Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades de l’edicte 11130 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 149 de 30 d’octubre de 2021 relativa a la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’octubre de 2021 per la qual es disposa el cessament del secretari del Consell Escolar de les Illes Balears i el nomenament del nou secretari

    Número de registre 11315 - Pàgina 44359

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Formentera

    Número de registre 11379 - Pàgina 44360

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Santa Margalida

    Número de registre 11380 - Pàgina 44361

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Pollença

    Número de registre 11381 - Pàgina 44362

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Llucmajor

    Número de registre 11382 - Pàgina 44363

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament de tècnic d’administració general (funcionari de carrera)

    Número de registre 11296 - Pàgines 44364-44365

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenament funcionaris de carrera amb la categoria de tècnic d'aministració general de l'ajuntament d'Alcudia, escala d'aministració general, subescala tècnica, grup A-1

    Número de registre 11383 - Pàgines 44366-44367

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca, categoria Administrativa d'Administració General

    Número de registre 11332 - Pàgines 44368-44369

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca, categoria Administrativa d'Administració General

    Número de registre 11333 - Pàgines 44370-44371

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca, categoria Administrativa d'Administració General

    Número de registre 11334 - Pàgines 44372-44373

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de nou policies locals com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Inca

    Número de registre 11338 - Pàgines 44374-44383

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 11295 - Pàgines 44384-44386

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11357 - Pàgines 44387-44390

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11358 - Pàgines 44391-44394

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11359 - Pàgines 44395-44398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció d’Anestesia i Reanimació (Àrea Pediàtrica) de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11360 - Pàgines 44399-44402

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases del procediment selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, tres (3) places de la categoria d’oficial de la policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020 (BOIB nº 213, de dia 24 de desembre de 2020), pel sistema d’accés de promoció interna i mitjançant concurs oposicióa l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 11318 - Pàgines 44403-44418

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a en atenció sociosanitària a persones dependents (treballadora familiar), per cobrir necessitats temporals o substitucions en la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Margalida

    Número de registre 11335 - Pàgines 44419-44428

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Bases específiques que han de regular el proveïment de l’especialitat de policia tutor de la policia local de Sóller

    Número de registre 11363 - Pàgines 44429-44432

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Bases específiques del procés selectiu per a l'ingrés com a funcionari-a interí-na a una plaça vacant de Conserge, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació

    Número de registre 11364 - Pàgines 44433-44442

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Bases específiques que regiran el procediment selectiu per a l'ingrés com a funcionari interí a la plaça d’Operari de brigada d’obres i serveis, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació

    Número de registre 11365 - Pàgines 44443-44451