Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 17 de gener de 2023, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 330 - Pàgines 1852-1853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització de Pediatria (UH1B)

    Número de registre 346 - Pàgina 1854

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 10 de gener de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen Professors titulars d’universitat

    Número de registre 309 - Pàgina 1855

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 348 - Pàgina 1856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició i del procés derivat de taxa de reposició ordinària per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 349 - Pàgina 1857

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Resolució de la directora gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) de correcció d’errades de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral (BOIB 168, de 27 de desembre)

    Número de registre 356 - Pàgines 1858-1859

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la designació dels Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 302 - Pàgines 1860-1863

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de secció de Carrera Professional de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 328 - Pàgines 1864-1872

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Reanimació (REA)

    Número de registre 347 - Pàgina 1873

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’arquitecte/a superior

    Número de registre 317 - Pàgines 1874-1878

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/36, de data 16 de gener de 2023, per la qual es nomenen els tribunals de les convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu

    Número de registre 324 - Pàgines 1879-1883

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 13 de gener de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 308 - Pàgina 1884

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 10 de gener de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 310 - Pàgines 1885-1886

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases específiques que han de regir el procediment selectiu, pel torn lliure, de quatre places vacants de tècnic d’administració general corresponents a les ofertes públiques dels anys 2020, 2021 i 2022

    Número de registre 323 - Pàgines 1887-1902

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2140 de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de treballador/a social, personal laboral fix de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal; i la constitució d'una borsa de treball

    Número de registre 320 - Pàgines 1903-1910

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 17 de gener de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria del Pla de Formació Permanent per al Personal del Servei d’Ocupació de les Illes Balears corresponent a l’any 2023

    Número de registre 358 - Pàgines 1911-1923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2023

    Número de registre 359 - Pàgines 1924-1963