Torna

Ordenació del comerç

  Liquidacions                               

 

 

 

CONCEPTE

 

Venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències que només es pot dur a terme en els supòsits fixats per la Llei.

 

La venda en liquidació es pot dur a terme per:

  • - Voluntat del comerciant o de qui li adquireix el negoci.
  • - Execució d'una decisió judicial o administrativa.

 

 

SUPÒSITS

 

1. Cessament total o parcial de l'activitat. En el cas de cessament parcial s'ha d'especificar el tipus de mercaderies objecte de la liquidació.

 

2. Canvi de branca de comerç o modificació substancial en l'orientació del negoci.

 

3. Canvi de local.

 

4. Realització d'obres d'importància en el local, quan aquestes requereixin tancar-lo temporalment.

 

5. Qualsevol supòsit de força major que ocasioni un greu obstacle al normal desenvolupament de l'activitat comercial per un període continuat com a mínim d'un mes.

 

 

REQUISITS

 

 

  • La duració màxima de la venda en liquidació és d'un any.

 

  • L'anunci de la venda en liquidació ha d'assenyalar-ne la causa.

 

  • Només poden ser objecte de la venda en liquidació els productes que formen part de les existències de l'establiment. No es poden adquirir nous productes per incloure'ls en la liquidació.

  • No es pot dur a terme una nova liquidació sobre els mateixos productes durant els tres anys següents, excepte si és per decisió judicial o administrativa, per tancament o per causa de força major.

 

  • Si una empresa és titular de diversos establiments de la mateixa activitat, el tancament total o parcial d'un sol punt de venda no té la consideració de cessament, sinó de canvi de local.