Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres 16 de desembre de 2021 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEPA Artà

    Número de registre 12681 - Pàgines 51116-51117

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 12725 - Pàgina 51118

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació convocatòria de Comissió de serveis CS101/2021 cap de Secció d'Infraestructura Tecnològica i Seguretat de l’IMAS

    Número de registre 12703 - Pàgines 51119-51126

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Esmena d’errades de l’expedient administratiu 215/2021

    Número de registre 12658 - Pàgines 51127-51131

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’1 plaça d'ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS, Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de la oferta d’ocupació pública de l’any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018

    Número de registre 12715 - Pàgines 51132-51140

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs-oposició 1 plaça de tècnic/a ciències de la informació, taxa d’estabilització temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 12716 - Pàgines 51141-51148

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de delineant/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 12717 - Pàgines 51149-51157

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 19 places d'Ajudant/a d'Oficis Diversos, taxa d’estabilització OPE 2018 i 2019

    Número de registre 12718 - Pàgines 51158-51163

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a de Manteniment, taxa d’estabilització OPE 2018

    Número de registre 12719 - Pàgines 51164-51171

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Intèrpret Informador/a, taxa d’estabilització OPE 2018

    Número de registre 12721 - Pàgines 51172-51179

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Faristoler/a, taxa addicional d’estabilització OPE 2018

    Número de registre 12722 - Pàgines 51180-51188

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Psicòleg/òloga, taxa addicional d’estabilització OPE 2018

    Número de registre 12723 - Pàgines 51189-51198

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de 16 places d’educador/a social (taxa addicional d’estabilització) corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 12724 - Pàgines 51199-51207

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de dues places d'auxiliar administratiu, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició, a la plantilla de la societat mercantil local “obres i serveis Sant Antoni 2005 SA” OSSAN

    Número de registre 12701 - Pàgines 51208-51217

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de quatre places de monitor multidisciplinar (1 plaça de Monitor Fitness_Gimnàs i 3 places de Monitor Natació_Socorrista), personal laboral fix , mitjançant el sistema de concurs oposició, a la plantilla de la societat mercantil local “Obres i Serveis Sant Antoni 2005 SA” OSSAN

    Número de registre 12702 - Pàgines 51218-51230

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de dues places d’Oficial de Manteniment, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició, a la plantilla de la societat mercantil local “Obres i Serveis Sant Antoni 2005 SA” OSSAN

    Número de registre 12705 - Pàgines 51231-51241