Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 1686 - Pàgines 10365-10366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 24 de febrer de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament per a l’any 2023

    Número de registre 1641 - Pàgines 10367-10368

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 27 de febrer de 2023 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l’any 2023

    Número de registre 1706 - Pàgina 10369

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00002089Q

    Número de registre 1151 - Pàgina 10370

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013671K.

    Número de registre 1158 - Pàgina 10371

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00016655S

    Número de registre 1159 - Pàgina 10372

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00004664M

    Número de registre 1164 - Pàgina 10373

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137

    Número de registre 1695 - Pàgina 10374

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2023

    Número de registre 1586 - Pàgines 10375-10376

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2023

    Número de registre 1588 - Pàgines 10377-10378

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP03-2023-IG)

    Número de registre 1701 - Pàgina 10379

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 6 de febrer de 2023, modificat per acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de bicicletes elèctriques, convencionals o equips d’electrificació del Consell Insular de Menorca per a persones residents a Menorca (Exp. 2707-2022-000001)

    Número de registre 1630 - Pàgina 10380

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’agroturisme al lloc de Torralba Nou, polígon 14, parcel·la 40 del TM d’Alaior (NUI 11/2020)

    Número de registre 1419 - Pàgina 10381

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució d'alcaldia de data 20 de febrer de 2023 per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics individuals, temporals de serveis socials per a l'any 2023

    Número de registre 1655 - Pàgina 10382

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació sobre petició d’exhumació en el nínxol núm. 2 del Cementeri Municipal

    Número de registre 1580 - Pàgina 10383

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 2023/1156

    Número de registre 1692 - Pàgina 10384

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions i entitats inscrites al Registre municipal d'entitats de Calvià, per a despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2023

    Número de registre 1648 - Pàgina 10385

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats veïnals per a l'organització de festes d'estiu i altres activitats que promoguin la participació de la ciutadania del municipi de Calvià

    Número de registre 1649 - Pàgina 10386

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial modificació relació nominativa de subvencions 2023

    Número de registre 1709 - Pàgina 10387

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nova informació pública del projecte de construcció d’un habitatge i piscina, i enderroc de construcció existent amb posterior restauració, i Avaluació d’Impacte Ambiental Ordinària, a la finca anomenada “Sa Païssa de’n Xumeu Pera”, parcel·la 107 del polígon 29, TM de Sant Josep de sa Talaia (Expedient electrònic 3154/2018)

    Número de registre 1690 - Pàgines 10388-10389

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial del Reglament Municipal Regulador de la Utilització d’Armes Autoritzades el dia del Firó

    Número de registre 1691 - Pàgina 10390

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 3-2023-HLSR-XIG-CAT

    Número de registre 1693 - Pàgina 10391