Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 617620
Cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb efectes del dia 10 de desembre de 2021, la Presidència del Consell de Mallorca, ha cessat les persones relacionades, que ocupaven els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual.

NOM I LLINATGES                                     CÀRREC                                   

Maria Llorach Cartaña                                      Secretari –ària de Grup Polític                

 

Palma,  16 de desembre de 2021 

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021)  Josep Lluís Colom Martínez