Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Núm. 572338
Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau titular i substitut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò que disposa l'article 5è del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges/esses de pau, s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de JUTGE/JUTGESSA DE PAU titular i substitut d'aquest municipi.

Les condicions de capacitat exigibles per optar a l'elecció d'aquests càrrecs són les següents:

Ser espanyol, major d'edat.

No estar impedit físicament o psíquicament per a l'exercici de les funcions judicials.

No haver estat condemnat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessa si s'ha obtingut la rehabilitació

Gaudir del ple exercici dels drets civils.

Residir en aquest terme municipal.

No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

Documentació a presentar:

-Instancia

-Fotocòpia del DNI

-Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial

-Currículum Vitae.

Els interessats que reuneixin els esmentats requisits, podran presentar les seves sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament durant el termini de QUINZE DIES comptat a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el butlletí de les Illes Balears.

 

Banyalbufar, 30 de setembre de 2022

El batle Mateu Ferrà Bestard