Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2132/2020 relativa al projecte d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica FV Son Orlandis, situat al polígon 32, parcel·la 220, al terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 1273 - Pàgina 4879

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 28 de gener de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 1343 - Pàgines 4880-4882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 28 de gener de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 29 d’agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per l’any 2018

    Número de registre 1344 - Pàgines 4883-4887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, Exp. Núm.: 016 de data 18 de gener de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2018, per la qual es convoquen, per a l’ any 2018 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 1392 - Pàgines 4888-4890

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, Exp. Núm.: 015 de data 18 de gener de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de desembre de 2018, per la qual es convoquen, per a l’ any 2018 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 1393 - Pàgines 4891-4893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació de la sol·licitud de pagament del segon tram, als beneficiaris de les ajudes, R2 Exp. 003 de data 3 de febrer de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 1394 - Pàgines 4894-4895

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de febrer de 2021 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 1351 - Pàgina 4896

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2021

    Número de registre 1266 - Pàgines 4897-4898

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2021 BDNS: 547977

    Número de registre 1267 - Pàgines 4899-4900

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària de la sepultura núm. 261 del cementeri municipal

    Número de registre 1317 - Pàgina 4901

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària sepultura núm. 226 del cementeri municipal

    Número de registre 1328 - Pàgina 4902

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de l’acord de modificació de tres fitxes de la relació de llocs de treball (Enginyer industrial interí de programa de l'Ajuntament d'Artà, Tècnic esportiu interí de programa de l'Ajuntament d'Artà, Tècnic de medi ambient interí de programa)

    Número de registre 1331 - Pàgina 4903

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Expedient de partió parcial de la finca galatzó entre les fites m3 i m4 indentificades en l'acta de 1954 de l'institut geogràfic i cadastral que afecta a les parcel.les 236 (ca'n rovellat) i 435 (son perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent

    Número de registre 1340 - Pàgines 4904-4905

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Notificació a les associacions inscrites en el Registre Municipal d'associacions de Calvià que es relacionen de la necessitat d'actualitzar les seves dades

    Número de registre 1341 - Pàgines 4906-4910

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del servei d’ajuda a domicili (SAD) i del servei de teleassistència domiciliària. Exp 510/21

    Número de registre 1318 - Pàgina 4911

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de taxa per ocupació de la via publica amb taules i cadires. Exp 387/21

    Número de registre 1323 - Pàgina 4912

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del centre de dia. Exp 497/21

    Número de registre 1324 - Pàgina 4913

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic. Exp 386/21

    Número de registre 1327 - Pàgina 4914

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de les escoletes municipals. Exp 496/21

    Número de registre 1357 - Pàgina 4915

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Resolució per la qual es notifica i cita als interessats en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 458/20 interposat davant el jutjat penal núm. 2 de Palma

    Número de registre 1320 - Pàgina 4916

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Baixes d'ofici del padró municipal d'habitants de l'Ajuntament de Capdepera. Novembre 2020

    Número de registre 1321 - Pàgines 4917-4918

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Baixes d'ofici Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Capdepera. Desembre 2020

    Número de registre 1322 - Pàgines 4919-4920

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys de titularitat publica local amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat

    Número de registre 1334 - Pàgina 4921

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitaments especials a terrenys d'us pública

    Número de registre 1335 - Pàgina 4922

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial modificació de crèdits 01/2021 del Pressupost municipal per a l’exercici 2021

    Número de registre 1365 - Pàgina 4923

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de les bases reguladores específiques del premi biennal de composició musical del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 1302 - Pàgina 4924

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 5/2021

    Número de registre 1353 - Pàgina 4925

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 3/2021

    Número de registre 1354 - Pàgina 4926

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 6/2021

    Número de registre 1355 - Pàgina 4927

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Avanç Pla General de Lloret de Vistalegre

    Número de registre 1391 - Pàgines 4928-4929

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 25/2021

    Número de registre 1283 - Pàgina 4930

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 639/2020

    Número de registre 1284 - Pàgina 4931

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 642/2020

    Número de registre 1289 - Pàgina 4932

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 785/2020

    Número de registre 1292 - Pàgina 4933

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 640/2020

    Número de registre 1285 - Pàgina 4934

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 641/2020

    Número de registre 1288 - Pàgina 4935

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci número d'expedient 781/2020

    Número de registre 1291 - Pàgina 4936

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llicència obra major per a Pla de Desplegament de FTTH

    Número de registre 688 - Pàgina 4937

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llicència obra major per al desplegament de xarxa pública de comunicacions electròniques

    Número de registre 689 - Pàgina 4938

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial pressupost 2021

    Número de registre 1356 - Pàgina 4939

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria del I concurs Tik-Tok per la Igualtat de sa Pobla

    Número de registre 1369 - Pàgina 4940

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública del “Proyecto modificado de ampliación y reforma de un tramo del passeig de Son Mas y soterramiento de las redes aereas de baja tensión, telecomunicaciones y alumbrado público (T.M. Santa Margalida)”

    Número de registre 1380 - Pàgina 4941

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Notificació col·lectiva de cobrament de determinats tributs corresponents a l’exercici 2.021 de l’Ajuntament de Sóller

    Número de registre 1315 - Pàgina 4942

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • COTRAME, SOCIETAT COOPERATIVA

   • Rectificació d’error material en la publicació de la dissolució de COTRAME, Sociedad Cooperativa

    Número de registre 1314 - Pàgina 4943