Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

   • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4354-2022, contra els articles 3.1.u) i w); 6.2.a) i l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) i m); 135.1.d) i f) i 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears

    Número d'edicte 6165 - Pàgina 29413

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de les ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius

    Número d'edicte 6190 - Pàgines 29414-29417

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 01/2022

    Número d'edicte 6169 - Pàgines 29418-29419

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i litoral del municipi de Santa Margalida

    Número d'edicte 6174 - Pàgines 29420-29435