Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies per la qual es publica el cessament i el nomenament de les persones integrants de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears i se n'actualitza el llistat d'entitats membre

    Número de registre 2906 - Pàgines 14413-14414

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionaris de carrera

    Número de registre 2909 - Pàgina 14415

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament comissió de serveis

    Número de registre 2976 - Pàgina 14416

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO 1/2022)

    Número de registre 2938 - Pàgines 14417-14419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, de modificació de la composició del tribunal qualificador establerta per la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, d’11 de març de 2022, a proposta de la directora gerent de l’EBAP, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic, de l’Administració especial de la CAIB, a les illes, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 2917 - Pàgines 14420-14421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’abril de 2022 de correcció d’errades de la Resolució per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria metge/metgessa d’admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3003 - Pàgines 14422-14423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’11 d’abril de 2022 de correcció d’errades de la Resolució per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Cures Assistencials dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 3004 - Pàgines 14424-14425

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Creació d’una borsa de peons agrícoles, rectificació base segona versió castellana

    Número de registre 3007 - Pàgines 14426-14427