagament s'haurà d'efectuar al compte bancari següent:

CAIXABANK: IBAN ES75 – 2100 – 7293 – 561 3 - 0035 - 6243

2.- Abans de prendre possessió del lloc de feina, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal de que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Tots els requisits anteriors, hauran de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol•licituds i gaudir d'aquests durant el procediment de selecció, fins al moment del nomenament.

Quarta.

Presentació de sol·licituds

Les bases es publicaran en el BOIB, al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquesta corporació.

1.- Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (ANNEX I), es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament dins del termini de quinze (15) dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOIB, i es dirigiran a la Batlia de l'Ajuntament de Deià.

També es poden presentar en la forma prevista en l'article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.- Per se admès/es i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants bastarà que manifestin en la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera.

3.- Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la següent documentació:

 • Fotocopia del DNI.
 • Fotocopia del títol acadèmic exigit en les bases de la convocatòria o certificat acadèmic que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.
 • Fotocopia del certificat de llengua catalana.
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.
 • Fotocopia dels documents que siguin necessaris per la fase de concurs, ordenats seguint l'ordre establert al barem de mèrits de la clàusula setena, juntament amb una relació dels documents que es presenten per ser valorats.
 • Formulari de relació dels mèrits aportats conforme al model normalitzat (ANNEX II).

L'Administració pot requerir de la persona sol•licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol•licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol•licitud. El domicili, telèfon i email que hi figurin es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol•licitud.

Cinquena.

Admissió de les persones aspirants

Pel fet de sol·licitar prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants es sotmeten expressament a les seves bases reguladores que constitueixen la norma d'aquest procés selectiu, sense perjudici de les responsabilitats en què poguessin incórrer si s'apreciàs inexactitud fraudulenta en la declaració que formulin.

Resultaran admeses les persones aspirants que acreditin reunir els requisits exigits, segons allò que s'ha exposat a la base Tercera.

1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Batlia de l'Ajuntament de Deià dictarà Resolució en la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

La llista de persones admeses i excloses contendrà també la causa o causes que han motivat l'exclusió.

Aquesta llista s'exposarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament i es concedirà un termini de (tres) dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta Resolució, per a rectificacions, esmenar errades o possibles reclamacions.

Aquestes esmenes no seran aplicables respecte dels mèrits al·legats però no aportats, ni dels requisits establerts.

2.- La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.

3.- Una vegada transcorregut el termini anterior, la Batlia de l'Ajuntament de Deià dictarà una Resolució declarant aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos, que serà publicada a la pàgina web municipal i en el tauler d'anuncis.

 

Sisena.

Tribunal Qualificador

El Tribunal Qualificador es constituirà en la forma que determina l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre TRLEBEP, i, supletòriament, l'article 51 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB.

1.- El Tribunal Qualificador estarà constituït per tres persones amb titulació acadèmica igual o superior a la exigida a la convocatòria, designades per Resolució de l'òrgan competent.

2.- Juntament amb la llista definitiva d'admesos i exclosos es farà públic el nom de les persones que composaran el Tribunal Qualificador.

3. Tots els membres del tribunal tenen veu i vot, i les seves decisions s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat, decidirà el president o presidenta, amb vot de qualitat.

4.- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el president o presidenta i el secretari o secretària.

5.- Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, comunicant-ho, en el seu cas, a l'autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin circumstàncies previstes a l'article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic o si haguessin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

L'actuació del Tribunal s'ajustarà a l'establert en aquestes bases i en la legislació que li sigui d'aplicació.

6.- El Tribunal queda autoritzat per resoldre dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

 

Setena.

Valoració dels mèrits

La puntuació màxima de la fase de concurs és de: 17 punts

Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants i que el Tribunal valorarà es regiran pel barem següent.

1.- Experiència professional (fins a 10 punts)

En aquest apartat es valoraran:

Els serveis prestats en l'Administració Local en qualitat de personal funcionari de carrera o interí com a arquitecte o bé de personal laboral fix o temporal amb categoria i funcions equivalents, a raó de 0,10 punts per mes de serveis prestats.

Els serveis prestats en qualsevol altre Administració Pública d'àmbit estatal o autonòmic, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí com a arquitecte, a raó de 0,080 punts per mes treballat.

Els serveis prestats en l'Administració Local o qualsevol altre Administració Pública d'àmbit estatal o autonòmic, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent a altres escales que no siguin les definides als apartats anteriors, o bé de personal laboral fix o temporal amb categoria i funcions equivalents, a raó de 0,060 punts per mes de serveis prestats.

Els serveis prestats en l'àmbit de l'empresa privada, directament relacionats amb el lloc de feina objecte de les presents bases, a raó de 0,050 punts per mes treballat.

No es valoraran els serveis prestats per l'Administració Pública en virtut d'un contracte administratiu subjecte a la Llei de contractes del sector públic. Tampoc es valoraran els serveis prestats en qualitat de personal eventual o de confiança, de conformitat amb l'establert en l'article 20.4 de la Llei 3/2007 de 3 d'abril, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els serveis prestats s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent, en el qual han de constar: el lapse temporal de prestació, la categoria professional i la vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera o interí o personal laboral fix o temporal).

Els serveis prestats en l'àmbit privat s'acreditaran mitjançant certificat de la vida laboral, amb acreditació de la categoria i les funcions realitzades. En el cas que el certificat de vida laboral no acrediti la categoria i les funcions realitzades, s'han de presentar els contractes que acreditin aquests extrems, en forma original o fotocòpia compulsada.

2. Altres titulacions (fins a 4 punts)

Es valorarà la formació acadèmica igual o superior a l'exigida a la convocatòria, sempre que estigui vinculada a les tasques relacionades amb el lloc de feina.

Per titulació universitària de Grau, Llicenciatura o equivalent. 2.50 punts

Per titulació universitària Oficial de Postgrau. 0.50 punts

Per titulació universitària Títol Propi de Postgrau. 0.25 punts

Per titulació oficial acreditant coneixements d'idiomes diferents al català i castellà (a partir d'un B1) 0,25 punts

3. Accions formatives (fins a 2 punts):

Només es valorarà la formació específica i la relacionada amb les funcions pròpies de la plaça oferida.

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i / o reconeguts per l'Institut Nacional d'Administració Pública, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'administració de l'estat, l'autonòmica o la local, les universitats, les federacions d'entitats locals o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions que estiguin dins de el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració, o les impartides o promogudes pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb competències en matèria de formació ocupacional.

Es valoren en tots els casos els següents:

Cursos en matèria urbanística.

Cursos en matèria jurídica.

Cursos en matèria de disciplina urbanística.

Cursos en matèria de qualitat administrativa.

Els cursos que hagin estat impartits es valoren amb la mateixa puntuació. Per hora: 0,015 punts (amb certificat d'aprofitament).

Per hora: 0'010 punts (amb certificat d'assistència).

No seran acumulatius.

Els cursos que hagin estat impartits es valoren amb la mateixa puntuació que els amb certificat d'aprofitament.

S'acreditaran mitjançant diploma o certificat expedit per l'entitat o organisme que els hagi impartit. No es puntuaran els cursos dels que no s'indiqui la durada.

Es valoraran una sola vegada els cursos relatius a una mateixa matèria, encara que s'hagi repetit la seva participació, i es valorarà únicament el de nivell superior o avançat.

En cas que els certificats no n'expressin les hores sinó els crèdits que representen, cada crèdit serà comptabilitzat com a 10 hores de curs.

4. Coneixements de la llengua catalana (fins a 1 punt):

Aquest apartat serà valorat segons el barem:

Certificat nivell C1. 0,50punts.

Certificat nivell C2 0,75 punts.

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu. 0,25 punts.

Es valorarà el nivell superior acreditat, excepte el llenguatge administratiu que s'hi sumarà.

Vuitena.

Resolució del concurs

1.- L'ordre de classificació definitiva es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en els apartats anteriors.

2.- En cas d'empat es donarà prioritat a la major puntuació obtinguda en la valoració del mèrit “experiència professional” i, si persisteix es donarà prioritat al número d'entrada més baix de la instància de participació.

3.- Un cop determinades les valoracions i puntuats els mèrits al·legats, el tribunal farà pública la relació provisional de les persones que hagin resultat aptes per a formar part de la borsa, ordenades segons la puntuació total obtinguda, de major a menor.

4.- Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis en la Seu electrònica de l'Ajuntament i les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des del següent al de la publicació, per efectuar reclamacions o observacions que es considerin oportunes contra l'esmentada llista.

5.- Resoltes les reclamacions pel tribunal, s'elevarà al Batle la proposta definitiva d'aspirants per ordre de puntuació, amb l'objectiu de constituir la borsa de treball i procedir, en el seu cas, als nomenaments que siguin convenients.

6.- La resolució de constitució de la borsa s'ha de publicar en el BOIB, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

Novena.

Funcionament de la borsa de treball

Les persones que formin part de la borsa, a l'efecte de rebre ofertes de lloc de treball, estan en situació de disponibles o no disponibles.

Estan en situació de no disponibles les persones integrants de la borsa que estiguin prestant serveis a una administració pública, ja sigui fent substitucions diverses (IT, maternitat, etc.) o cobrint acumulacions de tasques, o que no hagin acceptat el lloc ofert per alguna de les causes indicades en aquesta mateixa base.

Mentre la persona aspirant estigui en situació de no disponible a la borsa no se li oferirà cap lloc de treball corresponent a aquesta convocatòria.

Estan en situació de disponibles la resta de persones aspirants de la borsa i, per tant, se les ha de cridar per oferir-les el lloc de treball, d'acord amb la seva posició a la borsa.

1.- Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball, s'oferirà als aspirants per ordre estricte de la puntuació obtinguda en el procés selectiu. Quan la persona seleccionada cessi en el lloc de treball, si es produeix altra vacant posterior es passarà l´oferiment al següent de la llista.

2.- A aquest efecte, l'Ajuntament es posarà en contacte amb la persona seleccionada telefònicament amb els candidats fins a tres vegades, si no s'ha pogut contactar amb aquesta persona mitjançant notificació electrònica o en paper, segons el triat per l´interessat en la sol·licitud, comunicant el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball.

Les notificacions es practicaran segons ho regulat als articles 40, 41, 42 i 43 de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.

3.- La persona proposada pel nomenament haurà de manifestar, per escrit, el seu interès o no amb la proposta de contractació dins el termini d'un dia hàbil posterior al de la practica de la notificació per part de l'Ajuntament.

4.- Si dins aquest termini no manifesta la seva conformitat/renuncia expressa a la contractació, es passarà a avisar al següent de la llista.

5.- Quan la persona seleccionada cessi en el lloc de treball, es reincorporarà novament a la borsa de treball corresponent amb el mateix ordre de prelació que tenia. En el cas de que el cessament es faci de forma voluntària i abans d'acabar la prestació dels serveis de forma interina, es passarà al darrer lloc de la borsa.

6. La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà la passada de l'aspirant en el darrer lloc de la borsa d'ocupació, llevat que justifiqui trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de l'Administració pública, com a personal funcionari interí en un altre cos o en una altra escala o especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de l'Administració Publica com a funcionaris de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a la situació d'excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis en el sector públic.

d) Patir malaltia o incapacitat temporal.

e) Estar exercint funcions sindicals.

Aquestes persones estan obligades a comunicar per escrit al Departament de Recursos Humans la finalització de les situacions previstes anteriorment, en un termini no superior a deu dies hàbils, des de l'endemà que es produesqui i amb la justificació corresponent. La manca de comunicació dins termini determinarà l'exclusió de la borsa.

Desena.

Presentació de documents i contractació

1. L'aspirant seleccionat i que hagi donat la seva conformitat al nomenament haurà de presentar conforme l´annex III, en el termini màxim de tres hàbils a comptar des de l'endemà a què manifesti la conformitat, declaració jurada de que compleix amb següents manifestacions:

 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni entitats locals, ni trobar-se actualment inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 • Declaració jurada o promesa de que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat.
 • Declaració de si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, per tal de que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
 • Declaració jurada de no tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.

Si la persona interessada manifesta que no pot subscriure la referida declaració perquè desenvolupa alguna activitat pública o percep alguna de les pensions indicades anteriorment, se li assenyalarà que, d'acord amb la normativa sobre incompatibilitats, ha d'exercir l'opció que desitgi o, si les activitats públiques són susceptibles de compatibilitat, ha de sol·licitar la corresponent autorització.

Si la persona aspirant proposada du a terme alguna activitat privada per a l'exercici de la qual es requeresqui el reconeixement de la compatibilitat, l'haurà d'obtenir o cessar en la realització de l'activitat privada abans de començar l'exercici de les seves funcions públiques.

En els supòsits en què se sol·liciti la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat pública o privada, el termini per a la presa de possessió es prorrogarà fins que se'n dicti la resolució corresponent.

2. Si no es presenta la documentació dins el termini establert, excepte en casos de força major, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les actuacions anteriors, amb exclusió de la borsa, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat en la sol·licitud.

3. Conjuntament amb la declaració jurada i previ al nomenament, s'haurà de comprovar formalment tota la documentació aportada com a mèrits mitjançant l'original o fotocòpia compulsada dels títols que hagi presentat per a la seva baremació l'aspirant que opti al nomenament.

4. Una vegada presentats els documents dins el termini establert, el Batle efectuarà el nomenament de la persona proposada i haurà d'incorporar-se al lloc de treball en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació del nomenament.

Onzena.

Vigència de la borsa

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació de la resolució de constitució al BOIB. Un cop transcorregut aquest període, la borsa perdrà la seva vigència i no es podrà reactivar.

Dotzena.

Incidències, publicitat, règim normatiu i recursos.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria. Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler d'anuncis i la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Deià https://ajdeia.sedelectronica.es/info.0), al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

En el no previst en aquestes bases serà d'aplicació la normativa reguladora de funció pública definida en l'article 190 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Tretzena.

Impugnació de la convocatòria

Contra la convocatòria i les bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Deià, en el dia de la signatura electrònica (19 de desembre de 2021)

El batle-president

Lluís Enric Apesteguia Ripoll

 

ANNEX I

MODEL D'INSTÀNCIA

Nom:

Primer llinatge:

Segon llinatge:

DNI/NIF:

Domicili (a efectes de notificació):

Localitat:

Telèfon:

Adreça electrònica:

La/el sotasignat, major d'edat, comparesc i com millor procedeixi, EXPOSA:

Primer. Que he tingut coneixement de la convocatòria de procediment selectiu per a la creació d'una borsa de personal funcionari interí d'arquitecte de l'Ajuntament de Deià, les bases de la qual van ser publicades en el BOIB núm. ____ de data ______________.

Segon. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera, referides a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud.

Tercer. Que aporto els següents documents:

a) Còpia DNI o document acreditatiu de la identitat.

b) Còpia de la titulació exigida per a prendre part en la convocatòria.

c) Còpia del títol acreditatiu del nivell de català exigit.

d) Relació dels mèrits al·legats per a la valoració en la fase de concurs (model Annex III)

e) Còpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Quart.- Que d'acord amb l'establert a les Bases de la convocatòria, al·lega i acredita els mèrits de la convocatòria mitjançant la relació de mèrits de l'ANNEX II i els documents oportuns acreditatius d'aquesta relació.

Per tot l'exposat, SOL·LICITA:

Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal funcionari interí d'Arquitecte de l'Ajuntament de Deià.

________, ______ de ________________ de 20__

 

Signatura:

 

 

AL SR. BATLE DE DEIÀ

 

ANNEX II

MODEL D'INSTÀNCIA

Nom:

Primer llinatge:

Segon llinatge:

DNI/NIF:

Domicili (a efectes de notificació):

Localitat:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Exposa:

Que, en relació amb el procediment selectiu per a la creació d'una borsa de personal funcionari interí arquitecte de l'Ajuntament de Deià, al·legant els mèrits que a continuació es relacionen (seguint l'ordre de la convocatòria), els quals acredit mitjançant la documentació adjunta:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

22.-

23.-

24.-

25.-

Per tot l'exposat, SOL·LICITA:

Que siguin reconeguts els mèrits al·legats i acreditats.

________, ______ de ________________ de 20__

Signatura:

 

 

AL SR. BATLE DE DEIÀ