Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’anatomia patològica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 1710 - Pàgines 8453-8454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista de cirurgia plàstica i reparadora convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 1711 - Pàgines 8455-8457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista de medicina del treball convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d’abril) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol)

    Número de registre 1713 - Pàgines 8458-8459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es realitza una correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de setembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 d’abril)

    Número de registre 1714 - Pàgines 8460-8461

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Nomenament tècnic d'administració general, funcionari de carrera

    Número de registre 1727 - Pàgina 8462

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 1725 - Pàgines 8463-8524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de responsable de compres (Eivissa)

    Número de registre 1684 - Pàgines 8525-8531

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a de contractació (Mallorca)

    Número de registre 1686 - Pàgines 8532-8538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Cap d'Àrea de Dependència

    Número de registre 1687 - Pàgines 8539-8545

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 1751 - Pàgines 8546-8547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 04 de març de 2022 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, metge/metgessa d’Urgències d’Atenció Primària i facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’Àrea i en Equips d’Atenció Primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 1724 - Pàgines 8548-8562

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Andratx, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis

    Número de registre 1730 - Pàgines 8563-8572

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria plaça jutge/sa de pau substitut/a del municipi des Castell

    Número de registre 1738 - Pàgina 8573

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació de la composició del Tribunal Qualificador del procediment selectiu d´una plaça de cuiner/a de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar personal laboral fix

    Número de registre 1665 - Pàgina 8574

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Convocatòria Jutge de Pau Substitut

    Número de registre 1718 - Pàgines 8575-8576

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió de personal controlador del servei d’estacionament regulat de Sóller

    Número de registre 1731 - Pàgines 8577-8583