Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 525529
Correcció d’errades de l’edicte 11130 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 149 de 30 d’octubre de 2021 relativa a la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’octubre de 2021 per la qual es disposa el cessament del secretari del Consell Escolar de les Illes Balears i el nomenament del nou secretari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 149 de 30 d'octubre de 2021 s'ha detectat una errada en la publicació de l'edicte 11130, en concret, es va publicar la versió en llengua castellana de l'edicte a la versió en català del butlletí.

Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'esmenar l'error i per això s'ha de publicar l'edicte íntegrament de manera que es publiqui la versió catalana en el butlletí corresponent:

“El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

En el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 per la qual s'ordena la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. L'article 15.c) d'aquest Reglament estableix que el secretari és un dels òrgans unipersonals del Consell i l'article 19 n'estableix les funcions.

L'article 9.5 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, estableix que el secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha d'ésser nomenat pel conseller competent en matèria d'educació i que la persona nomenada ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en aquesta matèria.

El senyor Joan Mateu Canyelles ha de cessar en el càrrec de secretari del Consell Escolar de les Illes Balears atesa la seva renúncia.

El senyor Miguel Ángel Peñalver García, funcionari docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, compleix les condicions establertes en la normativa vigent per ser nomenat secretari.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Disposar el cessament del senyor Joan Mateu Canyelles en el càrrec de secretari del Consell Escolar de les Illes Balears, alhora que se li agraeixen els serveis prestats i la col·laboració prestada.

2. Nomenar el senyor Miguel Ángel Peñalver García, funcionari docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a secretari del Consell Escolar de les Illes Balears.

3. Disposar que el nomenament tengui efectes a partir de la data de la signatura d'aquesta Resolució .

4. Notificar aquesta resolució al senyor Joan Mateu Canyelles i al senyor Miguel Ángel Peñalver García i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 d'octubre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà”

Palma, 2 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà