Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

Normativa currículum Educació Infantil LOMLOE

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.


Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears.

 


desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials.
BOIB núm. 52, de 2 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de permanència a l’educació infantil.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Conformitat dels pares o tutors amb la permanència proposada.