Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 399173
Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i litoral del municipi de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de dia 02/05/2022, en virtut del que s'aprovava inicialment  l'Ordenança reguladora de l'ús i aprofitament de platges i litoral en el municipi de Santa Margalida, (BOIB Núm. 63 de dia 14/05/2022), el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

«ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE LES PLATGES I LITORAL DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb allò establert a l'article 3.1b) de la Llei de Costes, de 28 de juliol de 1988, les platges d'aquest terme municipal de Santa Margalida constitueixen béns de domini públic marítim terrestre estatal, d'acord amb el que disposa l'article 132.2 de la Constitució espanyola.

L'article 115 de l'esmentada Llei de Costes atribueix competències municipals en el domini públic maritimoterrestre estatal quant a les platges, que es concreten a:

a) Informar les delimitacions del domini públic maritimoterrestre.

b) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per l'ocupació i l'aprofitament del domini públic maritimoterrestre.

c) Explotar, si escau, els serveis de temporada que es puguin establir a les platges per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de règim local.

d) Mantenir les platges i llocs públics en les condicions de neteja, higiene i salubritat degudes.

e) Vigilar l'observança de les normes i les instruccions dictades per l'Administració de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.

Es pretén amb aquesta ordenança garantir l'ús públic de les platges, regulant-ne els usos generals i especials, i assegurar-ne la integritat i la conservació adequada.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objectius

1. És l'objectiu de la present ordenança la regulació del correcte ús de les platges del litoral del municipi de Santa Margalida conjugant, el dret de tots de gaudir de les mateixes, amb el deure que l'Ajuntament, en el marc de les seves competències, té de vetllar per la utilització racional de les mateixes per tal de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.

2. Aquesta ordenança regula l'exercici de les competències que la Llei de Costes assigna a aquest municipi, a fi de mantenir les platges en les millors condicions higièniques i sanitàries, i regular la vigilància emanada de l'Administració de l'Estat.

3. Així mateix té per objectiu establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions presents a les platges o entorns més immediats del municipi de Santa Margalida, així com regular les activitats que es realitzen a les nostres platges i punts de bany, a fi i efecte de protegir la salut pública, garantir la convivència, salvaguardar el medi ambient marí i terrestre, i aconseguir una millora de la imatge del nostre litoral.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. La present ordenança regirà al terme municipal de Santa Margalida, a l'espai que constitueix el domini marítim terrestre definit al Títol I de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i que tingui la consideració de platja, així com la resta de zona litoral no considerada platja.

2. Aquesta ordenança afecta tots els usos, instal·lacions, elements i activitats susceptibles de ser realitzades a les platges del municipi, ja sigui de forma fixa o temporal, sense perjudici de les competències d'altres administracions en la matèria.

Article 3. Definicions.

A l'efecte de la present Ordenança i d'acord amb la normativa estatal bàsica així com la de caràcter autonòmic d'aplicació s'entén com:

a) Platja: Zona de dipòsit de materials solts com ara sorres, graves, i còdols, incloent-hi escarpes, bermes i dunes, tinguin o no vegetació, formades per l'acció del mar o el vent marí, o altres causes naturals o artificials. En tot cas, perquè es consideri platja haurà d'estar inscrita com a tal al registre de platges del Servei d'Emergències del Govern Balear amb el codi d'identificació corresponent.

 b) Aigües de bany: Qualsevol element d'aigües superficials on es prevegi que es puguin banyar un nombre important de persones o hi hagi una activitat propera relacionada directament amb el bany i a la qual no hi hagi una prohibició permanent de bany ni s'hagi formulat una recomanació permanent de abstenir-se'n i on no hi hagi perill objectiu per al públic.

c) Zona de bany: L'emplaçament on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i els emplaçaments limítrofs que constitueixen la part accessòria d'aquesta aigua en relació amb els usos turístics recreatius. En tot cas s'entendrà com a zona de bany  les zones abalisades per aquesta finalitat. Als trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s'entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contigua a la costa d'una amplada de 200 metres a les platges i 50 metres a la resta de la costa.

d) Abalisament: Tancament de les zones de bany segons la Resolució Ministerial de 2 de setembre de 1991 en la qual es va establir el tipus de Balisament que s'ha d'implantar a les zones de bany, conforme al contingut del Reial decret 1835/1983, sobre l'adopció del Sistema de Abalisament Marítim de l'AISM per al Abalisament de les costes espanyoles i de l'article 69 del Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, aprovat pel Reial decret 1471 /1989, de 1 de desembre.

e) Temporada de bany: Període de temps en què es pot preveure afluència important de banyistes, tenint en compte els usos i costums locals.

f) Concessionari: Persona jurídica o física que, mitjançant concurs públic que resulta adjudicatària d'una concessió corresponent a un servei de temporada, tals com hamaques i para-sols, artefactes flotants , quioscs i uns altres.

g) Zona de varada: aquella destinada a l'estada, embarcament, desembarcament i manteniment d'embarcacions professionals i d'esbarjo, degudament llistada.

h) Banderes identificatives: Les diferents condicions de seguretat per al bany a les platges o a les seves zones de bany s'identificaran mitjançant banderes, les quals podran ser de caràcter general o complementàries, les quals, ampliaran o delimitaran la informació respecte als riscos específics que es tracti. Els colors, el significat i els criteris d'utilització de les banderes seran els que es detallen a continuació, entenent el risc, a efectes d'aplicació d'aquests criteris, com a condicions de seguretat del moment:

1. Vermell: Es prohibeix el bany. S'utilitzarà sempre que el bany comporti un risc greu per a la vida o la salut de les persones, bé perquè les condicions del mar siguin desfavorables o bé per l'existència d'animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies.

A més, a zona de bany, es prohibeix el surf i altres esports aquàtics sense autorització expressa.

2. Groc: Bany permès amb limitacions. S'haurien d'adoptar mesures de seguretat que es considerin adequades en cada cas. S'utilitzarà quan les condicions del mar puguin originar un perill per al bany, o bé quan hi hagi la presència d'animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies que suposin un risc per a la salut de les persones.

3. Verd: Bany permès. El bany es pot efectuar sense prendre mesures especials diferents de les de la pròpia protecció personal. Tot i això, es recomana especial precaució a les zones on el banyista no pugui romandre tocant fons i amb el cap fora de l'aigua.

4. Taronja: Bandera complementària a l'estat del mar, sempre haurà d'anar acompanyada de bandera vermella, groga o verda, i vol dir que el socorrista ha hagut d'absentar-se provisionalment de la torre encara que la zona segueix amb vigilància activa en tot moment des de les altres torres o llocs de salvament.

5. Blanca/morada : Presència de bancs de meduses de certa consideració.

Article 4. Temporada d'aplicació.

A efectes d'aplicació de la present ordenança es considera:

a) Temporada baixa: el període comprès entre l'1 de novembre i el 30 d'abril ambdós inclosos, llevat del període de Setmana Santa.

b) Temporada mitjana: el període comprès entre l'1 de maig i el 15 de juny ambdós inclosos i el 15 de setembre i el 31 d'octubre, ambdós inclosos, i el període de Setmana Santa.

c) Temporada alta: el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Article 5. Agents.

Els agents de l'autoritat podran requerir verbalment als que infringeixin qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança a fi que immediatament cessi l'activitat prohibida o realitzin l'obligació deguda, això sense perjudici de la incoació d'expedient sancionador, quan escaigui, o si escau, es giri part de denúncia a l'Administració competent.

Article 6. Vigilància.

L'Ajuntament disposarà de personal per vigilar l'observança en l'àmbit de les seves competències, no només d'allò que preveu aquesta ordenança, sinó també de les normes i instruccions dictades per l'Administració competent sobre salvament i seguretat de vides humanes pel qual es disposen de les facultats següents:

  • Inspecció d'instal·lacions de la platja i annexos
  • Control de la realització d'activitats desenvolupades a les instal·lacions esmentades.
  • Prohibició, suspensió i tancament de l'activitat, així com adopció de mesures de          seguretat que es considerin necessàries.

Les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu aquesta Ordenança seran efectuades per personal degudament acreditat dels òrgans facultats en l'àmbit de les seves competències respectives, que tindrà en l'exercici de les seves funcions, el caràcter d'agent de l'autoritat i les seves declaracions gaudiran de la presumpció de veracitat, excepte prova en contra.

El personal inspector està facultat per sol·licitar qualsevol documentació referent a la instal·lació i/o activitat, per accedir i mantenir, amb la identificació prèvia i sense avís previ, a les instal·lacions i la resta d'espais subjectes a inspecció.

Les persones titulars de les autoritzacions sotmeses a inspecció han de prestar la col·laboració necessària, a fi de permetre realitzar qualsevol examen, control o recollida d'informació necessària per al compliment de la funció inspectora.

De cada actuació inspectora se n'aixecarà acta, la primera còpia de la qual es donarà a la persona interessada o a la persona davant la qual s'actuï, que podrà fer constar la seva conformitat o les seves observacions respecte del contingut.

Un altre exemplar de l'acta serà traslladada a l'autoritat competent per a l'inici del procediment sancionador si escau.

 

TÍTOL II NORMES D'ÚS

Capítol I.- Normes Generals

Article 7. Utilització de platges

1. La utilització de les platges serà lliure i pública per als usos comuns i d'acord amb la naturalesa d'aquelles, com ara el passeig, estada, bany, navegació, embarcar, desembarcar, varar, pescar i altres actes que no calguin obres i/o instal·lacions de cap tipus i que es realitzin d'acord amb les lleis, reglaments i amb la present ordenança.

2. Les platges, sistemes de dunes o zones de ribera no són d'ús privat, sens perjudici del que estableix la llei de Costes.

3. Les instal·lacions que es permetin a les platges, a més de complir amb allò esmentat al punt anterior, seran de lliure accés, llevat que per raons de policia, economia, o altres d'interès públic, degudament justificades, s'autoritzin altres modalitats de ús.

4. Els usos que tinguin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat i els que requereixin l'execució d'obres i instal·lacions només es poden emparar en l'existència de reserva, adscripció, autorització i concessió, amb subjecció al que preveu la Llei de costes, i en altres especials, si s'escau, sense que es pugui invocar cap dret en virtut de prescripció, sigui quin sigui el temps transcorregut.

5. El passeig, l'estada i el bany pacífics a la platja i al mar tenen preferència sobre qualsevol altre ús.

6. Queda prohibit fer foc directament a la terra de la platja, sorra, pedres o roques. La realització de fogueres de vegades puntuals, com la nit de Sant Joan, podrà ser autoritzada de manera expressa per part de l'Ajuntament, quedant totalment prohibit encendre cap mena de foc sense autorització.

7. Queda prohibit cuinar a la platja o fer càterings.

8. Queda prohibit a partir de les 00.00h i fins a les 08.00h del matí realitzar qualsevol tipus de soroll que causi molèsties als veïns, exceptuant aquells que siguin organitzats o autoritzats per l'Ajuntament.

9. Queda prohibit emportar-se sorra de la platja.

10. Queda prohibit el dany i la destrucció de les zones dunars, en qualsevol de les formes. Queda prohibit circular o caminar sobre les espècies vegetals delimitades amb barreres, pals o cordes de protecció.

Capítol II: Jocs i Activitats

Article 8. Pràctica de jocs

1. Queda prohibit a les zones i aigües de bany, i durant la temporada de bany, tant a la sorra de la platja com a l'aigua del mar, la realització d'activitats, jocs o exercicis que puguin molestar la resta d'usuaris.

2. Podran realitzar-se aquest tipus de jocs a les zones lliures que hagin estat assenyalades a aquest efecte, o bé on no causin molèsties ni danys a instal·lacions o sobre el medi ambient. Aquestes activitats sempre es realitzaran a zones de platja i mai a zones de dunes.

3. La pràctica de kite-surf, en temporada alta, està prohibida a les zones de bany de les platges del municipi que inclou el mirall d'aigua fins a la zona d'abalisament.

4. S'exceptuen de la prohibició aquelles manifestacions de caràcter esportiu o lúdic organitzades o autoritzades per l'Ajuntament de Santa Margalida , sens perjudici de la necessitat d'autorització per part d'altres administracions quan sigui preceptiu. Aquestes es realitzaran sempre en llocs degudament senyalitzats i abalisats.

5. Està prohibida qualsevol pràctica de jocs als espigons i embarcadors així com saltar o llançar-se des d'ells a l'aigua.

Article 9. Aparells de ràdio, discos compactes o similars, instruments musicals

1. No es permet l'ús d'aparells sonors o instruments quan pel volum de sonoritat causin molèsties als altres usuaris de les platges. S'entén que es produeix molèstia quan el soroll supera els 40 decibels. En tot cas, són aplicables en aquest cas les normes particulars recollides a l'ordenança municipal i/o normativa autonòmica sobre protecció del medi ambient i la salut davant la contaminació acústica. Això també s'aplicarà en el cas d'embarcacions presents als voltants de la platja que puguin causar molèsties als usuaris o veïns.

2. Exceptuat autorització especial, només és permès el sistema de megafonia autoritzat per l'ajuntament i utilitzat pel servei de salvament i socorrisme de les platges i altres sistemes d'informació de les activitats a les platges o interès general.

3. La realització de qualsevol tipus d'espectacle, activitat musical multitudinària, competició esportiva, etc. a realitzar sobre la platja haurà de comptar amb les autoritzacions corresponents segons la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Article 10. Campaments i acampades

1. Estan prohibits els campaments i acampades a la platja. S'assimila a acampar el fet d'instal·lar-se a dormir a la platja.

2. S'entén com a acampada la instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans als seus laterals, estructures de lona i altres habitacles qualsevol que en sigui el material i la forma, així com vehicles o remolcs habitables. Se n'exceptuen aquesta prohibició les estructures destinades exclusivament a la protecció de nadons, condicionat a l'existència d'aquests i d'unes dimensions d'acord amb la seva protecció.

2. Les persones que vulnerin aquesta prohibició hauran de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels Agents de l'autoritat, el domini públic ocupat, sens perjudici que estenguin part de denúncia a l'Administració competent amb vista a la instrucció de l'expedient sancionador oportú quan sigui procedent.

Capítol III: Publicitat

Article 11. Publicitat

1. Queda prohibida la publicitat a través de cartells, tanques, mitjans audiovisuals o de qualsevol altre tipus, excepte els autoritzats.

2. Queda prohibida la publicitat sigui quin sigui el mitjà de difusió emprat a l'anunci d'activitats dins del domini públic marítim terrestre, o a través de les instal·lacions temporals o per aire.

3. Per fer filmacions, vídeos i reportatges fotogràfics amb finalitats comercials, de publicitat i/o similars caldrà obtenir autorització expressa de l'Ajuntament.

4. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència d'elements de publicitat serà responsabilitat dels anunciants.

5. La retirada dels elements de publicitat els han d'efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho farà l'ajuntament i s'imputaran als responsables els costos corresponents al servei prestat, sense prejudici de la imposició de la sanció corresponent.

Article 12. Formes de publicitat

1. Està prohibida la publicitat en els formats següents: tanques publicitàries, cartells, mitjans acústics o audiovisuals, adhesius, repartiment de material de propaganda de manera personal o mitjançant deposició de material per l'autoservei. La prohibició anterior és aplicable a qualsevol que sigui l'emplaçament o mitjà de difusió, inclosa la publicitat feta des de l'aire.

2. Queden expressament prohibides les desfilades amb finalitats publicitàries i/o promocionals d'activitats d'oci, com ara discoteques.

Article 13. Excepcions

1. Queda prohibida la col·locació de qualsevol rètol a la platja per particulars, quedant aquesta atribució reservada per a les administracions públiques amb competències per a aquesta tasca i havent de realitzar-se en tot cas, mitjançant models normalitzats.

2. Només es permetran aquelles activitats que distribueixen informació en consonància amb la difusió dels valors ambientals i socials de les platges, dunes i zones de bany, prèvia autorització i sense perjudici del que estableix la Llei 22/1988, de Costes o el Reglament que la desenvolupa.

3. Queda exempta d'aquestes prohibicions tota cartelleria de caire municipal, autonòmic o estatal referida a aspectes directes o indirectes de la platja, sens perjudici del que estableixen la Llei 22/1988, de Costes i el Reglament que la desenvolupa.

Capítol IV: De les embarcacions.

Article 14. Canals d´entrada i sortida.

L'Ajuntament fixarà els canals abalisats per a l'entrada i la sortida d'embarcacions, que estaran degudament assenyalats, i en què estarà prohibit el bany.

En cas de necessitat d'abordar a la platja o a partir d'aquesta, per part de les embarcacions, aquestes ho faran a velocitat reduïda (màxim a 3 nusos), utilitzant els canals esmentats i evitant interferir-ne el trànsit normal. L'abalisament dels canals esmentats haurà d'estar instal·lat abans de l'inici de la temporada mitjana, d'acord amb les disposicions de Capitania Marítima i en les condicions de manteniment degudes.

Article 15. Navegació esportiva.

A les zones exclusives de bany estarà prohibida la navegació esportiva i d'esbarjo i la utilització de qualsevol tipus d'embarcació o artefacte flotant a excepció de matalassos i flotadors i les embarcacions de salvament.

Article 16. Abalisament.

D'acord amb allò que disposa l'art. 69 del Reglament de Costes, als trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s'entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contínua a la costa d'una amplada de 200 metres lineals a les platges i de 50 metres als altres trams de costa. En aquestes zones queda prohibida la navegació, exceptuant els extrems de les platges on es puguin aproximar a terra les embarcacions a una velocitat inferior a 3 nusos, havent d'adoptar les precaucions necessàries per evitar riscos a la vida humana i la navegació marítima.

Qui vulneri aquestes prohibicions haurà de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels Agents de l'autoritat, el domini públic ocupat, sens perjudici que girin part de denúncia a l'Administració competent amb vista a la instrucció de l'expedient sancionador oportú quan sigui procedent.

Article 17. Motos nàutiques.

La utilització de les motos nàutiques, als efectes de la present ordenança, s'atendrà al que disposa el RD 259/2002, de 8 de març, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques. En tot cas s'atendrà a la normativa vigent en cada moment en cas d'actualització.

Article 18. Combustibles.

Queda prohibit l'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables a les platges, a excepció del combustible utilitzat per proveir els Motors de les embarcacions a les zones de varada, la seva manipulació haurà de realitzar-se seguint les normes de seguretat més estrictes i baix la responsabilitat de la persona que la faci.

Article 19. Sobre les embarcacions abandonades.

Quant a les embarcacions i elements nàutics flotants es consideraran abandonats en els supòsits següents:

1.- Quan presentin indicis que raonablement facin pensar en el possible estat d'abandonament. Als efectes anteriors, s'entenen abandonades les embarcacions o elements nàutics que una vegada identificats amb un adhesiu, romanguin més d'un mes sense moure's del lloc.

2.- Quan presentin desperfectes que n'impedeixin l'ús o no estiguin identificats amb el nom i la matrícula.

En aquests casos, l'Ajuntament de Santa Margalida procedirà a la retirada d'ofici de les embarcacions o elements nàutics i el seu emmagatzematge a un dipòsit municipal. Un cop retirada l'embarcació o element nàutic, es comprovarà si és possible la identificació de la persona titular. En cas que no sigui possible per no tenir nom i matrícula, s'informarà a Comandància de Marina o organisme competent.

Transcorregut el període d'exposició pública establert per aquesta institució, sense que ningú en reclami la propietat, esdevindrà residu d'acord amb la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Si fos possible la identificació de la persona titular se li notificarà perquè en el termini de quinze dies retiri l'embarcació o element nàutic del dipòsit, amb l'advertiment que en cas de no fer-ho, es procedirà al seu tractament com a residu urbà, i es obrirà el corresponent expedient sancionador.

D'acord amb la llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i l'Ordre MAM 304/2002, del 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, en cas de contenir líquids i/o altres components perillosos, l'embarcació o element nàutic tindrà la consideració de residu perillós i per tant l'Ajuntament de Santa Margalida denunciarà el fet davant de la Conselleria de Medi ambient del Govern de les Illes Balears , competent en aquest cas per a la instrucció del corresponent expedient sancionador.

Una vegada considerada l'embarcació o l'element nàutic com a residu, l'Ajuntament procedirà mitjançant contractació dels gestors de residus adequats a la seva descontaminació, si escau, i desballestament d'acord amb la normativa vigent, especialment la de residus perillosos, costos que podrà repercutir a la persona propietària de la mateixa.

En els casos que hi hagi perill per les persones o el medi ambient, l'Ajuntament podrà prendre les mesures cautelars que cregui oportunes per evitar aquest risc. En aquests casos no caldrà complir els terminis establerts.

Capítol V. Circulació de vehicles a les platges.

Article 20. Vehicles a la platja

Es prohibeix l'estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més rodes per tracció mecànica o animal per la platja i sistemes de dunes, exceptuant els vehicles destinats a la vigilància, el salvament i els serveis de neteja i manteniment .

Queden exempts d'aquestes prohibicions d'estacionament i de circulació a les platges els cotxets de persones amb minusvalidesa. També es permet la utilització dins l'aigua d'aquells especialment dissenyats amb aquesta finalitat, tot això sense perjudici de les precaucions que han de tenir cap a la seguretat de la resta d'usuaris.

L'Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per facilitar a les persones amb discapacitat, la utilització de les platges i les seves instal·lacions, d'acord amb allò establert a la normativa sobre accessibilitat.

Els vehicles d'explotacions comercials per a la seva circulació per la platja, quant a la instal·lació d'elements de temporada, hauran de comptar amb una autorització expressa de l'Ajuntament de Santa Margalida, i hi accediran pels accessos designats per l'Ajuntament i fora de l'horari cobert pel servei públic de Salvament.

Qui vulneri aquesta prohibició haurà de retirar immediatament els vehicles del domini públic ocupat, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, sens perjudici que girin part de denúncia a l'administració competent amb vista a la instrucció de l'oportú expedient sancionador quan sigui procedent .

 

Capítol VI: Normes de caràcter higienicosanitari.

Article 21. Qualitat de les aigües.

Els usuaris tindran dret a ser informats per l'Ajuntament de la manca d'aptitud per al bany de les aigües que no satisfacin els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.

Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament facilitarà informació actualitzada de les condicions higienicosanitàries de les zones de bany, a través de la pàgina web, pàgina web turística o similar.

En l'àmbit de les seves competències, i en l'exercici del deure d'adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la salut, l'Ajuntament de Santa Margalida :

a) Senyalitzarà l'equipament de serveis públics i les possibles limitacions d'ús que puguin existir, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

b) Senyalitzarà la prohibició del bany, conforme al que estableix la normativa aplicable, quan així vingui establert per la Conselleria de Sanitat i Consum de les Illes Balears o òrgan competent, mantenint-la fins que no es comuniqui la desaparició dels riscos sanitari.

c) Adoptarà les mesures necessàries per a la clausura de les zones de bany, quan així vingui acordada per la Conselleria de Sanitat i Consum de la Comunitat Autònoma o òrgan competent. Aquestes mesures s'han de mantenir fins que no s'hagi comunicat l'acord de reobertura de la zona.

Article 22. Normes de conducta.

Queda prohibit rentar-se a l'aigua del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, així com la neteja d'altres estris.

Queda prohibit donar a les dutxes, rentapeus, lavabos i mobiliari urbà en general, ubicats a les platges, un ús diferent del que els és propi; així se sancionarà conforme a la present Ordenança, als usuaris una altra finalitat a les mateixes com jugar, netejar els estris de cuina, rentar-se o dutxar-se usant sabó, gel, xampú o qualsevol producte detergent. Així com pintar i deteriorar aquests elements.

Queda prohibida l'evacuació fisiològica al mar o a la platja.

Queda prohibit netejar a les dutxes o rentapeus, a la sorra de la platja o a l'aigua del mar els utensilis de cuinar o els recipients que hagin servit per portar aliments o altres matèries orgàniques.

 

TÍTOL III DE LA NETEJA

Article 23. Neteja de la platja

La neteja de les platges serà realitzada per gestió directa o indirecta de l'Ajuntament de Santa Margalida, amb la freqüència i horari previstos per a la gestió adequada del servei, i atenent a criteris de sostenibilitat i conservació dels mitjans litorals sorrencs.

Queda prohibida l'estada a les platges mentre es fan els treballs de neteja.

Amb vista a mantenir les platges del municipi en les millors condicions de neteja, l'Ajuntament instal·larà papereres al llarg de cadascuna de les platges i contenidors a les zones properes.

En tot cas, les normes sobre la gestió correcta dels residus està regulada per l'Ordenança municipal de gestió de residus de Santa Margalida.

Article 24. Neteja de les concessions

A les zones o parcel·les ocupades per les instal·lacions de temporada així com a les zones d'influència, sigui quin sigui l'ús que es faci, serà responsable de la neteja d'aquesta àrea la persona titular de l'aprofitament.

Les persones titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produeixi acumulació de restes a la zona que han de netejar quan això sigui necessari.

Les instal·lacions fixes de temporada i/o els establiments s'hauran d'atendre als horaris establerts per dipositar les escombraries provinents dels seus negocis. Seran sancionades si incompleixen aquesta norma.

Article 25. Prohibicions

Queda terminantment prohibit qualsevol acte que pugui embrutar les nostres aigües de bany, platges, sistemes de dunes, punts de bany, zones de bany, accessos i entorns. La persona responsable està obligada a fer la neteja immediata, sens perjudici de les sancions que es puguin derivar per aquests fets.

Queda expressament prohibit el buidatge de depòsits i sentines, així com la neteja d'embarcacions amb productes químics.

Queda terminantment prohibit per als usuaris de les platges llençar qualsevol tipus de residus (papers, llaunes, cartró, menjar…) a la sorra i a la mar, ja que s'han d'utilitzar les papereres instal·lades per a aquest fi. De la mateixa manera queda prohibit deixar abandonats a la platja mobles, palets, caixes, embalatges…

Queda expressament prohibit llençar burilles o cendres a la platja, estant obligades les persones que vulguin fumar a la platja a disposar d'un cendrer o qualsevol altre sistema que demostri que s'està procedint a la recollida de les burilles i cendres. No disposar d'aquests mètodes de recollida serà motiu de sanció.

El dipòsit de residus haurà de realitzar-se de manera selectiva a les papereres que a aquest efecte es trobin distribuïdes per la sorra de la platja.

Per a l'ús correcte d'aquests contenidors s'hauran de seguir les normes següents:

a) No s'empraran per al vessament de líquids, escombres, fustes, estris, etc, així com tampoc per a animals morts.

b) No es dipositaran materials de combustió.

c) Les escombraries es dipositaran de manera selectiva a l'interior del contenidor, evitant-ne el desbordament i l'acumulació de residus al seu voltant, perquè en cas de trobar-se ple, s'haurà de realitzar el dipòsit a la paperera o contenidor més proper.

Queda prohibit dipositar a les papereres de les platges les bosses d'escombraries domiciliàries o d'establiments comercials del tipus que sigui tant a les ubicades a l'exterior de la sorra com a la mateixa platja.

Queda prohibit l'ús de vidre a les platges i la resta de zones rocoses o boscoses del litoral del municipi, per tal de prevenir accidents i protegir els usuaris de les platges i la resta de la franja costanera.

Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes o espais d'ús públic sense l'autorització corresponent de l'Ajuntament. Els agents de l'autoritat poden comminar personalment la persona infractora perquè procedisca a la seua neteja, sense prejudici de la imposició de sancions que corresponguen per la infracció comesa.

No obstant el que estableix l'article anterior, els pescadors poden realitzar a la platja les seves tasques de neteja d'arts i estris, havent-hi, immediatament després d'acabar aquestes tasques, dipositat els residus que es generin als contenidors.

Els que vulnerin aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, hauran de retirar immediatament els residus i procedir al seu dipòsit conforme s'estableix en aquesta ordenança, sens perjudici que aixequin acta de denúncia amb vista a la instrucció de l'oportú expedient sancionador.

Article 26. Abocaments i vessaments

A fi de mantenir la higiene i la salubritat, el personal de l'Ajuntament vigilarà els abocaments i dipòsits de materials que puguin produir contaminació i riscos d'accidents, denunciarà les persones infractores i adoptarà les mesures per impedir que continuïn produint actuacions d'aquest tipus, de de manera que donaran compliment al que disposa la Llei de Costes i la resta de normativa aplicable.

Article 27. Posidònia Oceànica

La Posidònia Oceànica present a les platges és un dels millors indicadors de la seva bona qualitat alhora que serveix d'hàbitat per a nombroses espècies i contribueix a la formació i el manteniment de la platja.

La disposició de les restes de posidònia oceànica a manera d'esculls o barreres paral·leles a la costa, redueix i dissipa considerablement la incidència de l'energia de les onades sobre les zones de platja i evita per tant la pèrdua de sorra en disminuir els processos erosius . Per aquests motius, durant la temporada hivernal i davant l'amenaça de forts temporals s'evitarà la retirada d'aquestes restes de posidònia oceànica per protegir i mantenir les platges en el temps.

L'Ajuntament procedirà a la retirada de les restes acumulades de Posidònia oceànica que es vagin dipositant a les platges des del 15 d' abril fins al 31 d' octubre sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, atenent criteris tècnics i sempre sota supervisió. Aquestes dates es poden modificar a criteri tècnic de l'ajuntament per circumstàncies que així ho fonamentin.

En cas que a causa de la proximitat de les festes de Setmana Santa es considerés convenient per al desenvolupament turístic de les platges avançar la retirada de les restes de posidònia oceànica, es podrà avançar aquesta retirada sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i no suposi un risc per a la conservació de la sorra de la platja.

Es prohibeix específicament la retirada d'aquestes acumulacions realitzades per persones o entitats sense autorització expressa de l'Ajuntament. S'exclou d'aquesta consideració les petites extraccions que de manera tradicional i esporàdica es facin per a ús domèstic (adob, llits d'animals, etc), per a les quals s'haurà d'obtenir autorització prèvia de l'Ajuntament.

 

TÍTOL IV DE LA PRESÈNCIA D'ANIMALS A LES PLATGES

Article 28. Circulació i permanència

L'objecte d'aquest títol és regular la presència d'animals a les platges del municipi durant tot l'any. Per a això, es determinarà un període en el qual, es permetrà la circulació i permanència dels animals a les platges del municipi.

A causa de les circumstàncies diferents de cada platja, s'estableixen diferents criteris, que són els següents:

  • Platges de Can Picafort i Son Bauló: Prohibit l'accés amb animals entre l'1 de maig i el 31 d'octubre*. La resta de l'any permet l'accés.
  • Platja de Son Serra: Prohibit l'accés amb animals entre el 15 de juny i el 15 de setembre. La resta de l'any permet l'accés.
  • Resta de platges i litoral: Permès accedir durant tot l'any.

* En aquestes platges s'inclou també com a prohibició els dies compresos entre el Dijous Sant i el dilluns de Pasqua.

L'accés dels animals al bany es regula de la mateixa manera que la seva presència a les platges respectant els llocs i les dates indicats.

Les persones propietàries dels animals hauran de vetllar per evitar la deposició d'orins i excrements a la platja tant a la sorra com a la làmina d'aigua, havent de retirar de manera immediata qualsevol excrement, així com disposar en tot moment d'utensilis per poder recollir els excrements.

Els animals hauran de ser controlats en tot moment per les persones propietàries o responsables amb sistema de subjecció a l'animal i evitar molèsties a la resta de persones usuàries de les platges. En el cas d'animals potencialment perillosos es complirà amb el que disposa la normativa específica sobre aquests animals. En particular hauran d'anar controlats mitjançant corretja o el mètode més adequat per a cada espècie i s'haurà de fer ús de morrió.

La infracció d'aquest article comportarà la corresponent sanció, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, a més del fet que la persona infractora estarà obligada a la immediata retirada de l'animal.

Queden exempts d'aquesta regulació els gossos guia que utilitzen els invidents o altres circumstàncies justificades similars.

Art. 29.1. Presència i circulació d'equins.

Es regula en aquest apartat la presència d'equins, entenent-se en aquest cas com a animals de companyia ja que només es possibilita l'accés per a passejades, excursions,... i accions similars.

Es permet l'accés al litoral de Santa Margalida comprès entre la platja de Son Bauló i el port de Son Serra de Marina (recorregut de la Sendera Blava), sempre que es respectin les normes següents:

- És obligatòria la circulació per la sendera indicada. Està totalment prohibit sortir de la sendera i passar per sobre de la vegetació dunar.

- Els animals no podran galopar amb presència de senderistes a menys de 100 metres. Només podran caminar i trotar en forma de passeig.

- Els cavalls hauran de portar instal·lat un dispositiu per a la recollida de les defecacions dels mateixos, havent-ne de fer ús tant quan els animals estiguin en marxa com quan es trobin en parada. La mancança o incorrecta col·locació del dispositiu serà motiu de sanció. Es prohibeix que cavalls i altres animals domèstics facin les seues deposicions sobre la sorra o altres elements de via destinat al pas de ciutadans. Els propietaris forquilles d'animals han de recollir i llençar els excrements, netejant la via pública que hagin embrutat.

- Cap menor de 18 anys no pot conduir un equí en solitari. En cas que l'equí vagi conduït per un menor, sempre anirà acompanyat d'un adult. En tot cas, els conductors han de demostrar seguretat sobre el caràcter de l'animal, experiència de genet i prou força i capacitat per dominar l'animal.

- Els animals només podran accedir i circular pel litoral per les zones habilitades i indicades habilitades per fer-ho.

- Queda prohibit l'amarratge de qualsevol tipus d'animal a fanals, arbres, protectors, senyals de trànsit, reixes o qualsevol altre element fix o mòbil susceptible d'utilització per a aquest ús, havent de romandre sempre a la mà d'una persona competent o llocs habilitats a aquest efecte.

- Els cavallistes han de portar en tot moment còpia de la targeta sanitària equina i el rebut original o còpia de l'assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 30.050,60 euros per possibles danys a tercers.

- En cas de la presència d'equins amb finalitats diferents de les recreatives, com ara l'enregistrament d'anuncis publicitaris o altres finalitats amb finalitat econòmica, cal demanar autorització per escrit a l'ajuntament.

Article 29. Responsabilitat dels danys

La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, serà responsable dels danys i perjudicis que ocasioni les persones, les instal·lacions i el medi ambient en general.

Article 30. Animals abandonats

Es considerarà que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l'origen o de la persona propietària, ni va acompanyada de cap persona. En aquest supòsit, s'actuarà d'acord amb el que preveu l'Ordenança municipal de tinença d'animals de companyia .

Article 31. Excepcions

Es permet, durant tot l'any, la presència de gossos destinats a feines de salvament o auxili a persones necessitades, quan les circumstàncies així ho aconsellin. Queda autoritzada expressament la presència de gossos guia en tots els ambients contemplats a la present ordenança, sens perjudici de la responsabilitat de la persona posseïdora i/o propietària ni de les mesures que ell mateix hagi d'adoptar per evitar molèsties o riscos per a la resta de persones usuàries.

Quan per festes, concursos, espectacles, celebracions, etc. sigui utilitzada la zona de platja i això suposi la presència d'animals, aquests romandran en tot moment a les zones i llocs autoritzats per l'administració.

 

TÍTOL V DE LA PESCA

Article 32.Autoritzacions

A les platges de Can Picafort, Son Bauló i Son Serra de Marina està permesa la pesca durant la temporada baixa. Durant la temporada alta (1 de maig a 31 d'octubre i Setmana Santa) no es podrà pescar entre les 7h i les 22h a causa dels danys es poden ocasionar a banyistes. Aquesta activitat es realitzarà amb la llicència de pesca corresponent. En tot cas, s'haurà d'atendre a més del que preveu aquesta ordenança, el que preveu la normativa autonòmica i estatal de pesca recreativa, com per exemple prohibit pescar amb presència de banyistes, encara que el lloc i l'horari estigui habilitat per fer-ho.

A aquest efecte, la platja de Can Picafort s'entén des del límit amb Muro fins al port de Can Picafort.

A la resta de platges i litoral està permesa la pesca durant tot l'any.

En tot cas, qualsevol activitat de pesca queda supeditada a l'absència de banyistes a la platja o que la pesca es faci a més de 100 metres d'aquests. Es podran decomissar els estris de pesca utilitzats.

En casos excepcionals com a fires i concursos les activitats estaran subjectes a autorització explícita.

Article 33. Prohibicions

Queda prohibida la pesca submarina a l'àmbit de les platges i/o zones de bany. També queda prohibida l'entrada i la sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així com la manipulació a terra o a la zona de bany d'aquest o altres instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.

 

TÍTOL VI DE LA FAUNA I LA FLORA

Article 34. Flora i fauna local

Queda prohibit alterar l'hàbitat, causar la mort intencionada, l'extracció o el deteriorament de qualsevol mena de fauna i de flora de l'ecosistema del litoral del terme municipal i per extensió de les platges o zones de bany.

 

TÍTOL VII D'INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TEMPORADA

Article 35. Ús del mobiliari de les platges

Queda prohibit qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la platja o mar que no sigui el trànsit de persones usuàries a peu, amb cotxes de nens o cadires de minusvàlids.

Queda prohibit donar a les dutxes, rentapeus, WC o un altre mobiliari urbà en general, ubicats a les platges, accessos o rodalies, un ús diferent del que li són propis.

Així se sancionarà aquelles persones usuàries que donin utilitat de joc, neteja d'estris de cuina, rentar-se o dutxar-se utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte detergent, pintar, deteriorar, etc. sense perjudici de les responsabilitats d'un altre tipus que es puguin exigir pels actes duts a terme.

Queda prohibit l'ús o la manipulació dels elements destinats a salvament i vigilància de platges o zones de bany per a altres efectes diferents dels que estan destinats, i per part del personal no autoritzat.

Queda prohibit pujar i utilitzar qualsevol tipus de torres de vigilància, pals de banderes de senyalització de l'estat del mar i mòduls de primers auxilis per persona aliena al Servei de Salvament i Seguretat de Platges.

Article 36.Instal·lacions temporals

L'Ajuntament dins l'àmbit dels interessos que li són propis determinarà anualment les necessitats existents de les instal·lacions temporals a les platges, i si escau, d'acord amb aquestes necessitats establirà el procediment legalment establert per a la gestió directa o indirecta d'aquests serveis.

Les persones adjudicatàries de les instal·lacions temporals hauran de donar servei segons allò establert a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i el seu Reglament General, segons l'autorització tramesa a l'Ajuntament per part de la Demarcació de Costes i en cas necessari, s'hauran d'obtenir les autoritzacions o permisos que requereixin aquests organismes per poder dur a terme l'explotació dels elements adjudicats, així com l'estricte compliment de les condicions generals que estableixin les administracions esmentades en les seves autoritzacions.

Les adjudicacions efectuades per la gestió indirecta de l'explotació de serveis temporals a les platges quedaran condicionades a l'autorització de la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Per tant, queda prohibit fer qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar amb la preceptiva autorització, així com l'ocupació d'espai públic sense autorització d'embarcacions, remolcs, espelmes, hamaques, velomars , rems.

Per a les instal·lacions, no es permet la construcció d'obres de fàbrica i d'altres obres fixes. Les instal·lacions han de ser totalment i fàcilment desmuntables, entenent com a tals les que estableix l'art. 51 de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l'article 108, apartat 2 del Reglament General de Desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de Costes.

L'execució i l'explotació de les instal·lacions es durà a terme, sota el risc exclusiu i la responsabilitat de la persona adjudicatària. En cas de tractar-se d'embarcacions de lloguer es responsabilitzarà la persona titular de l'adjudicació de l'activitat i seran considerades persones infractores tant la persona titular del servei com la persona usuària que cometi la infracció.

Les persones adjudicatàries de concessions temporals a les platges seran les persones responsables, juntament amb l'infractor, de forma solidària, de no permetre l'ús de vidre (ampolles, gots, envasos) per part de les persones usuàries a l'àrea de les seves concessions.

Queda terminantment prohibit en el temps d'ús al mig aquàtic d'embarcacions o similars a pedal, vela o motor, el transport i/o consum de qualsevol tipus d'ampolles, pots o elements susceptibles de ser vessats a la mar.

Queda exempt de l'article anterior el transport d'ampolles d'aigua per consumir-lo durant el temps de gaudi d'embarcacions de pedal, vela o motor. En aquest cas la persona adjudicatària de l'activitat d'arrendament d'aquestes embarcacions serà la persona responsable de controlar el retorn de la totalitat d'ampolles transportades.

Extingida l'autorització en el cas de concessions temporals, la persona adjudicatària, estarà obligada a retirar les instal·lacions i/o elements en el termini de 5 dies, així com a restaurar la realitat física de l'espai ocupat en el mateix termini de temps. En cas de no complir aquestes indicacions, l'Ajuntament procedirà a la retirada de les restes amb càrrec a la fiança dipositada per la persona adjudicatària.

L'ocupació de la platja per instal·lacions de temporada es regula per autoritzacions d'espais determinats, els concessionaris paguen els cànons d‟explotació d'aquests espais. Això significa que dins de les àrees d'instal·lació autoritzades, els usuaris de la platja que no accedeixin a aquests elements no es poden col·locar dins d'aquests espais. En aquests casos l'espai és d'ús privatiu. Així mateix, l'ajuntament vigilarà perquè es compleixin els percentatges de platja ocupada per instal·lacions i el percentatge de zona lliure.

Article 37. Recollida diària dels serveis dels concessionaris

Els concessionaris de platja recolliran els seus serveis diàriament en finalitzar la jornada per facilitar la neteja de les platges i oferir una bona imatge de les àrees de concessió. Les hamaques seran apilades sota els para-sols deixant l'espai interlineal paral·lel a la línia de costa entre para-sols per poder desenvolupar les tasques de neteja amb maquinària.

Article 38. Arrendament del servei

No es permet l'ús de les instal·lacions temporals presents a les platges com hamaques, para-sols o velomars si no han estat arrendats.

Article 39. De la neteja de les instal·lacions

Les persones titulars de les instal·lacions temporals tenen l'obligació de conservar i mantenir en perfecte estat els elements i la neteja de la zona d'influència, així com dels accessos, procedint diàriament a l'execució d'aquests treballs de neteja, amb la freqüència que sigui necessària, havent d'extremar la neteja en finalitzar la jornada de treball. La zona d'influència queda clarament definida per la procedència de les restes dipositades sobre la sorra.

Els treballs de neteja inclouran la retirada dels residus que es puguin dipositar sobre la sorra incloses burilles de cigarrets mitjançant recollida manual o cribratge manual. Es recolliran també petites restes de fulles de posidònia oceànica que puguin aparèixer puntualment sobre la sorra així com la recollida dels elements flotants (plàstics, fustes, etc.), situats a dos metres de la confluència de l'aigua del mar amb la sorra de la platja.

L'abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques o altres de naturalesa similar, sobre la platja o sistemes de dunes serà considerat infracció i contemplat en aquesta ordenança com a sanció molt greu.

Article 40. Vigilància

L'Ajuntament disposarà de personal per realitzar tasques de vigilància del previst en relació al salvament de platja els quals actuaran com a vigilants degudament uniformats.

Article 41. Venda ambulant

Es prohibeix la venda ambulant a la platja de qualsevol producte alimentari, begudes o articles de qualsevol origen així com la seva demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor disposi de la corresponent autorització municipal.

Els agents de l'autoritat podran requisar la mercaderia a aquelles persones que realitzin la venda prohibida a l'apartat anterior, i en tot cas, cessaran l'activitat prohibida a requeriment dels mateixos, sense perjudici que girin acta de denúncia amb vista a la instrucció de l'oportú expedient sancionador.

Una vegada requisada la mercaderia, aquesta només podrà ser tornada a la persona infractora quan n'acrediti documentalment la propietat i, si escau, una vegada satisfeta la sanció que li vingui imposada en aplicació de la present ordenança.

Es prohibeix també la realització d'activitats o prestació de serveis com massatges, tatuatges, vidència i similars, i la seva demanda, ús o consum, excepte si disposa d'autorització municipal a favor de qui els realitza o presta.

Als efectes que preveu aquest apartat, la llicència o autorització municipal ha d'estar situada en un lloc perfectament visible.

 

TÍTOL VIII VIGILÀNCIA I SEGURETAT A LES PLATGES

Article 42. Vigilància i seguretat

Amb vista a prevenir el pertinent sobre salvament i seguretat de les vides humanes, les platges de Can Picafort, Son Bauló i Son Serra de Marina disposaran de serveis de Salvament i Socorrisme, valorant l'ocupació i la perillositat de cada platja. Es disposarà de personal de salvament i socorrisme a les platges municipals durant les temporades mitjana i alta (de l'1 de maig al 31 d'octubre) encara que les dates i horaris es determinessin en la licitació respecte a les circumstàncies any a any.

L'Ajuntament disposarà del personal per vigilar allò que s'ha observat en allò previst en relació al salvament de platges, segons el Decret 2/2005, de 14 de juny, de la Conselleria d'Interior del Govern Balear, el Decret de modificació 22/2015, així com la Instrucció tècnica 1/2016 del Director General d'Interior.

Els serveis de Salvament i Socorrisme atendran els punts d'auxili de salvament existents a les platges exclusivament durant l'horari que determini, i que figurarà exposat als cartells indicadors situats als accessos a les platges.

Els punts de vigilància disposaran d'equips de salvament on poder donar una resposta al rescat i assistència de persones que ho necessitin.

La bandera vermella significa la prohibició del bany. En cas que algun usuari o usuària procedís a banyar-se amb l'existència de bandera vermella, serà instat pels serveis de salvament, en el seu horari de servei, que surtin de la mar. Si no s'acata l'ordre, serà reclamada la presència de les forces de seguretat perquè intervinguin i realitzin les actuacions pertinents per fer complir la prohibició de bany.

El públic banyista queda obligat a seguir les orientacions i indicacions que per seguretat puguin realitzar els Serveis de Salvament i Socorrisme, així com quantes disposicions existents o que puguin indicar-se en endavant pels organismes competents.

Queda prohibit el bany als espigons i en altres zones senyalitzades a les quals no es permet el bany o el pas està restringit.

Les persones que vulguin banyar-se fora de la temporada de bany o fora de l'horari establert pels serveis de Salvament i Socorrisme, ho faran sota la seva responsabilitat exclusiva.

També ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, tot banyant-se dins de la temporada de bany i dins de l'horari establert pels serveis de Salvament i Socorrisme, sempre que ho facin:

a) Sense seguir les orientacions i indicacions dels Serveis de Salvament i Socorrisme.

b) Fora de les zones abalisades pel bany o senyalitzades mitjançant banderes.

Es recomana a les persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia que es vulguin banyar i per a les quals el bany pugui constituir algun risc, posar aquesta circumstància en coneixement dels Serveis de Salvament i Socorrisme, a efectes que aquests serveis adoptin si escau les mesures pertinents.

Queda prohibida la simulació de quants fets puguin posar en funcionament els serveis públics de salvament, socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol altre, excepte els exercicis de simulacres organitzats per l'organisme públic en compliment de la legislació vigent, i en especial, del Decret 2 /2005 de 14 de gener , de la Conselleria d'Interior del Govern Balear.

 

TÍTOL IX RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I: Disposicions generals

Sense perjudici de la competència Sancionadora dels òrgans de l'Administració de l'Estat o de l'Administració Autonòmica, regulada a la llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes i al Reglament General per al Desenvolupament i Execució d'aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, les infraccions que preveu aquesta ordenança seran sancionades per l'Ajuntament de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.

Sempre que l'Ajuntament tingui coneixement de la comissió d'alguna de les infraccions tipificades podrà iniciar l'expedient oportú.

Es consideren infraccions les vulneracions de les prescripcions contingudes a aquesta Ordenança.

Són persones responsables de les infraccions tipificades en aquest Títol, les persones físiques i jurídiques que les cometin. La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes o les omissions propis, sinó pels d'aquelles persones, animals o béns pels quals civilment s'hagi de respondre conforme al dret comú.

Article 43. Conseqüències de les actuacions infractores

Tota actuació que contradigui aquesta Ordenança podrà donar lloc a:

1) L'adopció per part de l'Ajuntament de les mesures necessàries perquè es procedeixi a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada o transformada com a conseqüència de l'actuació il·lícita.

2) La iniciació dels procediments de suspensió i extinció d'actes administratius en què presumptament es pogués emparar l'actuació il·lícita.

3) La imposició de sancions econòmiques a les persones responsables prèvia tramitació del corresponent procediment sancionador, sens perjudici de les possibles responsabilitats d'ordre penal que poguessin haver incorregut.

4) Les obligacions de rescabalament de danys o indemnització dels perjudicis a càrrec de qui siguin declarats responsables.

Article 44. Restauració de la realitat física alterada

L'Ajuntament, a més d'incoar i tramitar el corresponent expedient sancionador, adoptarà les mesures que tendeixin a reposar els béns afectats a l'estat anterior a la producció de la situació il·legal. Les sancions que s'apreciïn s'imposaran independentment d'aquestes mesures.

Article 45. Adopció de mesures provisionals

Iniciat el procediment sancionador, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, si existissin elements de judici suficients per a això.

No es poden dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis de difícil o impossible reparació a les persones interessades o que impliquin violació de drets emparats per les lleis.

Capítol II: Infraccions

Article 46. Responsabilitats

Seran persones responsables de les infraccions tipificades a la present Ordenança les persones físiques i/o jurídiques que les cometin. En cas que l'infractor sigui menor d'edat, respondran solidàriament els pares o tutors legals.

La responsabilitat exigible ho serà no sols pels actes o omissions propis, sinó pels d'aquelles persones, animals o béns pels quals civilment s'ha de respondre conforme al dret comú.

Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada pel seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats que podran ser determinats per l'òrgan. competent, havent, en aquest cas, comunicar-se a la persona infractora per a la seva satisfacció en el termini que a aquest efecte es determini, i quedant, si no es fa així expedida la via judicial corresponent.

Article 47. Infraccions

Per a l'ordenació adequada de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics es consideren infraccions d'acord amb aquesta ordenança la vulneració de les prohibicions o prescripcions que conté.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1) Infraccions lleus

1.- L'incompliment de les normes de neteja per part de les persones usuàries de la platja que no es considerin greus al punt 2 d'aquest article.

2.- No disposar de cendrers o altres sistemes de recollida de cendres i burilles quan s'estigui fumant a la platja.

3.- Donar a les dutxes, rentapeus, WC o altre mobiliari urbà en general, ubicats a les platges, accessos o entorns un ús diferent del que li són propis.

4.- Rentar-se a l'aigua del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, així com la neteja d'altres estris.

5.- L'evacuació fisiològica al mar o la platja, o àrees dels voltants.

6. La manca d'exhibició del permís de l'activitat autoritzada a requeriment dels agents de l'autoritat.

7.- La pràctica de qualsevol tipus de jocs que puguin causar molèsties o danys a tercers, a instal·lacions o sobre el medi ambient.

8.- Qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la mar que no sigui el de trànsit a peu, amb cotxet de nen o cadira de rodes.

9.- Pernoctar a tot el litoral costaner.

10.- Totes aquelles que no siguin qualificades com a greus o molt greus.

2) Infraccions greus:

1.- L'incompliment de les normes de neteja per part de les persones titulars dels serveis de temporada de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada o no per l'òrgan competent.

2.- El dipòsit en contenidors de cigarrets o qualsevol altre material en combustió per part dels usuaris o usuàries de les platges.

3.- L'abandó d'animals a la platja.

4.- Llençar o dipositar escombraries, burilles, o runes a la platja o al mar.

5.- La circulació o permanència, fora del període permès de qualsevol tipus d'animal a la platja o zona de bany

6.- L'estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més rodes, per tracció mecànica o animal a les platges, litoral i sistemes de dunes sense autorització expressa de l'autoritat competent.

7.- Fer fogueres a la platja, sobre pedres o roques, i les zones adjacents, així com l'ús de barbacoes, bombones de gas i/o líquids inflamables.

8.- La pràctica de surf, kite-suf, wind-surf... contravenint la present ordenança.

9. La reiteració de falta lleu.

10.- Instal·lació a les platges i zones de bany de tendes de campanya, remolcs habitables, estructures amb lones, tendals…

11.- Neteja d'embarcacions amb qualsevol producte de neteja o component químic a la mar i litoral costaner.

12.- Ús de vidre a les platges, zones rocoses i boscoses de l'entorn, així com la venda d'aquests envasos per part dels concessionaris de platges.

13. - La no retirada de les deposicions animals a les platges per distracció o omissió.

14.- La desobediència en cas d'avís a usuaris de la platja per part de la Policia Local o bé del Servei Públic de Salvament d'haver de moure's a una zona lliure de la platja, per ocupar zones d'explotació d'instal·lacions de temporada.

3) Infraccions molt greus:

1.- L'abocament i el dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i/o risc d'accidents.

2.- L'entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així com la manipulació a terra o a zona de bany d'aquest o altres instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.

3.- Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense disposar de la preceptiva autorització.

4.- La varada, permanència o abandó d'embarcacions, taules de vela, velomars , motos aquàtiques, etc, fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi.

5.- La circulació d'embarcacions que contravingui el que estableix el títol VIII.

6.- No fer cas de les banderes de seguretat de les platges i/o no atendre les indicacions dels socorristes i banyar-se amb bandera vermella.

7.- El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalassos, a l'interior de les zones abalisades per al bany.

8.- L'ús o la manipulació per part de personal no autoritzat dels elements destinats a salvament i vigilància de les platges i zones de bany per a altres efectes diferents dels que estan destinats.

9.- La retirada de restes de Posidònia Oceànica per persones o entitats sense autorització expressa de l'Ajuntament.

10.- L'abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques o altres de naturalesa similar, a la platja o sobre sistemes de dunes.

11.- La venda ambulant a la platja de productes alimentaris o d'un altre tipus.

12.- Realitzar qualsevol tipus de vessament a la mar des d'una embarcació.

13.- Simular fets que puguin posar en funcionament els serveis públics de salvament, socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol acte.

14.- No instal·lar les persones adjudicatàries d'explotacions d'activitats aquàtiques el canal d‟abalisament d‟entrada – sortida d'embarcacions.

15. Realitzar grafits o pintades en zona de DPMT sense autorització.

16.- La reiteració de falta greu.

Article 48. Sancions

De conformitat amb el que preveu la Llei de bases de règim local, articles 139, 140 i 141, i atenent a la tipificació i classificació de les infraccions a la Llei de bases i a la present ordenança, les sancions per infracció de la present ordenança seran les següents:

1. Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros. Si no s'aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s'aplicarà la sanció tipus de 300 euros.

2. Infraccions greus: multa des de 751 euros fins a 1.500 euros. Si no s'aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s'aplicarà la sanció tipus de 1.000 euros.

3. Infraccions molt greus: multa des de 1.500 fins a 3.000 euros. Si no s'aprecien circumstàncies modificatives de la responsabilitat, s'aplicarà la sanció tipus de 2.500 euros.

Article 49. Agreujants

Per a la determinació de la quantia de les sancions es tindran en compte els criteris següents:

a) La major o menor pertorbació causada per la infracció al medi ambient i/o als usuaris o usuàries.

b) La intencionalitat de l'autor

c) El benefici obtingut

d) La gravetat de la infracció

e) La reiteració.

Article 50. Procediment.

Les denúncies seran formulades pels agents de l'autoritat o pels particulars, i tramitades conforme al procediment previst en el Decret 14/1994, de 10 febrer, regulador del règim sancionador a les Illes Balears, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L'Ajuntament podrà instruir, en qualsevol cas, els expedients infractors i resoldre'ls o, si escau, elevar-los a l'autoritat administrativa competent perquè els resolgui.

Article 51. Entrada en vigor.

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre de la mateixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la comunicació de l'acord al Govern de les Illes Balears, al Consell i a la Delegació de Govern.

Disposició addicional primera:

- Aquesta ordenança complementa el que exposen els articles 33 i 34 de l'ordenança municipal de “Policia i Bon Govern” (BOIB nº 12 de 27/01/2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017; BOIB nº 167 de 4 de desembre de 2021; Aprovació inicial al BOIB nº. 20 de 8 de febrer de 2022), així com l'Ordenança reguladora de la venda ambulant BOIB nº 33 de 7/03/2015; BOIB Núm. 19  de dia 13/02/2021 i BOIB Núm. 167 4 de desembre de 2021)

Disposició addicional segona:

- En referència al que disposa l'apartat 8 de l'article 4 de l'Ordenança Municipal sobre Tinència d'Animals Domèstics i de Companyia (BOIB 143 de 14/10/2006) on diu “No es permetrà l'entrada i la permanència d'animals en els següents llocs:[…] a les platges ocupades pels usuaris”, es complementa amb l'article 28 de la present ordenança, aclarint que una platja “ocupada pels usuaris” s'entén a què es refereix durant la temporada “alta” o “mitjana ” segons el que disposa l'art. 4 de la present ordenança. Per tant, durant la temporada baixa (d'1 de novembre a 30 d'abril) està permès l'accés i la permanència d'animals segons el que disposa aquesta ordenança.»

Contra el present acord, es podrà interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Tot això sense perjudici  de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica: (18 de juliol de 2022)

El batle (Joan Monjo Estelrich)