Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 238707
Aprovació inicial de la proposta del Pla de Gestió de l'Arbrat Urbà del municipi d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de dia 30 de març de 2023 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta del Pla de Gestió de l'Arbrat Urbà del municipi d'Inca, als efectes d'establir uns criteris i/o determinacions tècniques per complir amb les directrius que estableixen els estàndards europeus d'arbrat i establir una gestió de la infraestructura verda urbana en el municipi que serveixi de base per qualsevol nova intervenció en el municipi.

SEGON-. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 de dies, el Pla de Gestió de l'Arbrat Urbà del municipi d'Inca, mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea de Medi Ambient i a l'Àrea de Serveis) d'aquest Ajuntament i formular les al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns. En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de Pla d'arbrat.

TERCER.- INICIAR els tràmits per dur a terme la revisió de l'Ordenança municipal de l'arbrat, parcs, jardins i espais verds, als efectes de la seva adaptació al Pla de Gestió de l'Arbrat Urbà del municipi d'Inca.”

 

(Firmado electrónicamente: 31 de març de 2023)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió