Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1683 - Pàgines 10249-10251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1684 - Pàgines 10252-10253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 1685 - Pàgines 10254-10259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Relació de població de dret i nombre de vocals de les Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi (Palmanyola) per a les eleccions locals de 2023

    Número d'edicte 860 - Pàgina 10260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de desafectació i desadscripció d’una parcel·la de terreny de 15.000 m² titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (exp. SP 30/2022)

    Número d'edicte 1674 - Pàgines 10261-10262

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es fa públic el segon llistat parcial de potencials beneficiaris de l’Ajut Social i es concedeix un termini per exercir el dret a renúncia

    Número d'edicte 1568 - Pàgines 10263-10281

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 24 de febrer de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l’any 2023

    Número d'edicte 1642 - Pàgines 10282-10303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 27 de febrer de 2023 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l’any 2023

    Número d'edicte 1705 - Pàgines 10304-10319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 22 de febrer de 2023 per la qual es modifica la relació d'aptes del certificat de nivell C2 de la convocatòria de proves de llengua catalana de maig de 2022, publicada mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 d'octubre de 2022

    Número d'edicte 1670 - Pàgina 10320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la MP NNSS a l’àmbit de la unitat d’actuació UA8, TM Puigpunyent (154E/2020)

    Número d'edicte 1671 - Pàgines 10321-10331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es dona publicitat a l’import de la compensació per a la campanya 2022, d’acord amb el que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019-2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes

    Número d'edicte 1681 - Pàgina 10332

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoca, per a l’any 2023, el procediment de selecció d’entitats col·laboradores relatives a determinades intervencions en forma de pagaments directes i de desenvolupament rural a l’empara del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell de 2 de desembre de 2021

    Número d'edicte 1682 - Pàgines 10333-10337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 22 de febrer de 2023 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a les persones amb reserva del dret d’examen de la convocatòria de proves de 2022

    Número d'edicte 1546 - Pàgines 10338-10339

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 24 de febrer de 2023, relatiu a un expedient per a la declaració d’interès general en els termes municipals de Selva, Sencelles i Inca

    Número d'edicte 1698 - Pàgina 10340

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 31/2023 de 28 de febrer, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

    Número d'edicte 1708 - Pàgina 10341

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 6 de febrer de 2023, modificat per acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de bicicletes elèctriques, convencionals o equips d’electrificació del Consell Insular de Menorca per a persones residents a Menorca (exp. 2707-2022-000001)

    Número d'edicte 1629 - Pàgines 10342-10349

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Relació dels municipis de les Illes Balears amb expressió de la seva població de dret i nombre de regidors a elegir per les eleccions locals de 2023

    Número d'edicte 1118 - Pàgines 10350-10352

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Modificació del règim de retribucions del 1er Tinent de Batllessa i regidor de brigada d'obres, vies públiques, camins rurals i urbanitzacions

    Número d'edicte 1712 - Pàgina 10353

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Cultura. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions

    Número d'edicte 1713 - Pàgines 10354-10362

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Modificació de la composició de les comissions informatives

    Número d'edicte 1672 - Pàgines 10363-10364