Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 32272
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor de 11 de gener de 2023 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital de Manacor

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor hi ha un lloc de treball vacant de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu, que cal cobrir.

Fonaments de dret

1. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. La Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció general de l'INSALUD sobre provisió de llocs de treball de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de llocs de cap de l'àrea de gestió, llocs de cap de servei o de secció assistencials o supervisions.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorial (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021).

5. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm.46, de 12 d'abril de 2016).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor.

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (annex 1) i el model de sol·licitud (annex 2).

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Manacor, 11 de gener de 2023

La directora gerenta Catalina Vadell Nadal Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears  (BOIB núm. 39, de 20/03/2021) 

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Característiques i funcions del lloc de treball convocat

Es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor.

El règim jurídic d'aquest lloc de treball és el que estableixen la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i altres disposicions aplicables.

Tindrà les responsabilitats que preveu l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament dels hospitals gestionats per l'Institut Nacional de la Salut; del funcionament correcte de l'àrea i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tenguin assignats.

2. Requisits per optar al lloc de treball

2.1. Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.

2.2. Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

2.3. En relació amb l'acreditació del nivell de català, davant la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, a aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català prevista en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es disposa en la mateixa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d'agost de 2022, tot i que a aquelles persones que el puguin acreditar els serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyalen en aquesta convocatòria.

2.4. Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés selectiu. Tot aspirant ha d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud.

3. Presentació de sol·licituds

3.1. Tot aspirant a participar en la selecció per cobrir el lloc de treball convocat ha de presentar una sol·licitud segons el model que figura en l'annex 2.

3.2. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.3. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre de l'Hospital de Manacor o en el registre de qualsevol de les gerències del Servei de Salut, o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tota sol·licitud presentada mitjançant una oficina de Correus ha d'anar dins d'un sobre obert perquè sigui datada i segellada abans de certificar-la.

3.4. Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació que es relaciona a continuació: 

a) Currículum, degudament acreditat per mitjà de la documentació original que s'escanejarà en el moment del registre.

b) Projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat assistencial, on s'incloguin els punts següents:

 • Introducció.
 • Descripció de l'estructura física de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor.
 • Recursos humans de la Unitat: descripció d'equip que integra la Unitat, nombre d'efectius d'ambdues categories, distribució d'aquests segons àrees de treball.
 • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió d'infermeria, especificant els punts forts i punts febles detectats. 
 • S'han d'incloure també les propostes o accions de millora a dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
 • Elaboració d'una proposta del mapa de competències amb que han de comptar els professionals de l'Àrea segons les responsabilitats i rols professionals.
 • Projectes de futur de cara al Pla Director.
 • Conclusions.

4. Altres aspectes que es valoraran

 • Capacitat d'adaptació a entorns professionals i organitzatius canviants.
 • Capacitat docent i formadora.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat de lideratge, negociació, integració i direcció d'equips.
 • Capacitat d'adaptació a entorns professionals i organitzatius canviants.
 • Coneixements en tecnologies de la informació. 
 •  
 • Experiència en la implementació de sistemes de gestió per processos, qualitat, recursos humans, etc.

5. Procediment de selecció i resolució de la convocatòria

5.1. Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds i quan l'òrgan competent hagi verificat que els aspirants compleixen els requisits i la resta de les especificacions exigides en la convocatòria, la directora gerenta de l'Hospital de Manacor dictarà una resolució per nomenar al candidat més adequat per ocupar el lloc de treball, o bé per declarar deserta la convocatòria si no s'ha presentat cap aspirant idoni. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.2. La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el lloc de treball. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa en el mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria en el mateix centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa en un altre centre, ocuparà directament el lloc de treball i quedarà respecte a la plaça en la situació de reserva en el centre d'origen o en la situació administrativa que correspongui a l'administració d'origen.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre servei de salut o administració sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, de manera que quedarà respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que sigui procedent i sigui declarada en la seva administració d'origen.

 

 ANNEX 2 Model de sol·licitud

Sol·licitud per participar en el procés selectiu per cobrir una plaça de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l'Hospital de Manacor, convocada per mitjà de la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 11 de gener de 2023

Dades de l'aspirant.

Primer llinatge: ...........................................................................  Segon llinatge:...........................................................................................     

Nom: .............................................................................................................  Núm. doc. identitat:  .................................................................   

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Tipus de via (carrer, plaça…) i nom:    ................................................................................................................................................................

Núm.  ...................   Pis:  ..........  Porta: ................ Localitat: ..........................................................................................................................    

Codi postal:  ..................................  Municipi:  ................................   

Telèfons: ..........................................            .................................   Correu electrònic:   ...............................................  

EXPÒS:

1. Que el ……de …………………………..de 2023 es va publicar la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor per la qual es convoca una plaça de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu.

2.    Que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

SOL·LICIT:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per a la qual cosa adjunt en aquesta sol·licitud la documentació exigida.

....................., ......... de.......................................de 2023

[rúbrica]

 

 

GERÈNCIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR