Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

Resolucions i documents per organitzar el curs 2022-2023

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2022 per la qual es determinen les característiques generals del programa de diversificació curricular i es regula el procediment per sol·licitar-ne la implantació als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3: Sol·licitud per implantar el programa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4: Certificat Claustre

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 5: Justificació implantació PDC

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 6: Informe derivació a PDC (Equip docent)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 7: Informe derivació a PDC (psicopedagògic)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 8: Consentiment família

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 9: proposta incorporació PDC