Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, autorització per a l’ampliació de la pedrera Son Chibetlí núm. 64 del polígon 2, parcel·les 66, 88, 434, 435, 146, 147 i 149 del terme municipal de Petra

    Número de registre 9304 - Pàgina 44760

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 9310 - Pàgines 44761-44763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 233/2022

    Número de registre 9328 - Pàgina 44764

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 203/2022

    Número de registre 9329 - Pàgina 44765

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 228/2022

    Número de registre 9330 - Pàgina 44766

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci d’inici del període d’informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears

    Número de registre 9240 - Pàgina 44767

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als interessats de l’ajuda, RDS1 de data 19 d’octubre de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l'any 2022

    Número de registre 9374 - Pàgines 44768-44770

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, RRP1 de data 26 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual es convoquen subvencions per al foment de la producció integrada, per a l’ any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9375 - Pàgines 44771-44772

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l’expedient 26/2022 de modificació de crèdit mitjançant transferència

    Número de registre 9326 - Pàgina 44773

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdits i crèdit extraordinari del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 9345 - Pàgina 44774

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de 2023 que regeix la concessió de dues beques a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica del Consell de Mallorca

    Número de registre 9369 - Pàgines 44775-44776

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 9370 - Pàgina 44777

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball (subinspector en cap de la Policia Local)

    Número de registre 9355 - Pàgina 44778

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de modificació d’Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Artà per a 2023

    Número de registre 9361 - Pàgina 44779

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial del Reglament municipal regulador del funcionament del Viver d’empreses d’Artà

    Número de registre 9371 - Pàgina 44780

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/6169

    Número de registre 9382 - Pàgina 44781

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 19/2022

    Número de registre 9306 - Pàgina 44782

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Informació pública sobre l’aprovació del reglament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 9332 - Pàgina 44783

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei relatiu a la recollida i tractament dels residus sòlids urbans

    Número de registre 9356 - Pàgina 44784

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial preus escoleta

    Número de registre 9335 - Pàgina 44785

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci transmissió sepultura

    Número de registre 5982 - Pàgina 44786

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat Selecció i Provisió. Providència d’emplaçament judicial procediment abreujat núm. 554/22 de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9354 - Pàgina 44787

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial del Pla local de Prevenció i Emergències enfront d'incendis forestals del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 9307 - Pàgina 44788

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 09 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2022, per suplement de crèdit

    Número de registre 9340 - Pàgina 44789

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 10 de modificació del pressupost municipal de 2022, referit a la plantilla de personal eventual

    Número de registre 9341 - Pàgina 44790

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 11 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2022, per crèdit extraordinari

    Número de registre 9342 - Pàgina 44791

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA

   • Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera

    Número de registre 9294 - Pàgina 44792