Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 565232
Aprovació definitiva modificació pressupostària 02/2022 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 02/2022 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

PA 336 212000

MANTENIMENT EDIFICI CAN DOMENEC

8.000,00

10.000,00

18.000,00

PA 336 226993

MANTENIMENT JACIMENT

4.500,00

1.000,00

5.500,00

PA 336 227060

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1.000,00

33.712,00

34.712,00

PA 336 600000

CONSOLIDACIÓ ZONA EXCAVADA

1.500,00

8.000,00

9.500,00

PA 336 623001

INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA NOVA I UTILLATGE

1.000,00

5.000,00

6.000,00

 

 

 

57.712,00

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

221.592,53

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

0,00

   -Crèdits Extraordinaris:

0,00

   -Suplements de Crèdits:

0,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

221.592,53

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

57.712,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

163.880,53

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

Alcúdia, a data de la signatura electrònica (3 d'octubre de 2022)

El president del Ple Domingo Bonnin Daniel