Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

Normativa currículum Educació Secundària Obligatòria LOMLOE

Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.


 

Aquest és un resum de les instruccions recollides al document

Instruccions sobre convalidacions, exempcions i compatibilitat d’estudis als ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

 Curs 2023-2024

1. Alumnes dels ensenyaments professionals de música.

2. Alumnes dels ensenyaments professionals de dansa.

3. Exempció de la matèria d’educació física: alumnes amb la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, l’alumne ha de figurar a la llista publicada amb aquesta finalitat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). A més, es poden aplicar les exempcions als alumnes que formen part dels programes de tecnificació esportiva reconeguts per la Fundació de l’Esport Balear.

4. Exempció de l’avaluació de llengua catalana.

L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes es regula al capítol III de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018)

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2022 per la qual es determinen les característiques generals del programa de diversificació curricular i es regula el procediment per sol·licitar-ne la implantació als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3: Sol·licitud per implantar el programa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4: Certificat Claustre

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 5: Justificació implantació PDC

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 6: Informe derivació a PDC (Equip docent)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 7: Informe derivació a PDC (psicopedagògic)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 8: Consentiment família

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 9: proposta incorporació PDC


desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 7 Informe de l'equip docent FPB

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 8 Informe psicopedagògic FPB

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 9 Consentiment pares FPB

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 10 Proposta d'incorporació al FPB

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017.

desc_acrobat.gif

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Informe de l’equip docent.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades.