Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 617412
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de delineant/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 22.437 de 23 de novembre de 2021, va acordar el següent:

PRIMER.- Convocar concurs oposició pel torn lliure per cobrir quatre places de DELINEANT/A, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat delineant/a, grup B, dotades pressupostàriament i corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2017, publicada al BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017.

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten. 

TERCER.- El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir al Molt Honorable Senyor Batle en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria que varen ser publicades al BOIB núm. 129  de 21 de setembre de 2019.

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de les places convocades.

SISÉ.- Nomenar una vegada efectuat el corresponent sorteig al Departament de Personal  amb els sindicats UGT, CCOO i SPPME el dia 7 d'octubre de 2021, als membres que formaran part del tribunal que avaluarà la convocatòria del procés selectiu psicòleg/loga pel sistema de concurs-oposició per torn lliure corresponent a la taxa addicional d'estabilització de feina temporal.

Els membres dels tribunals que duran a terme la convocatòria són els següents:

PRESIDENT.- Personal funcionari designat per la Corporació:

 • Titular: Jordi Albert Soler Vallespir

 • Suplent: Alicia Caldentey Vidal

VOCALS.-Personal funcionari designat per sorteig, efectuat al Departament de Personal amb els sindicats els dia 7 d'octubre de 2021

VOCAL 1

 • Titular: Margarita Sastre Caba

 • Suplent: Bartolomé Amengual oliver

VOCAL 2

 • Titular: José Manuel Mira de la Portilla

 • Suplent: Juan Company Pujadas

VOCAL 3

 • Titular: Eva Herrero Balbastre

 • Suplent: Bartolomé Vives Colomar

VOCAL 4

 • Titular: Francisca Olvier Elias de Quirós

 • Suplent: José Mulet Llobera

El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista. Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les possibles causes d'abstenció, segons l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, presentades pels membres del tribunal s'hauran d'acreditar degudament per qualsevol mitjà admès en dret.

                         

Palma, 23 de novembre de 2021

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR QUATRE PLACES VACANTS DE DELINEANT/A

(taxa d'estabilització de la feina temporal) PEL TORN LLIURE

OBJECTE I NORMES GENERALS.

L'Ajuntament de Palma convoca proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura de quatre places de DELINEANT/A, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat delineant/a, grup B, dotades pressupostàriament i corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2017, publicada al BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017.

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

L'article 55 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes disposa que "l'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe", que es complementa amb l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears: "A les ofertes d'ocupació pública de les administracions públiques de les Illes Balears, s'hi ha d'adjuntar una avaluació de l'impacte de gènere". Tot això posa de manifest el compromís assumit per l'Ajuntament de Palma en relació amb la promoció activa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció i actuació davant la violència de gènere.

Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 129, de 21 de setembre de 2019.

REQUISITS  DE LES PERSONES  ASPIRANTS: A més dels que es preveuen a les bases generals:

1-. Estar en possessió del títol de Tècnic/a superior en projectes d'edificació, tècnic/a superior en obra civil o les corresponents equivalències de la branca de delineació.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.cat; aquest imprès haurà d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que l'interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds s'han de dirigir al Batle i es podran presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Els drets d'examen seran de 15,91 euros i seran abonats per les persones interessades dintre el termini d'admissió d'instàncies mitjançant el document d'autoliquidació que les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) els entregarà al presentar la sol·licitud d'admissió a la convocatòria. També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els  successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses s'exposarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. La relació de persones excloses es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.palma.cat, i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, a la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: concurs oposició pel torn lliure.

El present procediment selectiu generarà un borsí del qual es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat tots els exercicis o alguns, d'acord amb allò establert a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS:

El primer exercici s'efectuarà el tercer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d'entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la de les persones suplents. El secretari/a serà designat per votació d'entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

PROGRAMA DEL CONCURS OPOSICIÓ.

FASE DE CONCURS

Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

Únicament es valoraran aquells que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors. Les persones aspirants funcionàries d'aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

L'acreditació de treballs fets en entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en consorcis, en fundacions del sector públic, en empreses societàries del sector públic i en empreses privades es farà mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació:

Experiència professional

Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 3 punts.

Serveis prestats en el sector públic (que no siguin administracions públiques) exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 6 punts.

Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública. En aquest apartat es valoraran els serveis prestats en l'Administració Local en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent a la subescala tècnica d'administració especial, ocupant un lloc de treball de delineant/a. Així mateix es valoraran els serveis prestats en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent al cos facultatiu tècnic, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant/a; així com en l'Administració General de l'Estat o de qualsevol altra comunitat autònoma, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí ocupant un lloc de delineant/a o de la corresponent comunitat autònoma.

Aquest apartat serà valorat a raó de 0,10 punts per mes de serveis prestats a l'Administració Local; i 0,07 punts per mes de serveis prestats a l'Administració autonòmica o estatal, fins a un màxim de 18  punts.

La puntuació màxima és de 20 punts.

Cursos de formació.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Escola  Municipal de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions, així com la formació organitzada i impartida pels Col·legis Professionals. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la Universitat, ni aquells presentats com a requisit d'accés a la plaça convocada.

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent:

 • L'hora d'impartició es valora amb: 0,012 punts

 • L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,009 punts

 • L'hora d'assistència es valora amb: 0,004 punts

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

La puntuació màxima és de 9  punts.

Formació  que es valorarà  a qualsevol especialitat:

Es valoren per a qualsevol especialitat les següents accions formatives:

- Cursos de l'àrea jurídicoadministrativa.

- Cursos d'igualtat de gènere.

- Cursos d'informàtica.

- Cursos de qualitat, habilitats, competències professionals i comandaments

- Cursos de prevenció de riscs laborals​​​​​​​

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent:

 • L'hora d'impartició es valora amb: 0,007 punts
 • L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts
 • L'hora d'assistència es valora amb: 0,002 punts

La puntuació màxima és de 3 punts .

Titulacions acadèmiques

1.Estudis que es valoren.​​​​​​​

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial  o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que sí es pot valorar la llicenciatura o equivalent.

1.3 Es valoraran les titulacions de nivell superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit. 

2. Puntuació.​​​​​​​

2.1 Estudis de Postgrau.

2.1.1 Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 1 punt.

En el supòsit que el títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficials, o 0.015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.

2.2 Estudis universitaris:​​​​​​​

2.2.1 Per cada titulació acadèmica oficial de llicenciatura, grau, arquitectura, enginyeria o equivalent: 2 punts.

2.2.2 Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 1,5 punts.

2.2.3 Per cada títol propi de grau: 1 punt.

2.3 Estudis no universitaris:

2.3.1 Per cada titulació acadèmica de tècnic/a superior de formació professional (cicle formatiu) o equivalent: 1 punt.

La puntuació màxima és de 5  punts

Coneixement de llengua catalana.

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística. El certificat LA que es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà: 

 • Nivell de domini funcional efectiu  (certificat C1): 1 punt.
 • Nivell de domini (certificat C2): 1,50 punts.
 • Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts.

La puntuació màxima és de 2 punts.

Exercicis per oposició superats

Per cada exercici obligatori superat  per l'accés a la mateixa especialitat, dins els últims 14 anys anteriors a la present convocatòria: 0,33 punts.​​​​​​​

La puntuació màxima serà d'1 punt.

Total puntuació fase de concurs: 40 punts.  

La fase de concurs suposarà un 40% de la puntuació final.

FASE D'OPOSICIÓ:

La fase d'oposició suposarà un 60% de la puntuació final.

PRIMER  EXERCICI:

Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps màxim de tres hores, dos temes elegits entre quatre temes designats per sorteig públic del temari específic que s'enumeren a continuació. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts. Cada tema es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cadascun dels temes per superar aquest exercici.

Es valoraran, fonamentalment, els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat, l'ordre d'idees i la qualitat de l'expressió escrita.

SEGON EXERCICI:

Serà pràctic i constarà de les dues  parts següents:

Aixecament de croquis en planta, alçat i seccions d'un element arquitectònic.

Partint del croquis acotat de la primera part, realitzar un exercici proposat pel tribunal amb el programa MicroStation V8i.

El temps màxim per desenvolupar aquest exercici serà determinat pel tribunal. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici.

TERCER EXERCICI

Consistirà a en contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes sobre el contingut del temari de la part general. El temps màxim per desenvolupar aquest exercici serà de 60 minuts. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una  puntuació mínima de 5 punts per superar aquest exercici.

Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,25 punts. Les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzarà amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. Per efectuar la qualificació de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent:

[A-(E/3)] x 10

Q = ------------------------

P

Q: Resultat de la prova

A: Número de respostes correctes

E: Número de respostes errònies

P: Número de preguntes de l'exercici

Total puntuació fase d'oposició 50 punts.

Borsa de persones aspirants per nomenar personal funcionari interí

Constitució de la borsa de personal interí​​​​​​​

Es constituirà una borsa per al nomenament de personal interí de l'especialitat de delineant/a que estarà integrada per les persones aspirants que hagin superat, com a mínim, el primer exercici d'aquesta convocatòria.

ANNEX TEMARIS

TEMARI PART ESPECÍFICA

1. Perpendiculars. Diferents problemes; casos en què el punt estigui contingut a la recta o sigui exterior. Rectes paral·leles: problemes amb la utilització del compàs i amb plantilla.

2. Angles. Construcció d'angles iguals. Suma, resta i divisió d'angles. Traçat de la bisectriu.

Aplicacions a rectes concurrents. Altres problemes.

3. Triangles i quadrilàters: problemes sobre la construcció. Polígons regulars. Construcció del pentàgon, hexàgon, heptàgon, octàgon i enneàgon: diferents casos.

4. Tangents. Construcció de rectes i circumferències tangents. Construcció de circumferències tangents entre si. Enllaços de rectes i corbes.

5. Construcció, comprovació i ús d'escales i cercles graduats. Generalitats sobre normalització: DIN, ASA, ISO, INE, etc. Formats, escales i plegament de plànols. Reproducció de plànols.

6. Acotacions. Nocions generals. Cotes de dimensió i situació. Selecció, correlació i col· locació de cotes. Acotació en espai limitat. Toleràncies acumulatives per simetria, de concentricitat i d'eixos. Tolerància per a cotes angulars.

7. Projeccions. Generalitats. Projeccions cilíndrica, cònica i dièdrica. Representació de prismes, esferes, etc., i interseccions simples entre aquestes i plans.

8. Perspectives. Nocions elementals: axonomètrica, cavallera, cònica.

9. Seccions. Seccions totals i parcials. Tall interromput. Seccions desplaçades. Seccions convencionals.

10. Topografia, planimetria i adaptació del planejament. Pla d'aixecament de planimetria d'un terreny. Formes del terreny, cim o cota, vessant, port, replà etc. Perfils del terreny rasant, desmunts i terraplens.. Representació de cultius, vegetació, aigües i signes convencionals.

11. Aixecament d'edificis i terrenys. Pressa de dades de camp. Construcció. Lectures digitals amb aparells làser, Triangulació, anivellament, acotació. Fotointerpretació. Mesures de superfície i mesures de volums.

12. Edificació. Plantes, alçats, seccions, detalls: interpretació i correlació. Perspectives i ombreig. Seccions de fuga.

13. Detalls constructius d'edificis: fonamentacions, estructures de formigó.

14. Detalls constructius d'edificis: obres de fàbrica, fusta, formigó, acer i mixtes.

15. Detalls constructius d'edificis: cobertes. Sistemes de tancament.

16. Representació gràfica d'espais exteriors, espais d'estada, plantacions, paviments, Arbrat de Parcs i Jardins i elements de jardineria i mobiliari urbà.

17. Sistemes georeferenciats; coordenades, referències UTM i tractament de cartografia base per a usos múltiples en sistemes d'informació geogràfica.

18. Planejament municipal. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. Ordenació urbana. Usos del sòl i zonificació.

19. Instruments d'ordenació del territori: directius d'ordenació del territori, plans territorials, plans parcials, plans sectorials. Documentació general  i característiques bàsiques de la documentació gràfica dels plans.​​​​​​​

20. La gestió cadastral. Alteracions d'ordre físic. Revisions cadastrals. Conservació del cadastre. Correcció d'errors.

21. Materials més corrents utilitzats en l'edificació i les obres públiques. Breu explicació i comportaments d'aquests.

22. Llicències urbanístiques: procediment, competències, actes subjectes a llicències. Tipus de llicència.​​​​​​​

23. Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana: normes comunes a tots els tipus d'edificació.

24. Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana: normes aplicables a l'edificació segons l'alineació de vial i a l'edificació segons regulació de parcel·la.

25. Disciplina urbanística: ordres d'execució i infraccions urbanístiques.

26. Condicions de dimensionat, d'higiene i d'instal·lacions per a disseny i habilitament d'habitatges, així com per a l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

27. Aparcaments: obligatorietat, nombre de places a reservar, determinacions de disseny

28. Llei 8/2017, de 3 d'agost, de d'accessibilitat universal de les Illes Balears. Codi tècnic de l'edificació: DB-SUA.

TEMARI PART GENERAL.

Tema 1: Contractació administrativa: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Especialitats dels diversos tipus de contractes. El recurs especial en matèria de contractació.

Tema 2: El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La funció pública local: classes de funcionaris locals. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Procediment sancionador.​​​​​​​

Tema 3: Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú: Disposicions generals del procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu.

Tema 4: Llei 39/2015 de procediment administratiu comú: Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.

Tema 5: La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i Salut.

Tema 6: La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat.

Tema 7: Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no discriminació i violència de gènere. El principi d'igualtat a l'ocupació pública. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere a l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB

 

Palma, 9 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) ​​​​​​​​​​​​​​Esperanza Vega Terrón