Torna

Ordenació del comerç

  Rebaixes                                    

 

VENDA EN REBAIXES

 

CONCEPTE

 

S'entén que hi ha venda en rebaixes quan els articles objecte d'aquesta venda s'ofereixen, en el mateix establiment on s'exerceix habitualment l'activitat comercial,  a un preu inferior al fixat abans de les rebaixes.

 

 

REQUISITS

 

  • Correspon a cada comerciant decidir lliurement els períodes estacionals en què poden tenir lloc les rebaixes, com també la durada. En tot cas, les dates de les rebaixes s'han d'exhibir als establiments comercials en un lloc visible al públic.

 

  • Els articles rebaixats han d'haver estat inclosos amb anterioritat, i durant un mínim d'un mes, en l'oferta habitual de vendes.

 

  • No es pot anunciar la venda en rebaixes en un establiment comercial quan afecti menys de la meitat dels productes oferts, sense perjudici que es pugui anunciar la de cada producte o article en concret.

 

  • En el supòsit que les ofertes en rebaixes no afectin la totalitat dels productes comercialitzats, els rebaixats han de ser degudament identificats i diferenciats de la resta.

 

  • En tot cas, les reduccions dels preus s'han de consignar fent figurar de forma clara el preu habitual i el reduït o el percentatge de descompte.

 

  • No podran ser objecte de rebaixes productes deteriorats, amb desperfectes, que presentin qualsevol falta amb relació al mateix producte original posat a la venda, o obsolets. No es podran posar a la venda en rebaixes les unitats de producte adquirides amb aquesta finalitat.