Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Santa Maria del Mar, de Santanyí

    Número de registre 5559 - Pàgines 26735-26736

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Els Molins, de Búger

    Número de registre 5560 - Pàgines 26737-26738

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Sant Ciriac, de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 5561 - Pàgines 26739-26740

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP S'Olivera, de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 5562 - Pàgines 26741-26742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona i consellera de Presidència, Funció Pública i igualtat de 29 de juny de 2022 per la qual se'n nomena la representant suplent de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

    Número de registre 5585 - Pàgina 26743

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 5424 - Pàgines 26744-26746

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 160/2022, de 28 de juny, relatiu al cessament d’un membre del Consell Executiu

    Número de registre 5553 - Pàgina 26747

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació clínica en assaigs de pacients amb càncer de pulmó

    Número de registre 5564 - Pàgines 26748-26753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al projecte «Ús de tècniques espectromètriques per al diagnòstic precoç de l'ATTRv en mostres sanguínies»

    Número de registre 5565 - Pàgines 26754-26759

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, de correcció de l’ error observat en la resolució de 28 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la llista definitiva del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 5567 - Pàgines 26760-26761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica

    Número de registre 5527 - Pàgines 26762-26767

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria i Proves de Selecció per Concurs de Personal Laboral per la cobertura de d'una plaça de tècnic operatiu electricista amb contracte de relleu al 75 % de jornada i la constitució d’una borsa per poder ser nomenades com a personal laboral d’un tècnic operatiu d’electricista, pel sistema de concurs. Expedient 3627/2022

    Número de registre 5545 - Pàgines 26768-26777

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de les bases i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs, per a la selecció d'un/ tècnic/a de projectes de desenvolupament local del programa SOIB Desenvolupament Local, segons el que disposa la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 29 d'octubre de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local (Codi AODL 01)

    Número de registre 5522 - Pàgines 26778-26785

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina monitors/res de temps lliure mitjançant concurs de mèrits pel procediment abreujat, per a l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 5523 - Pàgines 26786-26787

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de tècnic de grau mig en informàtica

    Número de registre 5548 - Pàgina 26788

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 5514 - Pàgines 26789-26796