Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

FAQs INFANTIL

No, a l’etapa d’educació infantil no s’han de ponderar els criteris d’avaluació, atès que no s’ha de calcular cap qualificació general de les àrees a l’avaluació final.

Les SA dels cursos senars (LOMLOE) i les programacions docents dels cursos parells (LOMCE) han d’estar a disposició de la comunitat educativa del centre, de la qual el DIE en forma part. Així mateix, les programacions d’aula de tots els nivells han d’estar a disposició de l’equip directiu i del DIE.

És una utilitat del GestIB per poder avaluar els alumnes de totes les etapes educatives. Substituirà l’actual avaluació del GestIB. Serà voluntària durant el curs 2022-2023.

A partir de les evidències obtingudes amb el desenvolupament de les situacions d’aprenentatge, ha de valorar el grau d’assoliment dels criteris d’avaluació de la seva àrea/matèria establerts a la concreció curricular. Aquesta valoració ha de ser un nombre enter entre 0 i 10. Si es valora aquest criteri diverses vegades, la darrera valoració és la definitiva. El docent no pot fer res més a l’eina d’avaluació.