Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 579894
Decret 40/2022 de 10 d’octubre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de l’economia social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb la redacció feta per la reforma realitzada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels seus membres, l'organització i les funcions.

En compliment del que disposa l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, l'article 1 de la qual estableix que té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

El sector de l'economia social ha proposat al Consell Econòmic i Social una modificació dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 10 d'octubre de 2022,

Decret

Primer. Deixar sense efectes els nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents, integrats en el grup III, en representació del sector de l'economia social:

Titular: Sra. Jerònima Bonafé Ramis

Suplent: Sra. Malena Riudavets Suàrez

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomenen com a membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del sector de l'economia social, les persones següents:

Titular: Sra. Malena Riudavets Suàrez

Suplent: Sra. Jerònima Bonafé Ramis

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 d'octubre de 2022

  La presidenta
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Francesca Lluch Armengol i Socias
Iago Negueruela Vázquez