Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 40/2022 de 10 d’octubre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de l’economia social

    Número de registre 8597 - Pàgina 41260

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 de nomenament de diversos membres de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears

    Número de registre 8596 - Pàgina 41261

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 26 de setembre de 2022, relatiu al canvi de vocal en el Consell de Direcció de l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)

    Número de registre 8556 - Pàgina 41262

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de tècnic/a d'integració per a Mallorca i Eivissa

    Número de registre 8542 - Pàgines 41263-41269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de valorador/a de dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa

    Número de registre 8543 - Pàgines 41270-41276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de treballador/a social per a Mallorca, Menorca i Eivissa

    Número de registre 8544 - Pàgines 41277-41283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d’octubre de 2022 per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis

    Número de registre 8593 - Pàgines 41284-41295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 d’octubre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2022)

    Número de registre 8583 - Pàgines 41296-41302

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 8521 - Pàgines 41303-41309

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau titular i substitut

    Número de registre 8502 - Pàgina 41310

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases que regulen el procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, a fi de poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8541 - Pàgines 41311-41322

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord de la Junta de Govern de dia 5 d’octubre de 2022, per el qual s’acorda el desistiment de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per cobrir, mitjançant oposició, amb caràcter de personal funcionari de carrera, una (1) plaça, corresponent a l'escala d'Administració General, subescala Gestió, Classe mitjà del grup A, subgrup A2 inclosa a la oferta pública d'ocupació de l'any 2018 de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 8561 - Pàgines 41323-41325

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord de la Junta de Govern de dia 5 d’octubre de 2022, per el qual s’acorda el desistiment de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per cobrir, mitjançant oposició, amb caràcter de personal funcionari de carrera, una (1) plaça, corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe superior, especialitat arquitectura del grup A, subgrup A1 inclosa a la oferta pública d'ocupació de l'any 2018 de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 8563 - Pàgines 41326-41328

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 8584 - Pàgines 41329-41336

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria serveis generals per a la residència reina Sofia de Muro

    Número de registre 8585 - Pàgines 41337-41343

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’auxiliar de clínica de la Residència Reina Sofia a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 8586 - Pàgina 41344

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 8576 - Pàgina 41345

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Llistat provisional d'admesos i exclosos dels aspirants a formar part del procés selectiu mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb carácter interí de la plaça de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Puigpunyent mitjançant la constitució d’una borsa de feina

    Número de registre 8546 - Pàgines 41346-41347