Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 398665
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 01/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es dona per aprobada definitivamente, no havent-se presentat cap tipus d´al.legació ni reclamación, durant el periode d´exposició al públic de l´acord plenari de dia 16 de juny de 2022 d´aprovació inicial de l´expedient de modificación de crèdits núm. 01/2022, del Pressupost en vigor, en la modalitat de modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferències entre aplicacions pressupostàries i de crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul.lació, la qual cosa es publica a l´efecte de l´article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la LLei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Les modificacions que s´acorden són les següents:

1er.- Referent a l´estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que incrementen la seva dotació mitjançant transferències de crèdit o a les quals es consigna crèdit anteriormente no previst, quedaran de la següent manera:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: Increments

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ FINAL

450/21000/01

Infraestructures i béns naturals

20.000,00

8.000,00

28.000,00

920/22604/01

Despeses Jurídiques

500,00

5.000,00

5.500,00

330/22699/01

Normalització lingüística

1,00

999,00

1.000,00

151/22706/03

Redacció de projecte

15.000,00

6.000,00

21.000,00

326/22799/01

Treballs realitzats per altres. Escola estiu

5.000,00

2.983,15

7.982,15

453/61900/01

Marges

10.000,00

5.000,00

15.000,00

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

27.982,15

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ FINAL

342/48002/01

Subvenció club de tennis

0,00

8.800,00

8.800,00

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

8.800,00

 

2on.- Referent a l´estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que minoren la seva consignació, quedaran de la següent manera:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: Minoracions

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ FINAL

231/22199/01

Mitjans de prevenció COVID-Epis

1.000,00

-1.000,00

0,00

1621/22700/01

Treballs realitats per altres. Recollida de residus

241.906,21

-10.351,40

231.554,81

150/22799/01

Polítiques d´habitatge

12.000,00

-3.000,00

9.000,00

321/63200/01

Reforma escoleta

15.000,00

-4.430,75

10.569,25

133/62200/01

Aparcament Son Canals

20.000,00

-9.200,00

10.800,00

 

TOTAL MODIFICACIÓ

 

-27.982,15

 

BAIXES PER ANUL.LACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ FINAL

 

 

 

 

 

133/62200/01

Aparcament Son Canals

10.800,00

-8.800,00

2.000,00

 

TOTAL MODIFICACIÓ

 

-8.800,00

 

 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l´article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d´això, segons allò que s´ha fitxat en l´article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l´efectivitat de l´acte o Acord impugnat..

 

Deià, a la data de la signatura electrònica (15 de juliol de 2022)

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll