Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 47233
Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució del Director Gerent, de 16 de desembre de 2022, s'aprovà la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

L'apartat 19.2 de l'esmentada resolució assenyala que «els tribunals encarregats de la selecció seran nomenats per resolució del director gerent del FOGAIBA i tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat».

Per tot això, d'acord amb la competència que preveu l'article 13 r) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, dicto la següent:

RESOLUCIÓ

1. La composició del tribunal encarregat de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits realitzada per resolució del Director Gerent del FOGAIBA, de 16 de desembre de 2022, serà la següent:

  • President: Enrique Páez Penedo
  • Suplent del president: Llorenç García Bauzá
  • Secretària: Adriana Riba Civil
  • Suplent de la secretària: Jerònia Cladera Serra
  • Primera vocal: Margarita Grimalt Falcó
  • Suplent de la primera vocal: Joan Andreu Juan Torrens
  • Segon vocal: Miquel Pizà Adrover
  • Suplent del segon vocal: Juan Ramis Ripoll

2. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot això sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que s'estimi pertinent en defensa dels interessos propis.

 

A la data de la signatura electrònica (17 de gener de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència (Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears) (BOIB núm. 151 de 7 de novembre de 2019) Jorge Sánchez Fernández