Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 579617
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d’octubre de 2022 per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'octubre de 2022 per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

1. Els municipis tenen competències en matèria de policia local, d'acord amb el que determina l'article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'apartat j de l'article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

2. L'article 30.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears disposa que correspon als ajuntaments la competència per a la selecció de nou ingrés, la promoció i la mobilitat del personal dels cossos de policia local, d'acord amb les previsions de les respectives ofertes anuals d'ocupació pública. L'article 30.3 de la mateixa Llei disposa que els ajuntaments poden encomanar al Govern de les Illes Balears la convocatòria i la realització dels processos selectius.

3. L'article 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears disposa que en el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, per raons d'eficàcia, eficiència i economia, i a fi de prestar un millor servei a la ciutadania, l'administració autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i la resta d'entitats locals de les Illes es poden transferir i delegar, entre si, competències i encomanar la gestió ordinària dels serveis, sempre amb respecte als àmbits competencials respectius.

4. L'article 14.1 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, en relació amb el personal funcionari dels cossos de policia, disposa que, d'acord amb el que estableix el segon paràgraf del punt 4 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les places convocades derivades dels processos d'estabilització regulats a la Llei 20/2021, pel sistema de concurs oposició i oposició, es regiran per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

L'article 188 del mateix Decret, referit a la cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats locals, dins d'un marc de cooperació, estableix la possibilitat que la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública, assumeixi la competència que li sigui delegada per les entitats locals per convocar i gestionar tot o part dels processos selectius per cobrir vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

5. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per Resolució de 10 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022) va iniciar el procediment per assumir les competències dels processos selectius esmentats. Mitjançant la Resolució esmentada es va convocar els ajuntaments interessats a participar en un procés unificat de selecció per tal que, abans del 15 de setembre de 2022, delegassin en la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública, les competències necessàries per dur a terme l'execució del procés selectiu esmentat.

D'acord amb l'esmentada l'acceptació de la delegació per part de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat es durà a terme en la Resolució que aprova la convocatòria del procés unificat.

6. En atenció al servei públic essencial de seguretat pública que presta el cos de policies locals i amb la finalitat de cobrir el més aviat possible les vacants d'efectius ofertades pels municipis, es va declarar la urgència de la tramitació del procediment del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia i es va preveure l'obligatorietat de presentar les sol·licituds de forma telemàtica. En la recerca d'aquesta celeritat i per facilitar les relacions amb els aspirants, s'ha cregut convenient crear els corresponents tràmits telemàtics en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estendre l'obligatorietat de relacionar-se electrònicament en tots els tràmits del procediment

7. L'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, disposa que el sistema de selecció per accedir a la categoria de policia local i a les policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és l'oposició.

8. L'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 6/2022, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, estableix les proves de la fase d'oposició per a la categoria de policia.

9. L'article 5.2 del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, estableix com a funcions de l'EBAP, entre d'altres, preparar, coordinar i executar els processos de selecció de personal i de promoció interna, com també els procediments de provisió de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d'administracions del seu àmbit territorial.

10. Conclòs el període esmentat, els ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera han delegat la competència per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria, aprovar les bases i dur a terme el procés selectiu per a la provisió de vacants dotades pressupostàriament, pel sistema d'accés de torn lliure, enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup de classificació C1, categoria policia.

Ajuntament

BOIB

Alcúdia

Núm. 124, 22 de setembre de 2022

Algaida

Núm. 118, 8 de setembre de 2022

Andratx

Núm. 125, 24 de setembre de 2022

Binissalem

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Bunyola

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Calvià

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Campanet

Núm. 120, 13 de setembre de 2022

Campos

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Ciutadella

Núm. 122, 17 de setembre de 2022

Consell

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Es Mercadal

Núm. 118, 8 de setembre de 2022

Estellencs

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Felanitx

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Formentera

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Inca

Núm. 120, 13 de setembre de 2022

Lloret de Vistalegre

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Llucmajor

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Manacor

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Mancor de la Vall

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Muro

Núm. 120, 13 de setembre de 2022

Palma

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Pollença

Núm. 116, 3 de setembre de 2022

Sant Antoni de Portmany

Núm. 121, 15 de setembre de 2022

Sant Josep de sa Talaia

Núm. 120, 13 de setembre de 2022

Sant Llorenç des Cardassar

Núm. 122, 17 de setembre de 2022

Santanyí

Núm. 119, 10 de setembre de 2022

Son Servera

Núm. 118, 8 de setembre de 2022

11. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre) es va publicar la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es va designar el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

Diversos problemes tècnics esdevinguts a l'Ajuntament de Deià han impossibilitat la publicació de la delegació de competències a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat abans de la publicació de la convocatòria esmentada en el BOIB. En aquest sentit, el Decret de Batlia dictat per l'Ajuntament de Deià en data 15 de setembre de 2022 s'ha publicat dia 1 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 128).

Ajuntament

BOIB

Deià

Núm. 128, 1 d'octubre de 2022

En conseqüència, es fa necessari modificar la Resolució esmentada de 29 de setembre de 2022 a l'efecte de poder incloure a la convocatòria dues places més de la categoria de policia ofertes per l'Ajuntament de Deià. A més, aquest canvi suposa, entre d'altres, modificar els annexos 1, 2 i 4 amb l'objectiu d'establir el nombre de places total de la convocatòria, modificar el calendari del procés selectiu i afegir-hi el tema número 10, corresponent a l'Ajuntament de Deià.

Així, les places objecte d'aquesta convocatòria són 137 corresponents a les ofertes d'ocupació pública següents distribuïdes de la manera següent.

Mallorca

Municipi

Places oferta pública d'ocupació

per reposició d'efectius

BOIB

Oferta pública d'ocupació per estabilització

BOIB

Alcúdia

5

Núm. 1, 01/01/22

 

 

Algaida

1

Núm. 117,06/09/22

 

 

Andratx

5

Núm. 123, 20/09/22

 

 

Binissalem

1

Núm. 91, 14/07/22

 

 

Bunyola

3

Núm. 121, 15/09/22

 

 

Calvià

19

Núm. 68, 26/05/22

1

Núm. 68, 26/05/22

Campanet

1

Núm.120, 13/09/22

 

 

Campos

1

Núm. 70, 31/05/22

 

 

Consell

1

Núm. 175, 23/12/21

 

1

Núm. 65, 19/05/22

 

Deià

2

Núm. 131, 8/10/22

 

 

Estellencs

1

Núm. 119, 10/09/22

 

 

Felanitx

 

 

3

Núm. 56, 28/04/22

Inca

 

 

1

Núm.66, 22/05/22

Lloret de Vistalegre

 

 

1

Núm.119, 10/09/22

Llucmajor

8

Núm.171, 21/12/19

Núm. 215, 29/12/20

1

Núm. 66, 21/05/22

Manacor

3

Núm. 121, 15/09/22

 

 

Mancor de la Vall

1

Núm. 121, 15/09/22

 

 

Muro

4

Núm. 120, 13/09/22

 

 

Palma

41

Núm. 180, 30/12/21

9

Núm. 69, 28/05/22

Pollença

3

Núm. 145, 24/10/19

Núm. 110, 20/08/22

1

Núm. 65, 19/05/22

Sant Llorenç des Cardassar

 

 

4

Núm. 180, 30/12/21

Santanyí

1

Núm. 119, 05/03/22

 

 

Son Servera

1

Núm. 178, 28/12/21

 

 

Total Places Mallorca

102

 

22

 

Menorca

Municipi

Places oferta pública d'ocupació

per reposició d'efectius

BOIB

Places oferta pública d'ocupació per estabilització

BOIB

Ciutadella

6

Núm. 213, 14/12/20

 

 

Es Mercadal

1

Núm. 77, 14/06/22

 

 

Total places Menorca

7

 

 

 

Eivissa-Formentera

Municipi

Places oferta pública d'ocupació

per reposició d'efectius

BOIB

Places oferta pública d'ocupació per estabilització

BOIB

Formentera

3

Núm. 118, 08/09/22

 

 

Sant Antoni de Portmany

1

Núm. 121, 19/05/22

 

 

Sant Josep de sa Talaia

 

 

2

Núm. 69, 28/05/22

Total places Eivissa i Formentera

4

 

2

 

12. L'article 188 bis del Decret llei 6/2022 ha afegit un nou article al Reglament marc de coordinació de les policies locals en què disposa que la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, ha de publicar una única convocatòria de totes les places, la selecció de les quals li hagi estat delegada, que iniciarà el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Acceptar la delegació de competències del l'ajuntament de Deià per a la gestió del procés selectiu de la categoria de policia dels cossos de la policia local segons el que estableix la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost).

2. Modificar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), per tal d'incloure l'Ajuntament de Deià en el procés unificat esmentat. Amb aquesta modificació de la Resolució es convoquen 137 places de la categoria de policia del cos de policia locals corresponents a l'escala d'Administració especial, subescala de serveis especials, grup C, subgrup C1, incloses en les ofertes d'ocupació pública i dels ajuntaments que s'indiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Modificar els punts 1.5, 3.4 i 5 de l'annex 2 de la Resolució esmentada, amb l'objectiu d'actualitzar l'import de la taxa, optimitzar i agilitar les relacions de l'interessat amb l'Administració, així com adequar el calendari de les proves selectives al nou termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la modificació de la convocatòria en el BOE.

4. Modificar l'apartat B de l'annex 4 de la Resolució esmentada per tal d'incloure-hi el tema número 10, corresponent al municipi de Deià.

5 Acordar l'aplicació de la tramitació d'urgència del procediment de resolució del procés selectiu convocat i, per tant, declarar que es redueixen a la meitat els terminis prevists en el procediment ordinari, excepte el de presa de possessió, el de presentació de sol·licituds i el d'interposició de recursos.

6. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web del Govern de les Illes Balears i en les pàgines web dels ajuntaments respectius.

7. Ordenar la publicació de l'anunci de la publicació de la modificació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en via administrativa, recurs de reposició, amb caràcter potestatiu i previ al recurs contenciós administratiu, en el registre de l'EBAP o davant l'òrgan delegant en un termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 10 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez Per delegació de competències dels batles dels ajuntaments

 

Es modifica l'annex 1 de la convocatòria, el qual queda redactat de la manera següent:

ANNEX 1 Places convocades

Les 137 places estan incloses dins les ofertes públiques d'ocupació per reposició i/o ofertes públiques d'estabilització i estan distribuïdes de la manera següent:

Illa    

Municipi

Places oferta  pública per  reposició

Places oferta pública per estabilització

Total de  places % de reserva per a dones BOIB Delegació

Mallorca

 

 

 

 

 

 

Alcúdia

5

 

 

Núm. 124, 22/09/22

 

Algaida

1

 

-

Núm. 118, 08/09/22

 

Andratx

5

 

 

Núm. 125, 24/09/22

 

Binissalem

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Bunyola

3

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Calvià

19

1

40%

Núm.119, 10/09/22

 

Campanet

1

 

-

Núm. 120, 13/09/22

 

Campos

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Consell

1

1

-

Núm.119, 10/09/22

 

Deià

2

 

-

Núm. 128,

01/10/2022

 

Estellencs

1

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Felanitx

 

3

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Inca

 

1

-

Núm. 120, 13/12/22

 

Lloret de Vistalegre

 

1

-

Núm.121, 15/09/22

 

Llucmajor

8

1

-

Núm.119, 10/09/22

 

Manacor

3

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Mancor de la Vall

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Muro

4

 

-

Núm. 120, 17/09/22

 

Palma

41

9

40%

Núm. 121, 15/09/22

 

Pollença

3

1

-

Núm. 116, 03/09/22

 

Sant Llorenç des Cardassar

 

4

-

Núm. 122, 17/09/22

 

Santanyí

1

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Son Servera

1

 

-

Núm. 118, 08/09/22

Menorca

 

 

 

 

 

 

Ciutadella

6

 

-

Núm. 122, 17/09/22

 

Es Mercadal

1

 

-

Núm.118, 08/09/22

Eivissa-Formentera

 

 

 

 

 

 

Formentera

3

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Sant Antoni de Portmany.

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Sant Josep de sa Talaia

 

2

-

Núm. 120, 13/09/22

TOTAL PLACES

 

113

24

 

 

Es modifiquen les bases 1.5, 3.4 i 5.1 de l'annex 2 de la convocatòria, les quals queden redactades de la manera següent:

 

ANNEX 2

Bases de la convocatòria

1.5. Relacions a través de mitjans electrònics

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics en totes les fases d'aquest procediment, des de la presentació de sol·licituds, al·legacions, elecció de places, presentació de documentació i resta dels tràmits previstos.

Tots els tràmits de presentació d'escrits, documentació o al·legacions es realitzaràn dins el termini previst en questa convocatòria a través del tràmit telemàtic creat a l'efecte a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.4. Taxa

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de pagar una taxa de selecció de personal per un import de 14,42 € (catorze amb quaranta-dos euros), d'acord amb el que disposa la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El pagament de la taxa no suposa, en cap cas, haver dut a terme el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini establert i en la forma prevista en aquesta convocatòria.

5. Convocatòria i calendari de les proves

5.1. Ordre i calendari de les proves

Les proves es duran a terme per l'ordre i en les dates següents, excepte que per causes organitzatives s'hagin d'ajornar. En aquest cas, els exercicis es convocaran amb una antelació mínima de set dies naturals, en els llocs, dies i hores que determini el tribunal. Tant la convocatòria com els resultats de les proves es publicaran així com es disposa en la base 1.4.

1. Proves físiques: segona quinzena de novembre de 2022.

2. Proves de coneixements: primera quinzena de desembre de 2022.

3. Prova d'aptitud psicològica i de personalitat: segona quinzena de desembre de 2022.

Es modifica l'apartat B de l'annex 4, el qual queda redactat de la manera següent:

 

ANNEX 4 Temaris i exercicis de les proves selectives del procés especial unificat de la categoria de policia local

B. Temes de la segona fase de la prova de coneixement

El segon exercici de la prova de coneixement consistirà en una prova tipus test sobre coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del termes municipals i de les ordenances municipals de les corporacions convocants, separats per illes.

La relació de temés és la següent:

Mallorca

Tema 1. Alcúdia

Ordenança municipal sobre el benestar i la tinença d'animals que viuen a l'entorn humà, d'Alcúdia:

https://www.alcudia.net/export/sites/default/transparencia-i-participacio/ca/documentos/documents_d_interes/10.normativa/02.reglaments/ordenanca-tinenca-animals-de-companyia.pdf

Història: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/historia/

Què pots visitar: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/visitar/  

Fires i mercats: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/fires-mercats/     

Tema 2. Algaida

Història: https://ajalgaida.net/ca/historia-del-municipi-dalgaida

Orografia: https://ajalgaida.net/ca/orografia

La vila d'Algaida: https://ajalgaida.net/ca/la-vila-dalgaida

El poble de Pina. Llocs d'interès: https://ajalgaida.net/ca/el-poble-de-pina

El poble de Randa. Llocs d'interès: https://ajalgaida.net/ca/el-poble-de-randa

Tema 3. Andratx

Presentació del municipi i situació geogràfica: https://andratx.cat/es/presentacion-del-municipio

Nuclis de població: Andratx https://andratx.cat/es/andratx; Camp de Mar https://andratx.cat/es/camp-de-mar; Port d'Andratx https://andratx.cat/es/puerto-de-andratx; Sant Telm https://andratx.cat/es/san-telmo; s'Arracó https://andratx.cat/es/sarraco

Tema 4. Binissalem

Terme municipal: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/termino-municipal/

Història: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/historia/

Llocs d'interès del nucli urbà: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/lugares-de-interes-del-nucleo-urbano/

Les cases de possessió: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/les-cases-de-possessio/

Tema 5. Bunyola

Dades generals: https://ajbunyola.net/ca/dades-generals-de-bunyola

Història: https://ajbunyola.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajbunyola.net/ca/fires-i-festes

Tema 6. Calvià

Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. (Text consolidat i annexos)

Història: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=222&KIDIOMA=1

Població: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=223&KIDIOMA=1&KNODE=729

Festes i tradicions: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=224&KIDIOMA=1

Fires i mercats: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=252&KIDIOMA=1

Tema 7. Campanet

El poble: https://ajcampanet.net/ca/el-poble

Petites pinzellades d'història: https://ajcampanet.net/ca/petites-pinzellades-dhistoria

Tema 8. Campos

Història: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/historia

Situació de Campos. El terme municipal: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/situacio

Llocs d'interès: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/llocs-d-interes

Tema 9. Consell

Petites pinzellades de la història de Consell: https://www.ajconsell.net/petites-pinzellades-de-la-historia-de-consell

Llocs d'interès: https://www.ajconsell.net/llocs-dinteres

Fires i festes: https://www.ajconsell.net/fires-i-festes-consell

Tema 10. Deià

Història del municipi: https://www.ajdeia.net/ca/historia-del-municipi

Presentació del municipi i situació geogràfica: https://www.ajdeia.net/ca/benvinguda

Festes i tradicions: https://www.ajdeia.net/ca/festes-i-tradicions

Tema 11. Estellencs

Turisme: https://www.ajestellencs.net/ca/estellencs-el-paisatge-de-lautentica-mallorca

Festes: https://www.ajestellencs.net/ca/festes-destellencs

Fira del vi i del formatge: https://www.ajestellencs.net/ca/fira-del-vi-i-del-formatge

Tema 12. Felanitx

Fires, festes i mercats de Felanitx: http://cloby.es/ca/administracio/felanitx/fires-festes-i-mercats/88423.html

Platges i cales: http://felanitx.org/web/es/ciudadano/playas-y-calas/

Tradicions i llegendes: http://cloby.es/ca/administracio/felanitx/fires-festes-i-mercats/88423.html

Tema 13. Inca

Inca turística: https://incaturistica.es/

Història: https://incaturistica.es/ca/historia/

Tradició, fires i festes: https://incaturistica.es/ca/esdeveniments/

Llocs d'interès: https://incaturistica.es/ca/historia/

Tema 14. Lloret de Vistalegre

Petites pinzellades de la història de Lloret de Vistalegre: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/petites-pinzellades-de-la-historia-de-lloret

Descripció del municipi: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/descripcio-del-municipi

Espais naturals de Lloret de Vistalegre: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/espais-naturals

Tema 15. Llucmajor

Ordenança reguladora de la convivència ciutadana. (BOIB 22/12/20)

Llucmajor i l'arquitectura. «Distribució urbanística originària de Llucmajor. El quadrat i altres edificis representatius»: https://llucmajor.org/llucmajor/llucmajor-i-larquitectura/

Tradicions i cultura popular: https://llucmajor.org/llucmajor/tradicions-i-cultura-popular/

Tema 16. Manacor

Benvinguts a Manacor: «Descobreix Manacor»

Història: https://visitmanacor.com/ca/manacor/historia/

Patrimoni: https://visitmanacor.com/es/manacor/patrimonio-y-cultura/

Platges: https://visitmanacor.com/es/manacor/playas/

Tema 17. Mancor de la Vall

Història: https://ajmancordelavall.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajmancordelavall.net/ca/calendari-festiu-mancor-de-la-vall

Tema 18. Muro

Platges de Muro. Platja de Muro – Sector I; Platja de Muro Sector II; Platja de Muro – es Comú; Platja de Muro – Capellans; platges segures, i servei públic de salvament: https://ajmuro.net/ca/platges-de-muro

Festes patronals de Sant Joan: https://ajmuro.net/ca/festes-patronals-de-sant-joan

Fira nocturna: https://ajmuro.net/ca/fira-nocturna

Tema 19. Palma

Ordenança de circulació, de Palma, actualitzada d'acord amb la pàgina del web municipal; només capítols I, II, III, IV, IX, X I XI:

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=1599&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=ca

Informació de la ciutat:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2306&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=2209&layout=contenedor1.jsp

Història de la ciutat:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=1400&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=1566&layout=contenedor1.jsp&layout=contenedor1.jsp

Platges i zones de bany:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor4.jsp?seccion=s_lloc_d10_v5.jsp&codbusqueda=638&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=826&layout=contenedor4.jsp&layout=contenedor4.jsp

Tema 20. Pollença

Informació general: https://www.ajpollenca.net/ca/informacio-general

Mercats i fires: https://www.ajpollenca.net/ca/mercats-i-fires

Llocs d'interès: https://www.ajpollenca.net/ca/llocs-dinteres-de-pollenca

Les festes: https://www.ajpollenca.net/ca/les-festes

Tema 21. Sant Llorenç des Cardassar

Llocs d'interès del nucli de Sant Llorenç des Cardassar (únicament): https://www.santllorenc.es/municipi/llocs-interes/sant-llorenc

Nuclis:

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sant-llorenc

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/son-carrio

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/cala-millor

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sa-coma

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sillot

Fires i mercats:

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sant-llorenc

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/son-carrio

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sa-coma

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sa-coma

Tema 22. Santanyí

Història: https://ajsantanyi.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajsantanyi.net/ca/fires-i-festes

Recorregut pel nucli urbà: https://ajsantanyi.net/ca/recorregut-pel-nucli-urba

Altres nuclis del municipi: https://ajsantanyi.net/ca/altres-nuclis-de-poblacio

Tema 23. Son Servera

Història de Son Servera:

https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=1&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=4&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

Fitxa municipal:

https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_p_21_menu_nivel1.jsp&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=5&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

Festes:

https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v1.jsp&codbusqueda=9&language=ca&codResi=1&codMenuPN=8&codMenu=36&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

Menorca

Tema 24. Ciutadella

Història i cultura https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7821, https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7828

Patrimoni: https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7822

Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics.

Ordenança de tinença d'animals.

Ordenança reguladora d'horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 25. Mercadal

El poble, característiques generals del municipi, història i cultura:

https://www.aj-esmercadal.org/Contingut.aspx?IdPub=8778

Ordenança sobre les normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions. Capítols I, II, III, IV, VI, IX i X.

 

3. TEMARI EIVISSA-FORMENTERA

Tema 26. Sant Antoni de Portmany

http://www.lineaverdesantantoni.net/lv/ordenanzas-municipales.asp?lng=es

Ordenança municipal reguladora del renou i vibracions

Història:

http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&codbusqueda=169&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=205&layoyut=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp

Municipi:

http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=60&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=85&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp

Nuclis:

http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=168&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=204&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp

Béns i patrimoni:

http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_14_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=4&codMenuSN=103&codMenu=212&layout=p_20_contenedor1.jsp

Tema 27. Sant Josep de sa Talaia

https://www.santjosep.org/es/tu-ayuntamiento/normativa/

Ordenança reguladora renou i vibracions

Ordenança de policia i bon govern

Història i pobles: https://www.santjosep.net/la-iglesia-sant-josep/

https://www.santjosep.net/la-iglesia-de-sant-agusti-200-anos-de-historia-y-vicisitudes/

https://www.santjosep.net/cubells-sant-josep-ibiza/

Cultura i patrimoni:

https://www.santjosep.org/es/tu-municipio/cultura-y-patrimonio/

https://www.santjosep.net/ver/patrimonio-y-cultura/patrimonio-mundial-ibiza/

https://www.santjosep.net/el-flamenco-un-icono-vivo-del-parque-natural-de-ses-salines/

Festes patronals: https://www.santjosep.org/es/tu-municipio/fiestas-y-ocio/

Tema 28. Consell Insular de Formentera

Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per renous i vibracions:

https://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=299&lang=ca

Història: https://www.formentera.es/la-isla/historia/

Pobles i localitats: https://www.formentera.es/explorar/pueblos/

Cultura i patrimoni: https://www.formentera.es/explorar/cultura-y-patrimonio/catalogo-de-patrimonio/

Llocs d'interès: https://www.formentera.es/explorar/lugares-de-interes/faro-de-la-mola/.