Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 635137
Anunci d’inici del període d’informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de data 14 de març de 2022, per la qual s'inici el procediment d'elaboració del projecte esmentat en l'encapçalament, la Direcció General de Recursos Hídrics, com a òrgan encarregat de la tramitació del procediment d'elaboració d'aquesta normativa, d'acord amb l'article 58.1.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, anuncia l'obertura del període d'informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears, per un període de vint dies (20 dies) a contar a partir de l'endemà de la publicació.

La documentació estarà disponible a la plana Web de la Direcció General de Recursos Hídrics, http://dgreghid.ccaib.es

La presentació de suggeriments al projecte de decret es pot realitzar per via telemàtica a l'adreça participacio@dgreghid.caib.es, així com a través del Portal de Participació Ciutadana (http://participacióciutadana.caib.es); apartat d'elaboració de normativa; o bé mitjançant la presentació de l'escrit de suggeriments a la seu de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, carrer de Gremi de Corredors, 10 ó a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2022)

La directora general de Recursos Hídrics Joana Mª Garau Muntaner