Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 610651
Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Deià aprovà, de forma provisional, en sessió ordinària del Ple de dia 25 de novembre de 2021, la modificació de la següent ordenança,

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ARTICLE 1r.- BASE JURÍDICA

De conformitat amb el previst a l'article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus de gravamen del impost damunt bens immobles aplicable en aquest Municipi, queda fixat en els termes que s'estableixen a l'article següent.

ARTICLE 2n.- TIPUS DE GRAVAMEN

1. El tipus de gravamen de l'impost damunt bens immobles aplicable als bens de naturalesa urbana queda fixat en el 0'40%.

2. El tipus de gravamen de l'impost damunt bens immobles aplicable als bens de naturalesa rústica queda fixat en el 0.65%.

S'estableix els tipus diferenciats indicats a continuació: ús Oci i Hoteleria (ús turístic codis G): tipus 0'85 valor cadastral mínim 1.200.000,00 euros.

ARTICLE 3r.- BONIFICACIONS

a) FAMÍLIES NOMBROSES

Podran gaudir d'una bonificació els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses i sempre que el valor cadastral de l'habitatge que constitueixi el domicili familiar no superi els 350.000€. El percentatge de la bonificació serà: del 90%.

L'import dels valors cadastrals consignats s'actualitzarà anualment, a partir de l'any 2011, mitjançant l'aplicació successiva del percentatge de variació que experimenti amb caràcter general els valors cadastrals dels immobles urbans de conformitat amb la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

La citada bonificació, que s'atorgarà per termini anual, es concedirà a petició del interessat, que haurà d'efectuar-la abans del dia 30 de novembre de l'exercici per el que es sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per poder gaudir-les s'haurà d'aportar:

- Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant una fotocòpia del darrer rebut del Impost sobre Bens Immobles.

- Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar

- Titularitat de l'immoble.

- Certificat de família nombrosa, expedit pel Consell Insular de Mallorca, vigent l'any de la sol·licitud.

- Darrer rebut pagat de l'impost de Bens Immobles de l'habitatge objecte de la bonificació.

L'administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels serveis tècnics, declararà la procedència de la subvenció que es farà efectiva per medi de compensació.

b) INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES O ANÀLOGUES

S'estableixen les següents bonificacions per immobles que tenguin instal·lacions d'energia fotovoltaica o anàlogues:

Aquesta bonificació serà de del 10% i s'aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud, i amb els següents condicionants:

Que sigui el domicili habitual de la persona sol·licitant, i hi estigui empadronada.

La instal·lació solar fotovoltaica tengui com a mínim una producció elèctrica del 30 % de la despesa energètica anual de l'habitatge on estigui instal·lada. La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l'últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l'habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.

Amb la sol·licitud, a més del ja esmentat, haurà de presentar:

 • Fotocòpia del rebut pagat de l'IBI referit al darrer exercici posat al cobrament que afecti al domicili d'empadronament.
 • Fotocòpia de l'escriptura publica de propietat de l'habitatge objecte de la petició (domicili d'empadronament)

També haurà de presentar una justificació de la comunicació de la instal·lació davant l'Ajuntament.

 • L'Ajuntament haurà d'haver emès un tràmit de restar assabentat a raó de la suficiència de la documentació presentada, i els serveis tècnics municipals emetran informe sobre l'aplicabilitat de bonificació de l'IBI a raó de la instal·lació de sistemes d'energia fotovoltaica d'autoconsum i tèrmica

Per al cas d'instal·lacions d'energia tèrmica i fotovoltaica d'autoconsum existents:

 • Certificat d'homologació dels col·lectors solars i les instal·lacions.

Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

ARTICLE 4rt.- SUBVENCIONS

a) PENSIONISTES

Quan el contribuent sigui pensionista o/i que tingui una edat igual o superior als 65 anys tendrà dret a una subvenció del 55% sempre que es compleixin els següents requisits:

- Que els ingressos íntegres dels membres de la unitat familiar integrada pel subjectes passius de l'impost de bens immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin inferiors a l'SMI segons els següent barem:

 • Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada l'SMI
 • Unitats familiars de 2 membres sense supera 1,25 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l'SMI
 • Per cada membre més s'aplica un índex de + 0'5
 • El valor cadastral de l'immoble no superi els 350.000€.

- Que sigui el domicili habitual de la persona sol·licitant, i hi estigui empadronada.

- Que es presenti la sol·licitud abans de dia 30 de novembre de l'exercici objecte de la petició amb la següent documentació:

 • Fotocòpia del rebut pagat de l'IBI referit al darrer exercici posat al cobrament que afecti al domicili d'empadronament.
 •  Fotocòpia de l'escriptura publica de propietat de l'habitatge objecte de la petició (domicili d'empadronament).
 •  Fotocòpia DNI.
 •  Certificat d'lINSS acreditativa de la situació del contribuent, si és el cas.
 •  Certificat d'ingressos emès per l'A.E.A.T.

L'Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels serveis tècnics, declararà la procedència de la subvenció, que es farà efectiva per medi de compensació.

b) PERSONES ATURADES O EN ERTO

Quan tots els membres de la unitat familiar es trobin en situació d'atur o afectats per un ERTO durant el termini de sis mesos ininterromputs abans de l'acreditació de l'impost, el percentatge de la subvenció serà d'un 55% si es compleixen a més els següents requisits.

- Que els ingressos integres dels membres de la unitat familiar integrada pels subjectes passius de l'impost de bens immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin inferiors a l'SMI segons els següent barem:

 • Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada l'SMI
 • Unitats familiars de 2 membres sense supera 1,25 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l'SMI
 • Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l'SMI
 • Per cada membre més s'aplica un índex de + 0'5

- Que el valor cadastral de l'immoble sigui igual o inferior a 350.000

- Que sigui el domicili habitual de la persona sol·licitant, i hi estigui empadronada.

- Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de novembre de l'exercici objecte de la petició amb la següent documentació:

 • Fotocòpia del rebut pagat de l'IBI referit al darrer exercici posat al cobrament que afecti al domicili d'empadronament.
 • Fotocòpia de l'escriptura publica de propietat de l'habitatge objecte de la petició (domicili d'empadronament).
 • Certificat de vida laboral.
 • Certificat o informe del SOIB acreditatiu de la situació d'atur dels membres de la unitat familiar amb els dades d'alta adients.
 • Certificat de convivència.
 • Certificat d'ingressos emès per AEAT.

Aquesta bonificació nomes serà aplicable als treballadors a compte d'altri.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta ordenança suposa la derogació per substitució de l'homònima publicada al BOIB 168 de 14 de desembre de 2019.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes modificacions entraran en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Deià, en el dia de la signatura electrònica (14 de desembre 2021)

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll