Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 123277
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant Resolució de 5 de novembre de 2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre) es van corregir les errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

3. Mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre) es van corregir noves errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

4. En data 23 de febrer de 2022 es va publicar en la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció pública, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

5. Atès que les comissions de valoració no estan completes, ja que alguns dels membres estan afectats per una causa legal d'abstenció, o han acreditat motius que es consideren procedents per renunciar i que n'impossibiliten l'actuació, és necessari designar nous membres per tal de poder continuar amb la tramitació del procediment.

 

Resolució

1. Modificar la composició de la Comissió Técnica de Valoració establerta en l'annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

2. Designar els nous membres que s'indiquen a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de març de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Nous membres de les comissions tècniques de valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GRUP A1: presidenta titular: Mª Isabel Garau Escarrer

presidenta suplent: Paula Gost Amengual

vocal 2a suplent: Carmen Ferre Pujol

vocal 3r titular: Luis Carlos González de Alaiza García

vocal 3r suplent: Miguel Ángel Lozano Úbeda

vocal 4a titular: Juana María Forteza Pujol

representant sindical suplent:

 

GRUP A1/A2:  presidenta titular: Angela Mas Amengual

presidenta suplent: Mª del Carmen Gili Crespo

vocal 3r suplent: Pedro José Moyano Marín

vocal 4a titular: Sandra Lacosta Suñer

representant sindical titular: Aranzazu Servera Ruiz de Velasco (SINTTA)

 

GRUP A2/C1:   president/a suplent: Enric Minguell Guijarro

vocal 1r titular: Guillermo Quetglas Busquets

vocal 1r suplent: José Francisco Reynés Sancho

vocal 2a suplent: Mª Asunción Navarro Pérez

vocal 3r suplent: Sergio Llambias Ribot

vocal 4a titular: Mª Antonia Gomila Jaume

vocal 4a suplent: Carolina Guayta Garrido

 

GRUP C1/C2:  vocal 1a titular: Misericordia Llinás Salas

vocal 3a titular: Antonia Maria Estarellas Torrens

vocal 3a suplent: Catalina Frontera Ribas

vocal 4t titular: Manuel Esteban Rivas

vocal 4t suplent: José Enrique Ferri Rodríguez

 

GRUP C2 i AP: vocal 3r titular: Lorenzo Femenias Binimelis