Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament Coordinador del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 6359 - Pàgina 30398

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Finalització Director General de Comerç de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 6360 - Pàgina 30399

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Renuncia de la directora general de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, atès el seu nomenament com a Regidora d’aquest consistori ,en data 19 de juliol de 2022

    Número de registre 6364 - Pàgina 30400

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat al cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 6399 - Pàgines 30401-30402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 de juliol de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Ses Roques Llises de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 6393 - Pàgines 30403-30405

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes de les persones aspirants corresponent a la cinquena fase del concurs de la borsa extraordinària única de l’especialitat de Tècnic/a superior en Dret i per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades per formar part de la referida borsa de Tècnic/a superior en Dret

    Número de registre 6381 - Pàgines 30406-30417

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria i bases del procediment selectiu per cobrir 5 places de la categoria de Policia local, en execució de l'OPO 2022. Exp.3635/2022

    Número de registre 6343 - Pàgines 30418-30435

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Convocatoria concurs constitució borsí d'educadores per a l'Escoleta Municipal

    Número de registre 6379 - Pàgines 30436-30445

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-7414 de data 22/07/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser/a a l’Ajuntament d’Eivissa, mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 6380 - Pàgines 30446-30458

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’operari polivalent de la Brigada Municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 6369 - Pàgines 30459-30467

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de treball de cap de Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal (F30170006), de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

    Número de registre 6362 - Pàgina 30468

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis el lloc de treball de TAE mitjà en gestió documental i administració electrònica, del Departament de Cultura, de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, per a la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable

    Número de registre 6363 - Pàgines 30469-30472

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’arxiver/a, grup A, subgrup A2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 6367 - Pàgines 30473-30480

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria d’un borsí d’interins d’operari de brigada de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar i de l’empresa municipal Bellver SA

    Número de registre 6386 - Pàgines 30481-30484

  • SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir el lloc d’auxiliar de l’aparcament situat entre els carrers Margarita Ankerman i el Camí de Missa

    Número de registre 6389 - Pàgines 30485-30492