Torna

Ordenació del comerç

  Vendes Promocionals (Requisits generals)  

                          

               VENDES PROMOCIONALS

                          (REQUISITS GENERALS)

CONCEPTE

Vendes que ofereixen als consumidors productes en condicions més avantatjoses que les habituals en el comerç, mitjançant qualsevol altre tipus d’incentius.

TIPUS

Vendes en promoció o en oferta

Vendes amb obsequi

Vendes en rebaixa

Vendes de saldos

Vendes en liquidació

Vendes d’excedents de producció

· Cada una d’aquestes denominacions només es pot utilitzar per anunciar la venda que s’ajusti a la regulació respectiva establerta en la Llei de comerç. Queda expressament prohibida la utilització d’aquestes denominacions o d’altres de similars per anunciar vendes que no responguin al concepte legal corresponent.

· La utilització de les denominacions esmentades que no s’ajusti a la regulació respectivament establerta per a cada una de les activitats de promoció de vendes en aquesta llei es reputarà deslleial quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article 5 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

REQUISITS GENERALS

· En cada un dels articles que es disposin per a la venda amb reducció de preu, hi ha de constar amb claredat el preu anterior juntament amb el preu reduït, excepte que es tracti d’articles posats a la venda per primera vegada.

· S’entén per preu anterior o habitual aquell que hagi estat aplicat sobre productes idèntics durant un període continuat de trenta dies en els sis mesos precedents.

· Les activitats de promoció de vendes es poden simultaniejar en un mateix establiment comercial, excepte en els casos de vendes en liquidació, sempre que hi hagi la deguda separació entre aquestes i es respectin els deures d’informació.

· En cap cas, la utilització de les activitats de promoció de vendes no es pot condicionar a l’existència d’una reducció percentual mínima o màxima.

· En tot moment, l’òrgan competent en matèria de comerç pot requerir als comerciants que practiquin qualsevol modalitat de venda promocional informació sobre les ofertes que fan.

PUBLICITAT

· La publicitat de les vendes promocionals ha d’anar acompanyada d’informació suficient i clara sobre les seves condicions i característiques, el preu habitual i reduït o el percentatge de descompte sobre el preu habitual, els productes que inclou i el període de vigència de la promoció, i assenyalar de manera clara i visible la data de començament i de finalització.

· La durada de la publicitat no ha d’excedir de la disponibilitat d’existències dels productes oferts.