Torna

Ordenació del comerç

  Preus                                         

 

 

                                                      PREUS

 

LLIBERTAT DE PREUS

 

  • Els preus de venda dels productes han de ser els que determinin lliurement els comerciants, i oferts, amb caràcter general, d'acord amb el que disposa la legislació sobre defensa de la competència i sobre competència deslleial, sens perjudici de la normativa reguladora de la venda amb pèrdua i les excepcions establertes en lleis especials.

 

CONSIGNACIÓ DE PREUS

 

  • Els preus dels productes oferts s'han de consignar en euros i s'han d'assenyalar a cada un dels productes. Els preus també s'han de consignar als productes que s'exposen a l'aparador, de manera que es puguin llegir des de l'exterior de l'establiment, sens perjudici del que preveu la legislació aplicable en matèria de protecció de consumidors.

 

 

PROHIBICIONS

 

  • No es poden oferir ni fer vendes al públic amb pèrdua, llevat dels supòsits regulats en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç al detall. En qualsevol cas, s'ha de respectar el que disposa la Llei de competència deslleial.

 

Es considera que hi ha venda amb pèrdua quan el preu aplicat a un producte és inferior al d'adquisició segons la factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que hi figurin, o al de reposició si fos inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l'article hagués estat fabricat pel comerciant mateix, incrementats en les quotes dels imposts indirectes que gravin l'operació.

 

  • Es prohibeix la venda feta pel procediment anomenat en cadena o en piràmide. Són pràctiques de venda en piràmide les que preveu l'article 24 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial i, per tant, són nulles de ple dret les condicions contractuals contràries a allò que disposa aquest precepte.