Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 563262
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 13/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanet líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, el que es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Suplement en aplicacions de despeses 

Partida pressupostària

Descripció

Increment mensual

Increment retribució anual

Suplement de crèdit

1621 22744

Recollida selectiva

21.772,47

174.179,76

174.179,76

1621 22700

Recollida de fems

22.608,01

180.864,08

180.864,08

163 22714

Neteja viària

9.646,97

77.175,76

77.175,76

1722 22715

Neteja platges

4.799,73

38.397,84

38.397,84

163 22782

Desinfecció COVID-19

1.068,81

8.550,48

8.550,48

TOTAL

 

59.895,99

479.167,92

479.167,92

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

 Suplements en concepte  d'Ingressos 

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

 8

87

87000

Romanent Líquid de Tresoreria 

479.167,92

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

 479.167,92

 A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Document signat electrònicament (29 de setembre de 2022)

L'alcalde Ángel Luís Guerrero Domínguez