Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per l’ autorització per tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre, mitjançant la instal·lació i explotació d’artefactes flotants, per a la temporada 2023, prorrogable anualment per les temporades 2024 i 2025

    Número de registre 3157 - Pàgina 18948

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic POCAFARINA de 3.500 kW ubicat al polígon 9, parcel·la 252 de Palma (RE001/23)

    Número de registre 2537 - Pàgina 18949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de l’ajuda, RES 1 de data 10 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2022, pèr la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

    Número de registre 3169 - Pàgines 18950-18954

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de l’ajuda, R2 exp. 021 de data 6 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2022, pèr la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

    Número de registre 3170 - Pàgines 18955-18959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de l’ajuda, R3 de data 8 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2022, pèr la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

    Número de registre 3171 - Pàgines 18960-18964

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023

    Número de registre 3145 - Pàgines 18965-18966

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial modificació de crèdits núm. 2/2023

    Número de registre 3146 - Pàgines 18967-18981

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació de crèdit 02/2023

    Número de registre 3168 - Pàgina 18982

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdits n.º 5/2023 del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent de tresoreria de despeses generals

    Número de registre 3173 - Pàgines 18983-18984

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública de l'aprovació inicial del Reglament de la Mesa General de Negociació

    Número de registre 3174 - Pàgina 18985

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Informació pública de l’acord d’aprovació inicial del modificat del Projecte de Compensació de la UA-1 Son Moll de Dalt

    Número de registre 3178 - Pàgina 18986

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la proposta del Pla de Gestió de l'Arbrat Urbà del municipi d'Inca

    Número de registre 3159 - Pàgina 18987

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació text inicial conveni urbanístic per la cessió de terrenys Platja de Muro

    Número de registre 3172 - Pàgines 18988-18989

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits núm. 983/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 3153 - Pàgina 18990

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 921/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 3154 - Pàgina 18991

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 931/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 3156 - Pàgina 18992