Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

FAQs INFANTIL 

(actualitzat a 19/05/2023)

No, a l’etapa d’educació infantil no s’han de ponderar els criteris d’avaluació, atès que no s’ha de calcular cap qualificació general de les àrees a l’avaluació final.

Les SA han d’estar a disposició de la comunitat educativa del centre, de la qual el DIE en forma part. Així mateix, les programacions d’aula de tots els nivells han d’estar a disposició de l’equip directiu i del DIE.

És una utilitat del GestIB per poder avaluar els alumnes de totes les etapes educatives, a partir de la introducció, per part dels docents, de les valoracions del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques.

A partir de les evidències obtingudes amb el desenvolupament de les situacions d’aprenentatge, el docent ha de valorar el grau d’assoliment dels criteris d’avaluació de l'àrea establerts a la proposta pedagògica. El docent enregistra aquesta valoració d'acord amb les categories "Completament", "Majoritàriament", "Suficientment", "Poc" i "Gens". Si es valora aquest criteri diverses vegades al llarg del curs, la darrera valoració introduïda és la que queda registrada. El docent no ha de fer res més a l’eina d’avaluació. Aquesta informació estarà a disposició de les famílies en qualsevol moment, i és compatible amb qualsevol altre sistema d’informació a les famílies, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

No, els criteris d’avaluació són els mateixos per a tots els centres, l’únic que pot canviar és la selecció d’aquests a cada curs i la seva seqüència dins cada curs.

El tractament dels criteris dins les SA i en el seu desplegament dins la programació d’aula, és la forma que tenim els mestres per iniciar o consolidar aquests criteris d’avaluació.

Si el centre ha utilitzat l'eina d'avaluació de manera oficial, l'informe d'avaluació de final de cicle és el mateix informe de seguiment de valoració dels criteris d'avaluació que genera automàticament el GestIB amb data de final de curs. Per altra banda, la "reflexió elaborada per l'equip docent" que estableix la normativa pot ser el mateix registre de les observacions que figuren a l'informe esmentat.

Si el centre no ha fet servir l'eina d'avaluació de manera oficial, l'informe d'avaluació de final de cicle és l'informe que hagi creat el propi centre per fer el seguiment del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació. La "reflexió elaborada per l'equip docent" pot formar part d'aquest mateix informe amb data de final de curs.

No. Els mestres han de valorar únicament els criteris d'avaluació seleccionats a la proposta pedagògica del centre per aquest nivell.

Tenint en compte que les SA és un document pensat per ser compartit i revisat, les SA ja dissenyades poden servir d’un any per altre sempre que l’equip docent les revisi i adapti, si escau, a les característiques del grup actual. El plantejament de les SA és prou flexible perquè també se’n puguin plantejar de noves a més de modificar les que ja s’han planificat a cursos anteriors.

Si al vostre centre es treballa per ambients, es poden crear situacions d'aprenentatge pròpies d'un ambient concret; però, també es poden dissenyar situacions d'aprenentatge en què s'hi incloguin diferents ambients.

Les situacions d'aprenentatge (SA) no s'han de programar a priori per al pròxim curs. En començar cada curs, cal tenir una previsió de les SA que es desplegaran al llarg del primer trimestre. A mesura que avança el curs, tenint en compte la proposta pedagògica del centre i les demandes i interessos dels alumnes, l'equip docent dissenyarà les SA.

La SA planteja un repte a partir de les competències específiques, els criteris d’avaluació i els sabers bàsics que s’hi mobilitzen. Recull una previsió breu de les dinàmiques d’iniciació, la previsió de les tasques que es desenvoluparan i dels processos de revisió, retroacció i de valoració que es duran a terme. La programació d’aula consisteix en les seqüències didàctiques concretes per desplegar la SA. Es concretaran les sessions, les tasques, els instruments d’observació, les rúbriques i altres instruments que es considerin necessaris per recollir les evidències dels aprenentatges dels nostres alumnes.

Les SA les planifica l’equip docent amb una previsió trimestral per tal de facilitar la regulació de la pràctica docent, i no hi ha un nombre definit de SA per a cap període al llarg del curs. Les SA han d’atendre als criteris d’avaluació que s’hagin seleccionat per al curs i han d’estar disponibles per a comunitat educativa.