Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 531629
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En el BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. S'han advertit les següents errades en l'annex 4 de Llocs de feina inclosos en la convocatòria de provisió:

-El lloc de feina de Cap del Departament d'Administració Electrònica, amb codi F0103000N, no s'ha d'incloure en aquest annex, atès que ja és objecte d'un procediment de provisió en tràmit, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 127, de 14 de setembre de 2021).

- Per a tots els llocs de treball, a la columna TP hi ha de figurar la lletra C, excepte per als llocs següents, en els quals hi ha de figurar amb una S:

CODI LLOC

TP

F01030057

S

F01030013

S

F01030051

S

F01800001

S

F01030006

S

F02100001

S

F0122000R

S

F01220002

S

F02510001

S

F02940002

S

F02940004

S

F01030037

S

- Per al lloc base auxiliar amb codi de lloc F014702P8, a la columna NL hi figura un 8, quan hi ha de figurar un 7.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

3. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

4. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Rectificar l'Annex 4 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm 150 d'1 de novembre de 2021), en els termes següents:

 

1.1 Excloure de l'annex 4 el lloc següent:

CONSELLERIA / O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

N.L.

C.ESPEC.

CD

TP

FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

OBS.

N.CAT.

RD

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

DIRECCIÓ GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL

DIRECCIÓ GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL (PALMA)

F0103000N

CAP DEL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

PALMA

1

22843,24

30

L

L

A5

A1

2550

 

HDE, IN, RDT

C1

N

1.2. Per a tots els llocs de treball, a la columna TP hi ha de figurar la lletra C, excepte per als llocs següents, en els quals hi ha de figurar amb una S:

CODI LLOC

TP

F01030057

S

F01030013

S

F01030051

S

F01800001

S

F01030006

S

F02100001

S

F0122000R

S

F01220002

S

F02510001

S

F02940002

S

F02940004

S

F01030037

S

1.3. On hi diu:

CONSELLERIA / O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

N.L.

C.ESPEC.

CD

TL

FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

OBS.

N.CAT.

RD

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

LLOCS BASE DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS (PALMA)

F014702P8

LLOC BASE AUXILIAR

PALMA

8

3474,1

14

C

C

AA

C2

2504

 

RDT

B2

N

 

Hi ha de dir:

CONSELLERIA / O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

N.L.

C.ESPEC.

CD

TL

FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

OBS.

N.CAT.

RD

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

LLOCS BASE DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS (PALMA)

F014702P8

LLOC BASE AUXILIAR

PALMA

7

3474,1

14

C

C

AA

C2

2504

 

RDT

B2

N

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web https://ebap.caib.es

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez