Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 213741
Resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO 1/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. Per resolució de 26 de gener de 2022 de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina en endavant), es va convocar concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO 1/2022). La resolució esmentada es va publicar al BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022 i al BOE núm. 32, de 7 de febrer de 2022.

2. El dia 28 de febrer de 2022 va finalitzar el termini previst en la Resolució anterior per presentar les sol·licituds per participar-hi.

3. En data 25 de març de 2022 es va publicar a la pàgina web https://www. oaib.es, les llistes provisionals d'admesos i exclosos i es va concedir un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius.

4. En el termini establert no s'ha rebut cap al·legació.

5. En data 11 d'abril de 2022 el Sr. Josep Mateu Sbert va presentar la renúncia a la participació en la convocatòria.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 22.5 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, estableix que el personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa aquesta llei i el Reglament de Règim Interior de l'Oficina. En tot allò no previst, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 63 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 21 de novembre de 2018 (BOIB n.º 156, de 13 de desembre de 2018) disposa que el personal al servei de l'Oficina es regeix pel preceptuat en la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina i per aquest Reglament i, en allò no previst, li serà aplicable el règim establert a tots els efectes per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. La Llei de funció de les Illes Balears i l'Estatut bàsic de l'empleat públic s'aplicaran supletòriament.

3. L'article 66 del mateix Reglament indica en el seu apartat 2 que els llocs de treball adscrits a personal funcionari s'han de proveir pel sistema de concurs o lliure designació, en el mateix sentit s'estableix en l'article 75.1 i 2 (sistemes de provisió) de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març, dedica el capítol II a regular el procediment a seguir per proveir els llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits.

5. L'article 22.3 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, indica que correspon a la Direcció de l'Oficina establir les bases i sistema de provisió dels llocs de treball.

6. L'apartat 6.4 de les bases estableixen que un cop finalitzat el termini per a la presentació d'al·legacions contra la resolució provisional d'admesos i exclosos, la direcció de l'Oficina ha de dictar una resolució per la qual aprovi la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs o d'alguna de les places convocades, amb expressió de les causes d'exclusió. Aquesta resolució s'ha de publicar a la pàgina web de l'Oficina (https:// www.oaib.es) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això i d' acord amb la base sisena de la convocatòria,

 

RESOLC

1. Aprovar la llista definitiva de les persones admeses en el concurs en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2a. Aprovar la llista definitiva de persones excloses del concurs o d'alguns dels llocs convocats, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3a. Publicar aquesta Resolució a la pàgina web https:// www.oaib.es i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la direcció de l'Oficina en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de la signatura digital (11 d'abril de 2022)

Document signat electrònicament (Reial decret 203/2021, article 22) per M.ª Belén Méndez, cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció, en funcions de directora adjunta (BOIB núm. 175 de 23 de desembre de 2021)

 

 

ANNEX 1 Llista definitiva de persones admeses al Concurs CO 1/2022

1. DNI **150****

Martínez Marín, Lorena

Llocs:

1. CU2. Cap d'Unitat de Prevenció

2. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

3. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

2. DNI ***1211***

Vidal Pinya, Pau

Llocs:

1. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

2. CU2. Cap d'Unitat de Prevenció

 

 

 

ANNEX 2 Llista definitiva de persones excloses al Concurs CO 1/2022

1. DNI ***689***

Fernández Irigaray, Dolores

Llocs:

1. CU2. Cap d'Unitat d'Investigació

2. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

Motiu d' exclusió: no acredita ser funcionària de carrera del grup A2

2. DNI ***884***

Pinto Cañón, José Luis

Llocs:

1. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

2. CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

3. CU2. Cap d'Unitat de Prevenció

Motiu d' exclusió: no acredita un any d'experiència en alguna d'aquestes matèries: contractació pública, gestió pressupostària, subvencions, gestió de personal, control dels ingressos públics, blanqueig de capital, o planejament i disciplina urbanística.