Torna

Ordenació del comerç

                                       Horaris comercials

                                                   

 HORARI

GENERAL

 

  • Cada comerciant pot determinar lliurement l'horari d'obertura i tancament del seu establiment, amb un màxim de 90 hores setmanals en dies feiners.
  • L'activitat en diumenges i festius està prohibida, excepte els diumenges i festius autoritzats expressament, les dates dels quals es determinen anualment mitjançant una resolució de l'òrgan competent en matèria de comerç.
  • A més, amb caràcter excepcional i amb prèvia consulta a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, l'òrgan competent en matèria de comerç pot autoritzar l'obertura dels establiments comercials al públic en diumenge o festiu quan concorrin circumstàncies especials que suposin una significativa major afluència de visitants.

 

 

EXCEPCIONS

 

ESTABLIMENTS AMB RÈGIM ESPECIAL D'HORARIS

Tenen plena llibertat per determinar els dies i les hores d'obertura al públic (diumenges i festius inclosos):

1. Els establiments comercials en els quals l'oferta habitual sigui predominantment la venda de:

 -   pastisseria i rebosteria

 -   pa

 -   plats preparats

 -   premsa

 -   combustibles i carburants

 -   flors i plantes.

 2. Els establiments comercials situats a estacions, ports, aeroports i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri, i els situats dins establiments hotelers.

 3. Els comerços situats a zones de gran afluència turística, en les condicions establertes a les resolucions de declaració corresponents. [enllaç a la relació de ZGAT]

 4. Les botigues de conveniència, amb l'obligació de romandre obertes al públic un mínim de 18 hores diàries.

 5. S'entén per botigues de conveniència els establiments que compleixen els tres requisits següents:

 -   Tenir una superfície útil d'exposició i venda no superior a 500 m².

 -    Romandre obertes al públic un mínim de 18 hores diàries.

 -  Distribuir la seva oferta, de manera similar, entre els productes següents: llibres, premsa i revistes, productes d'alimentació, discs, vídeos, juguetes, regals i productes diversos. [enllaç protocol de certificat de botigues de conveniència]

 6. Els mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats pels ajuntaments.

 7. Els establiments comercials diferents dels anteriors, amb una superfície útil d'exposició i venda de fins a 300 m², exceptuant els que pertanyin a empreses o grups de distribució que no tenguin la consideració de petita o mitjana empresa, segons la legislació vigent.

RESTRICCIONS

HORÀRIES

Des de l’entrada en vigor del Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques (BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2020), els establiments comercials  situats a les zones delimitades a aquest Decret, que incloguin la venda d’alcohol en la seva oferta, han de romandre tancats entre les 21:30 hores i les 08:00 hores, amb independència de quina sigui la seva superfície útil d’exposició i venda i de que es trobin ubicats en Zona de Gran Afluència Turística.Aquesta zonificació afecta determinades àrees dels termes municipals de Calvià, Llucmajor, Palma i Sant Antoni de Portmany. La podeu consultar en els annexes del Decret llei 1/2020. [enllaç Decret llei 1/2020]