Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 412630
Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis el lloc de treball de TAE mitjà en gestió documental i administració electrònica, del Departament de Cultura, de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, per a la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 12799 de data 15 de juliol de 2022, ha resolt el següent:

Convocar pel sistema de concurs en comissió de serveis el lloc de treball que es relaciona a continuació, la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable, d'acord amb les determinacions i entre el personal que reuneixi els requisits que s'indiquen a continuació:

Lloc de treball.

TAE MITJÀ EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, del Departament de Cultura, de l'Àrea de Cultura i Benestar Social.

CODI: F95090029

NÚMERO DE LLOCS A COBRIR: 2

ES/SUB/CLASSE:

 • Administració especial, subescala tècnica mitja (TAE mitjà), especialitats: ajudant/a d'arxiu; gestió en informació i documentació.
 • Grup A, Subgrup A2.

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

 • Ser personal funcionari de carrera de totes les Administracions Públiques, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica mitja (TAE mitjà), especialitat ajudant/a d'arxiu; especialitat: gestió en informació i documentació.
 • 200 hores de formació en matèria d'arxius, gestió documental i administració electrònica
 • Certificat de català: C1.

FUNCIONS :

 • Executar les actuacions del Full de ruta en matèria de gestió documental i arxiu.
 • Responsabilitzar-se dels diferents projectes de l'àmbit de la gestió documental i arxiu.
 • Dur a terme, sota les directrius del cap de servei de l'OTAE i l'arxivera municipal, les actuacions de gestió del canvi en matèria de gestió documental i arxiu.
 • Fer formació en matèria de gestió documental i arxiu al personal de l'ajuntament de Palma i les seves entitats dependents en tot allò que fa referència a la implementació de l'administració electrònica.
 • Gestionar l'assistència tècnica a la implementació del Full de ruta, especialment en tots aquells aspectes que afectin la gestió documental.
 • Redactar els plecs per contractar els serveis a externalitzar en matèria de gestió documental i arxiu.
 • Fer el seguiment dels contractes en matèria de gestió documental i arxiu.
 • Complir les directrius, normes, procediments i accions preventives establertes en matèria de Prevenció de Riscs Laborals i assumir les funcions que li siguin encomanades en matèria d'actuació en emergències, col·laborant amb el Servei de Prevenció quan li sigui requerit.
 • Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pels superiors jeràrquics de l'Arxiu Municipal i de l'OTAE, d'entre aquelles que corresponen a l'escala, subescala, classe, especialitat o categoria d'adscripció del lloc de treball.

 Durada. La comissió de serveis té caràcter temporal i finalitzarà en qualsevol dels següents supòsits:

a. Quan el lloc de treball es proveeixi en forma definitiva.

b. En el termini màxim d'un any. No obstant això, i en el cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva en aquest termini i si no consta informe de l'òrgan competent en contra, es podrà prorrogar per un altre any.

c. Quan cessin les raons d'urgència i necessitat inajornable que la motivaren.

d. En cas de supressió o amortització del lloc de treball.

La limitació temporal prevista a l'apartat b) no serà aplicable a les comissions de serveis en llocs de treball reservats a personal en situació de serveis especials o en qualsevol altra situació administrativa que comporti la reserva del lloc de treball.

Les persones en situació de comissió de serveis tindran dret a la reserva del seu lloc de feina de procedència i percebran les retribucions corresponents al lloc de treball efectivament ocupat.

Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Sol·licituds i termini de presentació. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria en el Registre General d'aquest Ajuntament, sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l'endemà que es publiqui al BOIB.

FASE DE CONCURS.

Els requisits i els mèrits corresponents al personal funcionari de l'Administració de la l'ajuntament de Palma, s'han d'acreditar en la forma següent:

 • Els requisits s'acrediten amb els documents que consten en l'expedient personal.
 • L'Administració ha d'incorporar d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal de cada persona aspirant, amb referència al darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds.
 • A l'efecte de tenir la informació necessària per participar en aquesta convocatòria, el personal funcionari que vulgui comprovar les dades que figuren en el seu expedient en pot sol·licitar un extracte per conèixer els requisits i els mèrits que hi figuren i, si pertoca, per aportar al Servei de Registre de Personal del Departament de Personal, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la documentació que no hi consti i que considerin adient per a la seva constància en el procediment del concurs.
 • Això no obstant, les persones candidates han d'acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal mitjançant documents originals o còpies compulsades dels certificats o títols corresponents, els quals s'han d'adjuntar a la sol·licitud. En tot cas, els certificats relatius als serveis prestats a altres administracions, s'hauran d'aportar per part dels interessats, encara que els mateixos hagin estat reconeguts per l'Ajuntament de Palma.
 • Les persones interessades també poden adjuntar a la sol·licitud l'original o una fotocòpia compulsada de la documentació que consideren pertinent per completar o aclarir aquells certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat amb la sol·licitud, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes a les comissions tècniques sobre la procedència de valorar-los.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

 • Experiència professional.

Per cada any o fracció superior a 6 mesos de serveis prestats a l'Administració Pública, 0,50 punts.

La puntuació màxima és de 8 punts.

 • Cursos de formació.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Escola Municipal de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions. Es valoren en tots els casos els següents:

 • cursos realitzats en el marc dels acords de formació contínua a les administracions públiques (IV AFCAP i anteriors).
 • cursos realitzats pel mateix Ajuntament, tant del seu propi Pla de formació com del de formació contínua.
 • cursos d'informàtica
 • cursos en matèria de normativa o aplicació pràctica del contingut propi de les competències municipals
 • cursos de prevenció de riscs laborals, així com les seves diverses especialitzacions
 • cursos en matèria d'igualtat
 • cursos en matèria de qualitat
 • cursos homologats en matèria sindical
 • Especialistes, i altra formació pròpia diferent de les titulacions oficials, impartits per les universitats.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

No es valoren els cursos específics de capacitació per a l'accés al lloc de feina ni el curs teorico-pràctic que es realitza durant el procés de selecció del concurs oposició d'administratius per a promoció interna d'auxiliars administratius, o qualsevol altre de similar.

Tampoc es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

L'hora d'aprofitament o impartició es valora amb 0,02 punts

L'hora d'assistència es valora amb 0,01 punts

La puntuació màxima és de 5 punts.

a. Titulacions acadèmiques.

1. Estudis que es valoren.

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el 1er cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que si es pot valorar la llicenciatura o equivalent.

1.3 Es valoraran les titulacions del mateix nivell acadèmic o superior, a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit.

2. Puntuació

 • Per cada títol de doctor/a: 4 punts.
 • Per cada títol de màster universitari oficial: 2 punts.
 • Títols propis de postgrau: màxim 1,5 punt per cada títol
 •  Màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària, es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,025 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 1,5 punt (PER CADA TÍTOL PROPI)

En el supòsit que el títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficial, ó 0.015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.

No es tindrà en compte com a mèrit el títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió objecte d'aquesta convocatòria, en el supòsit de presentar el títol de grau, en ser-ne requisit.

Estudis universitaris.

 • Per cada titulació acadèmica oficial de segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 4 punts.
 • Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura universitària, grau, primer cicle universitari, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 3,5 punts.
 • Per cada títol propi de grau: 3 punt.

Estudis no universitaris:

 • Per cada titulació acadèmica de tècnic/a superior de formació professional (cicle formatiu) o equivalent: 2,5 punt.
 • Per cada titulació acadèmica de tècnic/a de formació professional, de batxillerat o equivalent: 2 punts.
 • Pel títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent: 1,5 punts.

La puntuació màxima és de 6 punts.

Coneixement de la llengua catalana.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana que correspongui mitjançant: certificat:

 • Certificat expedit per l'EBAP, a partir de 1994.
 • Títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12-03-2013).
 • Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer (BOIB número 19, de 07-02-2012).

La puntuació d'aquest apartat serà la següent:

 • Nivell de domini (certificat C2): 1,50 punts.
 • Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts

La puntuació màxima és de 2 punts 

Comissió de serveis forçosa i en atribució temporal de funcions.

En aquest apartat es valora la prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa o una comissió de serveis en atribució temporal de funcions.

Al personal funcionari a qui s'adjudiqui una d'aquestes comissions se li valorarà el temps que romangui en aquesta situació amb 0,025 punts per mes complet.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 0,6 punts.

Total puntuació fase de concurs: 21,6 punt

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (22 de juliol de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón