Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 400633
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública per presentar reclamacions contra els acords de modificació de les ordenances fiscals, adoptats pel Ple de l'Ajuntament a la sessió de 30 de maig de 2022, sense que s'hagi formulat cap reclamació, queden definitivament aprovats els acords que es detallen a continuació, de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per la qual cosa procedeix la publicació del text íntegre d'aquestes modificacions, als efectes de la seva entrada en vigor.

Aquesta modificació entrarà en vigor, un cop publicat el text íntegre en el BOIB.

El text íntegre de l'ordenança modificada  és el següent:

<<ORDENANÇA NÚM. 12 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 20 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal, que es regiran per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el que preveu l'article 57 del RD 2/2004.

Article 2n Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'Administració o les Autoritats Municipals.

2. Específicament, pel que fa a la taxa per llicències urbanístiques i comunicacions prèvies en matèria urbanística, el fet imposable ho constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que es realitzi, dins l'àmbit de les competències municipals, per a la tramitació de les sol·licituds de llicències urbanístiques o del procediment de comunicació prèvia. Tot això en relació als actes subjectes a prèvia i preceptiva llicència urbanística o a comunicació prèvia d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS) o qualsevol altra normativa que pugui estableixi l'obligació de sol·licitar llicència urbanística o de presentar comunicació prèvia o declaració responsable.

3. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici tot i que no hagi sol·licitud expressa de l'interessat.

4. No estarà subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i

els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i la utilització privativa o el aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra Taxa Municipal o pels que s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.

Article 3r Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

 

Article 4t Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.

Article 5è Exempcions subjectives

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en els quals es doni una de les següents circumstàncies:

1ª. Haver estat declarats pobres per precepte legal.

2ª. Estar inscrits al Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.

3ª. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que han de sortir efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.

Article 6è Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins la seva resolució final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan els interessats sol·licitessin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin l'acreditació.

Article 7è Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents.

7.1. Epígraf primer. Certificacions i compulses

- Diligència de confrontament de documents, per full: 2,50 €

- Validació de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals: 20,00€

- Certificacions de documents o acords municipals: 10,00 €

7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions existents, de demolicions, moviments de terra, projectes d'urbanització o qualsevol altre tipus d'obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal es prendrà com a base imposable el cost real de l'obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra amb un mínim de 117,60 €.

- Per a les llicències urbanístiques de modificacions d'obres que disposin de llicència no caducada, la tarifa es fixa en dos trams:

  • si la modificació no implica un augment de pressupost, s'ha de prendre com a base el pressupost total modificat i la tarifa es fixa en l'1 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 53,80 €; i
  • si la modificació implica un augment de pressupost, a la tarifa anterior s'ha d'addicionar el 2 per mil de la quantitat en què s'augmenti el pressupost de l'obra.

- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització d'obres, s'ha de prendre com a base imposable el cost real de l'obra o instal·lació pendent d'execució, certificat per la direcció de l'obra, i la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 117,60 €.

- Per llicències d'ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan es sol·liciti a una sola instancia la llicència d'ocupació o de primera utilització per una pluralitat d'habitatges, locals o unitats d'allotjament turístic, la tarifa serà de 70,56 € per la primera unitat, més 35,28 € per cada habitatge, local o unitats d'allotjament turístic addicional.

- Per projectes de segregació, agrupació, parcel·lació o divisió, 189,30 €.

- Per pla parcial, projecte de compensació, projecte d'urbanització, projecte de reparcel·lació, estudis de detall a instància de part, projectes de dotació de serveis, 265,00 € per ha o fracció.

- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 50,00 €.

- Per obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana, la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 50,00 €.

7.3. Epígraf tercer. Altres documents relatius a serveis d'urbanisme

- Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis: 97,82 €

- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part, inclosos certificats d'aprofitament urbanístic: 70.56 €

- Per cada expedient de concessió d'instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €

- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €

- Els expedients que, d'acord amb la legislació, hagin de sotmetre's a un període d'informació pública s'han de fer càrrec de les despeses que es derivin d'inserir un anunci en el BOIB o en el BOE i/o uns dels diaris de l'illa

7.4. Epígraf quart. Contractació d'obres i serveis

- Constitució, substitució i devolució de fiances per licitacions i obres municipals, per cada acta: 7,10 €

- Per cada contracte administratiu que se subscriu d'obres, béns o serveis: l'1 per mil del preu de contracte amb un mínim de 42,00 €

7.5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents

- Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat: 18,62 €

- Fotocòpies, per cada fulla: 0,19 €

- Impressió de documents, per cada full imprès: 0,19 €

- Per cada informe d'habitatge per al reagrupament familiar: 31,55 €

- Per cada informe d'arrelament: 31,55 €

- Per expedició de la targeta ciutadana, per cada targeta 10 €

- Drets d'examen: 15 €

7.6. Epígraf sisè. Documents relatius a serveis de la Policia

- Per cada informe policial o atestat per accident de trànsit: 110,42 €

- Per cada informe d'actuació policial sol·licitat a instància de part: 66,25 €

Article 8è Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades a la tarifa d'aquesta Taxa.

Article 9è Acreditació

1. S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud, comunicació prèvia o declaració responsable que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a que es refereix el número 3 de l'article 2n., l'acreditació es produeix quan es donin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan l'inicií sense prèvia sol·licitud de l'interessat però redundi en el seu benefici.

Article 10è Declaració i ingrés

1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la sol·licitud no ho expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no podran donar-los-hi curs sense que es corregeixi la deficiència, per la qual cosa es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb l'apercebiment que, transcorregut l'esmentat termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats no es lliuraran ni es remetran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

Article 11è Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que aquestes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò que disposa la Llei General Tributaria.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

 

(Signat electrònicament: 19 de juliol de 2022

El batle Manuel Galán Massanet)