Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 565228
Aprovació definitiva modificació pressupostària 17/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022, ja que no ha estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 17/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Crèdit extraordinari

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

ES 342 212007

INDEMNITZACIÓ COVID PISCINA COBERTA

0,00

83.468,68

83.468,68

PR 135 624008

MOTOCICLETA ELÈCTRICA PROTECCIÓ CIVIL

0,00

3.000,00

3.000,00

BS 231 143016

RETRIBUCIONS JQ BENESTAR SOCIAL

0,00

7.857,89

7.857,89

BS 231 160018

SEGURETAT SOCIAL JQ BENESTAR SOCIAL

0,00

2.479,17

2.479,17

OP 150 143023

RETRIBUCIONS JQ OBRES PRÒPIES

0,00

11.152,51

11.152,51

OP 150 160020

SEGURETAT SOCIAL JQ OBRES PRÒPIES

0,00

3.501,90

3.501,90

AG 920 143014

RETRIBUCIONS JQ SECRETARIA

0,00

6.377,01

6.377,01

AG 920 160019

SEGURETAT SOCIAL JQ SECRETARIA

0,00

2.002,35

2.002,35

AF 931 143019

RETRIBUCIONS JQ RENDES

0,00

11.152,51

11.152,51

AF 931 160021

SEGURETAT SOCIAL JQ RENDES

0,00

3.501,90

3.501,90

MT 1532 143025

RETRIBUCIONS JQ MANTENIMENT

0,00

6.377,01

6.377,01

MT 1532 160025

SEGURETAT SOCIAL JQ MANTENIMENT

0,00

2.002,35

2.002,35

AG 920 143020

RETRIBUCIONS JQ PERSONAL

0,00

6.377,01

6.377,01

AG 920 160022

SEGURETAT SOCIAL JQ PERSONAL

0,00

2.002,35

2.002,35

 

 

 

151.252,64

 

 

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

OP 425 633005

PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT IDAE-FEDER

353.668,86

372.846,33

726.515,19

OP 151 640008

REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT IDAE-FEDER

18.113,00

18.113,00

36.226,00

OP 150 227060

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES PRÒPIES

20.000,00

15.000,00

35.000,00

MT 1532 625000

ADQUISICIÓ ELEMENTS PARCS INFANTILS

20.000,00

20.000,00

40.000,00

PC 924 625012

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.000,00

10.000,00

12.000,00

BS 231 226997

ALLOTJAMENT PERSONES EN RISC

11.000,00

30.000,00

41.000,00

AG 912 226012

DESPESES REPRESENT I PROTOCOL CORPORACIÓ

33.000,00

40.000,00

73.000,00

AG 912 226025

PUBLICITAT I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

15.000,00

30.000,00

45.000,00

FI 4311 226090

SA FIRA

175.500,00

44.000,00

219.500,00

CU 3321 489002

APORTACIÓ FUNDACIÓ BIBLIOTECA ALCÚDIA

271.000,00

25.000,00

296.000,00

 

 

 

604.959,33

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

97.421.958,37

Romanent Utilitzat:

 

- Incorporació de Romanents:

542.548,02

- Crèdits Extraordinaris:

3.336.505,43

- Suplements de Crèdits:

6.136.446,75

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

87.406.458,17

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

756.211,97

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

86.650.246,20

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, a data de la signatura electrònica (3 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel