Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

Normativa currículum Batxillerat LOMLOE

Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.


Decret 33/2022, d'1 d'agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

 

Aquest és un resum de les instruccions recollides al document

Instruccions sobre convalidacions, exempcions i compatibilitat d’estudis als ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

 Curs 2023-2024

1. Alumnes dels ensenyaments professionals de música.

2. Alumnes dels ensenyaments professionals de dansa.

3. Exempció de la matèria d’educació física: alumnes amb la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, l’alumne ha de figurar a la llista publicada amb aquesta finalitat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). A més, es poden aplicar les exempcions als alumnes que formen part dels programes de tecnificació esportiva reconeguts per la Fundació de l’Esport Balear.

 4. Alumnes amb títol de tècnic mitjà de formació professional: Poden cursar el batxillerat reduït que es contempla a la resolució d’avaluació.

5. Exempció de l’avaluació de llengua catalana.

L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes es regula al capítol III de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018)

• EA ESCOLA D’ART DE MENORCA (07007188) MAÓ
• IES ALBUHAIRA (07008004) MURO
• IES CAP DE LLEVANT (07007954) MAÓ
• IES GUILLEM COLOM CASESNOVES (0700791) SÓLLER
• IES JOAN RAMIS I RAMIS (07001964) MAÓ
• IES JOSEP MARIA QUADRADO (07000832) CIUTADELLA
• IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607) ALAIOR
• IES JOSEP SUREDA I BLANES (07007747) PALMA
• IES MARC FERRER (07007802) FORMENTERA
• IES MARIA ÀNGELS CARDONA (07000844) CIUTADELLA
• IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS (07001940) MAÓ
• IES POLITÈCNIC (07003869) PALMA
• IES PUIG DE SA FONT (07008375) SON SERVERA
• IES SINEU (07008481) SINEU
• IES SON CLADERA (07015859) PALMA
• IES SON RULLAN (07006925) PALMA