Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 635151
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 10 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor (exp. 0607-2022-000036)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el programa 93100 (Serveis Econòmics-Departament de Serveis Generals) del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022 hi ha una plaça vacant de viceinterventor, reservada a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala intervenció - tresoreria, categoria d'entrada, integrada en el grup A1, de la qual es considera necessària la seva cobertura i que ja va ser sol·licitada, d'entre d'altres documents, mitjançant informe d'Intervenció de data 04.09.2018.

La plaça abans esmentada es correspon amb el lloc de treball que figura amb el codi 93100-0001 del Catàleg de llocs de feina del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 158, de 18 de desembre de 2018).

L'article 29 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, disposa que la provisió dels llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional s'ha d'efectuar mitjançant concursos ordinaris de mèrits, convocats amb caràcter anual pels presidents de les corporacions locals i publicats simultàniament per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, d'acord amb les previsions que conté aquest Reial decret.

Així mateix, l'apartat segon de l'esmentat precepte estatal, preveu que amb caràcter subsidiari, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha de convocar, amb la mateixa periodicitat, un concurs unitari en cada subescala i/o categoria per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

D'acord amb la regulació esmentada, el Decret de Presidència 105/2021, de 16 d'abril, aprovà la convocatòria i les bases amb els mèrits específics per a la cobertura del lloc de viceinterventor. Convocatòria que fou publicada mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del govern de les Illes Balears de 28 d'abril de 2021 per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOIB núm. 59, de 6 de maig), i la Resolució de 28 de maig de 2021, de la Direcció General de la Funció Pública adscrita al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publiquen les bases de concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE núm. 134, de 5 de juny).

Un cop transcorregut el termini establert per les bases i davant la manca de presentació de sol·licituds, l'esmentada convocatòria de provisió mitjançant concurs ordinari del lloc de viceinterventor va quedar deserta.

L'any següent es tornà a convocar el concurs ordinari per a la provisió del lloc de viceinterventor mitjançant el Decret de Presidència 147/2022, de 15 de juny, publicant-se mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del govern de les Illes Balears de 30 de juny de 2022 (BOIB núm. 86, de 2 de juliol, i la Resolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de la Funció Pública adscrita al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publiquen les bases de concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Aquesta segona convocatòria d'un concurs ordinari per a proveir el lloc de viceinterventor del Consell Insular de Menorca també va quedar deserta davant la manca de presentació de sol·licituds dintre del termini establert.

Així mateix, s'ha de tenir en compte que el lloc de viceinterventor del Consell Insular de Menorca es va incloure en el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional aprovat per la Resolució de la Direcció General de la Funció Pública (Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) de 21 de desembre de 2021 (BOE núm. 310, de 27 de desembre). Procediment de provisió que, en el cas concret del lloc de viceinterventor del CIM, fou declarat desert per la Resolució de la Direcció General de la Funció Pública de 20 de maig de 2022 (BOE núm. 121, de 21 de maig).

El mateix Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, preveu, en el seu article 53, que quan no sigui possible la provisió dels llocs reservats per funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i, sense perjudici de la previsió que estableix l'article 10.4 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, les corporacions locals poden proposar a la comunitat autònoma, amb respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el nomenament d'un funcionari interí, que ha d'estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés al subgrup A1. En aquest cas, la resolució del nomenament l'ha d'efectuar l'òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva, i ha de quedar acreditada a l'expedient la impossibilitat de proveir el lloc per un funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El Consell Insular de Menorca compte amb unes Bases generals que han de regir el procediment de selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca, les quals foren aprovades pel Ple en data 17 de juliol de 2017 (BOIB núm. 99, de 12/08/2017) i modificades per acord plenari de 20 de novembre de 2017 (BOIB núm. 146, de 30/11/2017). Aquestes bases preveuen un procediment de selecció d'aquest tipus de personal interí de forma ajustada als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el qual serà objecte de concreció, en el seu cas, mitjançant l'aprovació de bases específiques.

Per l'exposat anteriorment, es fa necessària la convocatòria d'una borsa extraordinària per a la cobertura interina de la plaça de viceinterventor del Consell Insular de Menorca.

Com a consellera executiva cap del Departament de Serveis Generals i en exercici de les competències atribuïdes a l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,

El Consell Executiu, per unanimitat dels cinc membres presents i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Aprovar la convocatòria i les bases específiques del procediment de selecció de personal funcionari per cobrir interinament la plaça de viceinterventor del Consell Insular de Menorca, les quals s'adjunten com a document annex.

 

ANNEX Bases específiques del procediment de selecció de personal funcionari per cobrir interinament la plaça de viceinterventor del Consell Insular de Menorca

Primera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor per a nomenaments de funcionaris interins places enquadrades en el subgrup de classificació professional A1, escala funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció – Tresoreria del Consell Insular de Menorca.

Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals que han de regir el procediment de selecció del personal funcionari interí i del personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca, així com pel document annex que conté el barem de mèrits, aprovats ambdós pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió ordinària de dia 17 de juliol de 2017 i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 99,de 12 d'agost de 2017. Les bases esmentades van ser modificades pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de novembre de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.146 de 30 de novembre de 2017.

Segona. Requisits i condicions específiques

A més dels requisits i les condicions generals exposades en el punt sisè de les bases generals esmentades, els aspirants han de complir els requisits següents, establerts en el Catàleg de llocs de treball.

Viceinterventor, els aspirants han d'estar en possessió de la titulació segons normativa vigent aplicable als cossos d'habilitats nacionals de les administracions locals, d'acord amb que preveu el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre.

Tenir el nivell C1 de coneixements de català.

Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació

Totes les sol·licituds s'han de presentar en el format oficial que el Consell Insular de Menorca posa a l'abast dels candidats.

Terminis

El termini per fer la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent.

Dades consignades a la sol·licitud

Per poder ser admesos a les proves selectives, les persones aspirants han de manifestar a la sol·licitud que són certes les dades que hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes en les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de l'esmentada manifestació és causa d'exclusió de la persona aspirant.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tenen únicament en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l'adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de notificacions i és responsabilitat de les persones aspirants comunicar la modificació puntual d'aquestes dades al Consell Insular de Menorca.

Les sol·licituds es poden presentar a través dels mitjans següents:

a) Telemàtica:

Es pot fer la sol·licitud de manera totalment telemàtica mitjançant DNI electrònic, un certificat digital vàlid, mitjançant el PIN ciutadà o clave, accedint a la web oposicions.cime.es.

b) Presencial o manual:

Es pot fer la sol·licitud de forma presencial amb el model de sol·licitud que es pot obtenir al web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC). La sol·licitud s'ha d'emplenar i després registrar al SAC de Ciutadella o de Maó o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la instància es presenta per correu cal que sigui certificat, per la qual cosa s'ha de presentar a l'oficina de correus en sobre obert. Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l'Administració, cal enviar per correu electrònic a l'adreça gestio.persones@cime.es la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d'entrada d'una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d'instàncies.

Aquesta convocatòria de borses deixarà sense efecte les borses anteriors creades per a la mateixa o les mateixes places.

Documentació que s'ha de presentar

a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del DNI.

Si no té la nacionalitat espanyola, còpia del document oficial que n'acrediti la personalitat i que l'autoritzi a treballar.

b) Còpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o còpia del resguard d'haver abonat els drets d'obtenció del títol. Si la titulació figura en una llengua diferent de la catalana o la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), s'ha d'aportar el títol traduït a alguna d'aquestes dues llengües per un intèrpret jurat.

Aquests dos documents es poden substituir pel consentiment que sigui l'Administració qui faci les comprovacions. En l'imprès de sol·licitud trobareu les caselles per manifestar-lo. Aquells que doneu aquest consentiment, no caldrà que presenteu aquests dos documents.

Si que caldrà presentar:

c) La justificació de la liquidació de la taxa corresponent.

Els drets d'examen per a aquesta convocatòria es fixen en 15 €, que s'han de fer efectius a través de la plataforma de pagament, en el cas de sol·licituds electròniques. Per a les sol·licituds manuals, cal fer l'ingrés al c/c ES33 2100 6078 4013 0004 0330 (La Caixa), del Consell Insular de Menorca o al Servei d'Atenció al Ciutadà de Maó o Ciutadella.

Queden exemptes del pagament de la taxa les persones que es troben en situació d'atur i famílies nombroses.

L'acreditació d'aquestes circumstàncies s'ha de fer mitjançant un informe del SOIB o oficina corresponent de les comunitats autònomes en què consti la situació d'aturat dins el termini de presentació de sol·licituds, o mitjançant el títol de família nombrosa.

Aquesta taxa no es requerirà a les persones que s'incorporin d'ofici des d'una borsa anterior i que només presentin documentació per a l'actualització de mèrits.

d) Còpia del certificat oficial de coneixements de català de conformitat amb el Reglament d'usos lingüístics del Consell Insular de Menorca, en la modificació publicada al BOIB núm. 39 de 20 de març de 2021, i de l'acord del Consell Executiu de 5 de setembre de 2022 pel qual s'estableix el requisit de català en el Catàleg de llocs de treball del CIM (BOIB núm. 122 de 17 de setembre)

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

S'acceptarà l'homologació del certificat de català sempre que la sol·licitud d'aquesta s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtinguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquestes comunitats no són directament vàlids per a aquestes convocatòries, si no és mitjançant l'homologació per part de la Direcció General de Política Lingüística.

Podeu trobar tota la informació a

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?%20lang=ca&codi=2064704&coduo=2390443

e) Còpia dels documents justificatius dels mèrits. L'experiència laboral s'ha d'acreditar amb l'aportació de la vida laboral acompanyada dels contractes laborals, o bé dels certificats oficials d'empresa o de serveis prestats a l'Administració. Sense perjudici de l'anterior, s'ha de tenir en compte el que preveu la base cinquena en relació a la valoració de l'experiència professional com a autònom o professional liberal.

Nota: Els aspirants que vulguin podran presentar els documents justificatius dels mèrits dins els 5 dies hàbils següents d'haver-se publicat la llista de les persones que hagin superat les proves.

f) El document d'auto barem de mèrits (segons el model que estableixi la convocatòria corresponent).

Quarta. Procés selectiu

El procés selectiu consistirà en la superació de proves teòriques o teoricopràctiques i en la valoració de mèrits.

Prova: Les proves consistiran en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirants, amb la realització d'exercicis que demostrin la possessió d'habilitats i destreses relacionades amb el temari que consta en l'annex I d'aquestes bases i en el temps que determini el tribunal.

Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per continuar el procés selectiu.

Valoració de mèrits: Es valoraran els mèrits adquirits fins a la data de finalització de les sol·licituds de participació en el procés, dels aspirants que hagin superat la prova teòrica o teoricopràctica, d'acord amb els mèrits que hagin aportat i segons el barem que estableixen les bases generals.

Les acreditacions referides als serveis prestats en el Consell Insular de Menorca s'aportarà d'ofici a l'expedient sempre que prèviament s'hagin demanat a la sol·licitud.

No es valoraran els mèrits de serveis prestats en llocs que hagin estat coberts mitjançant comissions de serveis o assignació temporal de tasques, posteriors al 16/06/2013, que no hagin estat coberts mitjançant procediment legalment establert.

Els mèrits i la prova es ponderaran aplicant els percentatges següents: un 45 % per als mèrits i el 55 % restant per a la prova específica.

Cinquena. Altres mèrits al·legats

En relació amb l'apartat quart de l'annex de les Bases generals, en el qual es deixa oberta la valoració d'altres mèrits al·legats, es podrà valorar:

La superació d'algun dels exercicis que conformen les proves d'accés als cossos de funcionaris d'administració local amb habilitació nacional, amb un màxim de 10 punts.

La valoració per la superació de cada exercici d'accés a la subescala de Intervenció – Tresoreria serà de 5 punts per exercici aprovat (malgrat s'hagin aprovat a convocatòries diferents).

La valoració per la superació de cada exercici d'accés a altres subescales serà de 2,5 punts per exercici aprovat (malgrat s'hagin aprovat a convocatòries diferents).

Aquest mèrit s'acreditarà amb certificat expedit per l'Institut Nacional d'Administració Pública on es faci constar la superació d'alguna de les proves de la fase d'oposició d'accés a la subescala corresponent.

Sisena. Recursos

Contra la convocatòria i les bases es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'estendrà desestimat si no s'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

ANNEX I Temari general

Tema 1. La Constitució espanyola, organització territorial de l'Estat, l'Administració autonòmica i l'Administració local, les referències constitucionals a qüestions econòmiques i financeres.

Tema 2. El Consell Insular de Menorca, anàlisi de la seva doble vessant com a Administració autonòmica i local. La Llei de consells insulars. Àmbit competencial

Tema 3. El procediment administratiu: consideracions generals. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i terminació. El silenci administratiu. Tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 4. L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació, notificació i publicació. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i execució forçosa. Suspensió. Validesa i invalidesa de l'acte administratiu. Convalidació, conservació i conversió.

Tema 5. Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: principis generals. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. El recurs economicoadministratiu. Revisió jurisdiccional dels actes administratius: El recurs contenciós administratiu.

Tema 6. La intervenció administrativa en la propietat privada. L'expropiació forçosa.

Tema 7. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques. Especialitats procedimentals en la responsabilitat patrimonial.

Temari específic

Tema 8. Introducció a l'activitat financera. El pressupost: principis pressupostaris. La Llei general pressupostària. L'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

Tema 9. Els pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents que consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures.

Tema 10. Activitat financera de despesa. Concepte de despesa pública. La despesa pública local: l'acte administratiu de despesa i subjectes de la relació jurídica de la despesa. Procediment general d'execució de la despesa pública: aprovació de la despesa. Compromís de la despesa. Reconeixement de l'obligació i proposta de pagament. Extinció de les obligacions amb càrrec a la hisenda pública.

Tema 11. Gestió de la despesa de personal i les restriccions que l'afecten. Retribucions dels treballadors públics. Gestió de les despeses de personal en actiu. Seguretat social dels treballadors públics. La gestió de les despeses de classes passives.

Tema 12. La gestió de les despeses contractuals. El naixement de les obligacions contractuals. El compliment dels contractes. El reconeixement de l'obligació. Justificació. L'extinció de l'obligació contractual. Les obligacions d'exercicis futurs.

Tema 13. La gestió de despeses de transferències. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Principis generals. Elements personals. Les bases reguladores. El procediment de concessió i pagament.

Tema 14. La gestió de les despeses de transferència. Justificació. Reintegrament. Infraccions administratives en matèria de subvencions. El delicte subvencional. La gestió de despeses derivades de la responsabilitat patrimonial de l'administració pública. La gestió d'altres despeses de transferències.

Tema 15. L'activitat financera d'ingressos. La Llei general tributària: principis. Condicionants de l'estructura tributaria.

Tema 16. Les hisendes locals. Referència específica a la hisenda del Consell Insular de Menorca. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals.

Tema 17. Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics. Les prestacions patrimonials públiques no tributàries. Els preus privats.

Tema 18. La comptabilitat nacional i el sector públic. Comptabilitat nacional: aspectes generals. Comptes de fluxos i de sectors: saldos i agregats. La comptabilitat de les administracions públiques.

Tema 19. Concepte de la comptabilitat. El compte i el seu significat. El balanç i el seu significat. Compte de pèrdues i guanys. Memòria i altres estats comptables. La planificació comptable. Significat de la normalització. Les directrius en matèria de comptabilitat emeses per la Unió Europea. El Pla General de Comptabilitat a Espanya. Els principis de comptabilitat generalment acceptats.

Tema 20. La instrucció de comptabilitat aplicable als ens locals. El Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local. Estructura. Principis comptables públics.

Tema 21. Liquidació del pressupost. El romanent de tresoreria. El resultat pressupostari. Els romanents de crèdit. Operacions de final d'exercici. Amortitzacions i provisions. Consolidació comptable. Conciliació comptable i pressupostària. El Compte General.

Tema 22. Els sistemes de control de l'activitat econòmic financera del sector públic. El control intern. Funció interventora. Concepte, regulació i principis generals. Modalitats d'exercici: Fiscalització limitada prèvia (de requisits bàsics) i fiscalització prèvia plena. L'objecció, la discrepància i la seva resolució. L'omissió de la fiscalització. La convalidació de les despeses. El reconeixement extrajudicial de crèdits.

Tema 23. Els sistemes de control de l'activitat economicofinancera del sector públic. El control financer. Concepte. Regulació i principis generals. Àmbit subjectiu. Classes de control financer: control financer permanent. El treball de control. Els informes de control.

Tema 24. Els sistemes de control de l'activitat econòmic financera del sector públic. El control financer de les subvencions i ajudes públiques.

 

Maó, 27 d'octubre de 2022

El secretari del Consell Executiu Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019) Octavi Pons Castejón