Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament funcionària de carrera de l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 3179 - Pàgina 18904

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Anul·lació de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral temporal de la categoria de tècnic o tècnica amb titulació superior en Comunicació, del grup professional A, fins a la cobertura definitiva d’aquesta plaça de la Unitat d’Administració i Gestió, amb codi L0311000K, dotada a la relació de llocs de treball de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

    Número de registre 3131 - Pàgina 18905

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Nomenament Jutge/essa de Pau. Anunci d'obertura d'un termini de 10 dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Batlia

    Número de registre 3155 - Pàgina 18906