Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits per transferència 26/2022

    Número d'edicte 10442 - Pàgines 49464-49471

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació definitiva del pressupost 2022 de l'Ajuntament d'Ariany

    Número d'edicte 10284 - Pàgines 49472-49473

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a concurrència a processos de selecció de personal de l'ajuntament de Deià

    Número d'edicte 10402 - Pàgines 49474-49475

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb runa, material de construcció, tanques, puntals, estintols, contenidors d’obres, sacs d’obra, bastides i altres elements anàlegs

    Número d'edicte 10413 - Pàgines 49476-49478

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia

    Número d'edicte 10414 - Pàgines 49479-49480

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local

    Número d'edicte 10416 - Pàgines 49481-49485

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal de l'Impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 10443 - Pàgines 49486-49490

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 09/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 10419 - Pàgina 49491

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 10/2022 de modificació del pressupost municipal del 2022

    Número d'edicte 10421 - Pàgina 49492

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 11/2022 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 10422 - Pàgina 49493

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal del preu públic del servei d'escoletes municipals

    Número d'edicte 10425 - Pàgines 49494-49496

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació definitiva de la modificación de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost de Bens immobles

    Número d'edicte 10427 - Pàgines 49497-49503