Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 617495
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Psicòleg/òloga, taxa addicional d’estabilització OPE 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 22439 de 23 de novembre de 2021, ha resolt el següent:

PRIMER.- Convocar concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de PSICÒLEG/ÒLOGA, vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Psicologia, grup A1, dotada pressupostàriament i corresponent a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de les ofertes d'ocupació públiques de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018).

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten. 

TERCER.- El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir al Molt Honorable Senyor Batle en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria que varen ser publicades al BOIB núm. 129  de 21 de setembre de 2019.

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de la plaça convocada.

SISÉ.- Nomenar una vegada efectuat el corresponent sorteig al Departament de Personal  amb els sindicats UGT i CCOO el dia 12 de novembre de 2021, als membres que formaran part del tribunal que avaluarà la convocatòria del procés selectiu psicòleg/loga pel sistema de concurs-oposició per torn lliure corresponent a la taxa addicional d'estabilització de feina temporal.

Els membres dels tribunals que duran a terme la convocatòria són els següents:

PRESIDENT.- Personal funcionari designat per la Corporació:

 

Titular:  Marcel·lí Fernandez de Heredia Cañellas

Suplent: Carme Oliva Segú

 

VOCALS:

Personal funcionari designat per sorteig, efectuat al Departament de Personal amb els sindicats el dia 12 de novembre de 2021

Titular 1: Ascensión Álvarez Molina

Suplent 1: Mª Magdalena Uguet Adrover

 

Titular 2: Juana Pascual Barrio

Suplent 2: Catalina Juan Garau

 

Titular 3: Maria Josep Aguiló Casabona

Suplent 3: José Juan Quetglas Mas

 

Titular 4: Mª Teresa Solsona Espriu

Suplent 4: Maria Pons Tomás

El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista. Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les possibles causes d'abstenció, segons l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, presentades pels membres del tribunal s'hauran d'acreditar degudament per qualsevol mitjà admès en dret.                         

BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR UNA PLAÇA VACANT DE PSICÒLEG/ÒLOGA (taxa addicional d'estabilització de la feina temporal) PEL TORN LLIURE, OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2018

OBJECTE I NORMES GENERALS

L'Ajuntament de Palma convoca proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura d'1 plaça de PSICÒLEG/ÒLOGA, vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Psicologia, grup A1, dotada pressupostàriament i corresponent a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l' oferta d'ocupació pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018).

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

L'article 55 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes disposa que "l'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe", que es complementa amb l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears: "A les ofertes d'ocupació pública de les administracions públiques de les Illes Balears, s'hi ha d'adjuntar una avaluació de l'impacte de gènere". Tot això posa de manifest el compromís assumit per l'Ajuntament de Palma en relació amb la promoció activa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció i actuació davant la violència de gènere.

Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 129, de 21 de setembre de 2019.

REQUISITS  DE LES PERSONES ASPIRANTS: A més dels que es preveuen a les bases generals:

1-. Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en psicologia en la data de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no és aplicable al personal aspirant que hagi obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es pugui presentar en cap altre moment.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.cat.

Les sol·licituds es podran presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Els drets d'examen seran de 26,52 euros i seran abonats dintre el termini d'admissió d'instàncies mitjançant la pàgina web (serveis+destacats+Emissió d'autoliquidacions). També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els  successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses s'exposarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. La relació de persones excloses es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.palma.cat, i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, a la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: concurs oposició pel torn lliure.

El present procediment selectiu generarà un borsí del qual es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat tots els exercicis o alguns, d'acord amb allò establert a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS:

El primer exercici s'efectuarà el tercer trimestre 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: Per a cada convocatòria, el tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d'entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la de les persones suplents. El secretari/a serà designat per votació d'entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

PROGRAMA DEL CONCURS OPOSICIÓ.

FASE DE CONCURS

Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva del personal aspirant que ha superat la fase d'oposició.

Únicament es valoraran aquells que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors. Les persones aspirants funcionàries d'aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

L'acreditació de treballs fets en entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en consorcis, en fundacions del sector públic, en empreses societàries del sector públic i en empreses privades es farà mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats per les persones aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació:

Experiència professional.

  • Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 3 punts.
  • Serveis prestats en el sector públic (que no siguin administracions públiques) exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 6 punts.

Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública. En aquest apartat es valoraran els serveis prestats en l'Administració Local en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent a la subescala tècnica d'administració especial, ocupant un lloc de treball de psicòleg/loga. Així mateix es valoraran els serveis prestats en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent al cos facultatiu superior, escala humanitats i ciències socials, especialitat psicologia; així com en l'Administració General de l'Estat o de qualsevol altra comunitat autònoma, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí ocupant un lloc de psicòleg/loga o de la corresponent comunitat autònoma.

Aquest apartat serà valorat a raó de 0,10 punts per mes de serveis prestats a l'Administració Local; i 0,07 punts per mes de serveis prestats a l'Administració autonòmica o estatal, fins a un màxim de 18  punts.

La puntuació màxima és de 20 punts.

Cursos de formació.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Escola  Municipal de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions, així com la formació organitzada i impartida pels Col·legis Professionals. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la Universitat, ni aquells presentats com a requisit d'accés a la plaça convocada.

L'hora d'impartició es valora amb: 0,012 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,009 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,004 punts

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

La puntuació màxima és de 9 punts.

Formació  que es valorarà  a qualsevol especialitat.

Es valoren per a qualsevol especialitat les següents accions formatives:

- Cursos de l'àrea jurídicoadministrativa.

- Cursos d'informàtica.

- Cursos de qualitat, habilitats, competències professionals i comandaments

- Cursos de prevenció de riscs laborals

 

L'hora d'impartició es valora amb: 0,007 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,002 punts

La puntuació màxima és de 3 punts.

Titulacions acadèmiques

1.Estudis que es valoren.

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial  o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que sí es pot valorar la llicenciatura o equivalent.

1.3 Es valoraran les titulacions de nivell superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit. 

2. Puntuació.

2.1 Estudis de Postgrau.

2.1.1 Per cada títol de doctor/a: 3 punts.

2.1.2 Per cada títol de màster universitari oficial: 2 punts.

2.1.3 Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim d'1 punt.

En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficial, ó 0,015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.

No es tindrà en compte com a mèrit el títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió objecte d'aquesta convocatòria, en el supòsit de presentar el títol de grau, en ser-ne requisit.

La puntuació màxima és de 5 punts

Coneixement de llengua catalana.

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística. El certificat LA que es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà: 

  • Nivell de domini funcional efectiu  (certificat C1): 1 punt.
  • Nivell de domini (certificat C2): 1,50 punts.
  • Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts.

La puntuació màxima és de 2 punts.

Exercicis per oposició superats

Per cada exercici obligatori superat per l'accés a la mateixa especialitat, dins els últims 14 anys anteriors a la present convocatòria: 0,33 punts.

La puntuació màxima serà d'1 punt.

Total puntuació fase de concurs: 40 punts.  

La fase de concurs suposarà un 40% de la puntuació final.

FASE D'OPOSICIÓ:

La fase d'oposició suposarà un 60% de la puntuació final.

PRIMER  EXERCICI:

Obligatori i eliminatori. Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps màxim de tres hores, dos temes elegits entre quatre, designats per sorteig públic del temari específic. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts. Cada tema es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici, 5 per cada tema.

En el cas que el temari específic s'incloguin temes relacionats amb el funcionament o protocols interns de l'Ajuntament de Palma seran facilitats per l'Àrea interessada a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.

Es valoraran, fonamentalment, els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat, l'ordre d'idees i la qualitat de l'expressió escrita.

SEGON EXERCICI:

Obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre un supòsit pràctic elegit a l'atzar d'entre els tres que proposi el tribunal, relacionat amb les matèries recollides al temari específic. El temps màxim per desenvolupar aquest exercici serà de dues hores. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici.

Per aquest exercici, les persones que opositin han d'anar proveïdes dels estris necessaris per la realització del exercici. L'ús de qualsevol document, material, etc, haurà d'autoritzar-se pels membres del tribunal i en cap cas es podrà fer servir eina informàtica de qualsevol tipus ni equips susceptible de connexió a Internet.

Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la normativa aplicable al cas plantejat, l'adequada formulació de conclusions i els coneixements exposats.

TERCER EXERCICI: De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut del temari de la part general, amb cinc de reserva amb la finalitat de convalidar successivament, segons l'ordre en el que es presentin en el qüestionari, aquelles que poguessin ser objecte d'anul·lació. El temps màxim per desenvolupar aquest exercici serà de 55 minuts. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una  puntuació mínima de 5 punts per superar aquest exercici.

Les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzarà amb un terç del valor assignat a la resposta correcta.

Per efectuar la qualificació de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent:

         [A-(E/3)] x 10

Q = -----------------------

                  P

Q: Resultat de la prova

A: Número de respostes correctes

E: Número de respostes errònies

P: Número de preguntes de l'exercici

Total puntuació fase d'oposició 50 punts.

Borsa de persones aspirants per nomenar personal funcionari interí

Constitució de la borsa d'interins

Es constituirà una borsa per al nomenament de personal interí de l'especialitat de Psicologia, que estarà integrada per les persones aspirants que hagin superat, com a mínim, el primer exercici d'aquesta convocatòria.

 

​​​​​​​ANNEX

TEMARIS

TEMARI PART ESPECÍFICA 

Tema 1. Organització i funcions dels Serveis socials de l'Ajuntament de Palma.

Tema 2. El Pla estratègic Benestar i Drets socials de l'Ajuntament de Palma 2017-2020.

Tema 3. Les funcions del psicòleg social als Serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma.

Tema 4. Els equips interprofessionals als Serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma.

Tema 5. La recepció i el diagnòstic en els processos d'atenció individual-familiar des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 6. La intervenció i l'avaluació final en els processos d'atenció individual-familiar des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 7. La detecció de necessitats i el disseny dels projectes en els processos d'atenció grupal-comunitària des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 8. La intervenció (grupal i comunitària) i l'avaluació en els processos d'atenció grupal-comunitària des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 9. Els sistemes d'informació i registre del treball social individual i familiar (TSIF) a l'Ajuntament de Palma.

Tema 10. L'entrevista psicosocial com a instrument per a la intervenció. Elements claus, tàctiques i disseny.

Tema 11. El Pla individualitzat d'inserció social en l'atenció individual-familiar des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma. La participació de la persona en el procés d'intervenció social.

Tema 12. Criteris tècnics de la intervenció comunitària des dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 13. El Catàleg de Prevenció social de l'Ajuntament de Palma (actualització 2016).

Tema 14. La Llei 4/2009 de Serveis socials de les Illes Balears.

Tema 15. Les prestacions municipals de la Regidoria de Benestar social de l'Ajuntament de Palma.

Tema 16. BALORA com a instrument per la valoració de la gravetat de les situacions de risc i desemparament: fulla-resum de l'instrument.

Tema 17. Intervenció amb menors i les seves famílies en risc de desatenció. Circuït i actuació municipal des d'atenció primària. Els serveis municipals especialitzats. L'Equip d'Infància i Família sorgit del Conveni amb l'Imas (2017)

Tema 18. Els indicadors de risc en els menors referenciats a la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i  l'adolescència davant de la violència. Aspectes conceptuals i tipologies. Actuacions dins l'àmbit municipal.

Tema 19. El desemparament infantil: indicadors referenciats a la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. Comparatives dels conceptes de risc i desemparament. Assignació actual de les intervencions municipal i insular.

Tema 20. Col·laboració entre els serveis socials, els serveis educatius i els serveis de salut al territori. Treball en xarxa.

Tema 21. Protocols d'atenció social als serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Col·laboració per part del/de la Psicòleg/loga social.

Tema 22. Protocols de l'atenció socioeducativa als serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Col·laboració per part la Psicòleg/loga social.

Tema 23. Protocols d'atenció domiciliària als serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Col·laboració per part la Psicòleg/loga social.

Tema 24. Intervenció psicosocial amb famílies amb dificultats en les habilitats de criança en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 25. Intervenció psicosocial amb famílies amb dificultats relacionals i de convivència en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 26. Intervenció psicosocial amb persones amb discapacitat/salut mental en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 27. Intervenció psicosocial amb persones majors amb dificultats psicològiques en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 28. Intervenció psicosocial amb adults amb dificultats psicològiques en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 29. Intervenció psicosocial en violència de gènere en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 30. Intervenció psicosocial amb persones immigrades amb dificultats psicològiques en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 31. Intervenció psicosocial en situacions de risc de desatenció en infants i adolescents en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 32. Intervenció psicosocial en situacions de maltractament en infància i adolescència en el marc dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Palma.

Tema 33. Normativa vigent de protecció a la infància i l'adolescència: Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència  de les Illes Balears.

Tema 34. Intervenció grupal amb dones en situació d'aïllament social i dificultats d'autoestima.

Tema 35. Les habilitats de criança peça clau en el desenvolupament normalitzat de les famílies en situació de risc. Grups educatius per a pares/mares amb mancances en les habilitats parentals.

Tema 36. L'ètica en els serveis socials. Codis d'ètica en el psicòleg social, en relació a l'usuari, a les institucions i altres professionals. La confidencialitat.

Tema 37. Els serveis d'acolliment de l'Ajuntament de Palma. Tipologia de serveis i criteris d'accés.

Tema 38 El maltractament en la gent gran. Definició. Senyals d'alerta. Factors de risc. Mesures preventives.

Tema 39. L'informe psicosocial. Bases conceptuals.

Tema 40. El Reglament de centres municipals de serveis socials de l'Ajuntament de Palma.

Tema 41. La Cartera municipal de serveis socials de l'Ajuntament de Palma.

Tema 42. El Catàleg de prestacions econòmiques de serveis socials 2020-2021.

Tema 43. La interdisciplinarietat entre el psicòleg i diferents perfils professionals: els educadors familiars i els educadors de discapacitats.

Tema 44. Diagnòstic social de Palma. Barris vulnerables.

Tema 45. L'atenció comunitària dels Convenis singulars de Benestar social amb entitats del tercer sector.

Tema 46. Drets i deures dels nins, nines i adolescents davant de la violència segons la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i  l'adolescència davant de la violència.

Tema 47. Detecció, notificació i avaluació de les situacions de desprotecció infantil. El Registro Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI).

Tema 48. Del deure de comunicació segons la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i  l'adolescència davant de la violència i de la Llei 9/2019 de 19 de febrer de l'atenció i els drets de la infància i adolescència de les Illes Balears.

Tema 49. Abordatge dels riscos, mal ús i conductes problemàtiques derivades de la utilització de les tecnologies digitals en població jove. Accions preventives.

Tema 50. L'OAC Social, l'Oficina de Prestacions i l'Equip de primera acollida (EPASS) dins el nou model d'atenció social a l'Ajuntament de Palma.

TEMARI PART GENERAL:

Tema 1. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encomana de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú: Disposicions generals del Procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu

Tema 3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú: La iniciació del Procediment: classes, esmenes i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Les fases del Procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. El silenci administratiu. Finalització del procediment.

Tema 4. Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.

Tema 5. Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú: Identificació i signatura dels interessats en el Procediment administratiu. Dret de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb els Administracions Públiques

Tema 6. Contractació administrativa: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Les prerrogatives de l'Administració en els contractes administratius. La modificació dels contractes. Extinció del contracte: recepció i resolució dels contractes administratius. Especialitats dels diversos tipus de contractes. El recurs especial en matèria de contractació.

Tema 7. L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. La reserva de serveis en favor de les entitats locals

Tema 8. Especialitats del règim orgànic-funcional en els municipis de gran població. La llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma: organització del govern municipal.  El Consell de Capitalitat. Prestacions dels serveis municipals: Formes de prestació dels serveis. El personal al servei de l'Ajuntament. La iniciativa pública municipal en l'activitat econòmica. Règim financer.

Tema 9. El personal al servei de les entitats locals: Classes i règim jurídic. Accés a l'ocupació pública. Planificació de recursos humans. Estructuració de l'ocupació pública.  Instruments d'ordenació dels llocs de feina. Provisió de llocs de feina i mobilitat. Situacions administratives.

Tema 10. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. Els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social dels empleats públics. El règim d'incompatibilitats: Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i Salut.

Tema 12. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

Tema 13. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no discriminació i violència de gènere. El principi d'igualtat a l'ocupació pública. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere a l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears

Tema 14. La centralitat del ciutadà. Participació ciutadana. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Consell de Transparència i Bon Govern. El Portal de Transparència. La transparència i l'accés a la informació en les comunitats autònomes i entitats locals. Govern obert. Codis de bon govern.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 9 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón